Bibel 2000 (B2000)
63

Herrens hämnd på de främmande folken

631»Vem är han som kommer från Edom,

från Bosra i röda kläder,

som praktfull i sin dräkt

går fram med väldig kraft?«

Jag är den som förkunnar rättfärdighet,

den som har makt att rädda.

2»Varför är din dräkt så röd,

dina kläder som en vintrampares?«

3Jag har ensam trampat vinpressen,

ingen från folken hjälpte mig.

Jag trampade dem i min vrede,

stampade dem i min harm.

Saften stänkte på mina kläder,

hela min dräkt blev fläckad.

4Jag hade bestämt en hämndens dag,

befrielsens år var inne.

5Jag såg mig om, men ingen kom till hjälp,

jag häpnade över att ingen gav mig stöd.

Då gav min styrka mig seger,

min vrede blev mitt stöd.

6Jag trampade folken i min vrede,

krossade dem i min harm.

Jag lät deras blod flyta på marken.

Herrens godhet mot Israel i forna dagar

7Jag vill förkunna Herrens kärlek,

prisa Herren för allt han gjort för oss,

allt det goda han gjort för Israels folk

i sin barmhärtighet och sin stora kärlek.

8Han sade: De är ju mitt folk,

barn som aldrig sviker.

Därför blev han deras räddare 9i all nöd.

Det var inget sändebud, ingen ängel

utan han själv som räddade dem,

det var han som befriade dem

av kärlek och medömkan.

Alltid i gångna tider

lyfte han upp dem och bar dem.

10Men de trotsade honom

och bedrövade hans heliga ande.

Han förvandlades till deras fiende,

och han stred mot dem.

11Då tänkte hans folk på gångna tider:

Var är han som drog upp ur vattnet

herden för sin hjord?

Var är han som ingöt

sin heliga ande i hans bröst,

12han som lät sin härliga makt

gå vid Moses högra sida,

han som klöv havet framför dem

och skapade sig ett evigt namn,

13han som förde dem genom djupen?

Som hästen på heden

gick de fram utan att snava.

14Likt boskap på väg ner i dalen

fördes de av Herrens ande.

Så ledde du ditt folk

och skapade dig ett härligt namn.

Israels klagan

15Blicka ner från himlen,

från din heliga och härliga boning.

Var är din lidelse och din kraft?

Din ömhet och barmhärtighet vägrar du mig.

16Du är ju vår fader,

Abraham vill inte veta av oss,

Israel erkänner oss inte.

Du, Herre, är vår fader,

alltid har du hetat vår befriare.

17Varför låter du oss gå vilse

och överge dina vägar, Herre,

varför gör du våra hjärtan hårda,

så att vi inte fruktar dig?

Ändra dig för dina tjänares skull,

de stammar som är din egendom.

18Varför får gudlösa beträda din helgedom,

våra fiender trampa omkring i ditt tempel?

19Det är som om du aldrig varit vår härskare,

som om ditt namn inte hade utropats över oss.

64

Bön och syndabekännelse

641O att du slet itu himlen och steg ner,

så att bergen bävade inför dig,

2som när elden bränner upp riset,

som när elden får vattnet att koka!

Fienden skulle lära känna ditt namn

och folken darra inför dig

3när du utförde underverk

som vi inte väntade oss

4och aldrig förr hade hört om.

Inget öra har hört, inget öga har sett

någon annan gud än dig gripa in

för dem som hoppas på honom.

5Du tar dig an dem som med glädje gör det rätta,

dem som följer dig och tänker på dig.

Fast du vredgades syndade vi.

[---]

6Vi har alla blivit som något orent,

en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.

Vi vissnar alla som löv,

och likt vinden sveper våra synder bort oss.

7Ingen åkallar ditt namn,

ingen vaknar upp och håller sig till dig.

Du har dolt ditt ansikte för oss

och utlämnat oss åt våra synder.

8Men du, Herre, är vår fader.

Vi är leran och du har format oss,

vi är alla ett verk av din hand.

9Låt inte din vrede rasa, Herre,

minns inte för evigt våra synder.

Se på oss, vi är alla ditt folk.

10Dina heliga städer har blivit öken,

Sion har blivit öken,

Jerusalem ligger öde.

11Vårt heliga och härliga tempel,

där våra fäder prisade dig,

har förtärts av eld,

det käraste vi hade är skövlat.

12Kan du ändå vara overksam, Herre,

skall du tiga och plåga oss så?

65

Avgudadyrkarnas straff

651Jag hade svar åt dem som inte frågade mig,

lät mig finnas av dem som inte sökte mig.

»Här är jag, här är jag!« sade jag

till ett folk som inte åkallade mitt namn.

2Ständigt har jag räckt ut händerna

mot ett tredskande folk,

som vandrar den orätta vägen

och följer sina egna planer,

3det folk som öppet kränker mig hela tiden.

De förrättar offer i trädgårdar

och tänder offereld på tegelaltaren.

4De håller till i gravkamrar

och tillbringar natten på lönnliga platser,

de äter fläsk och lagar soppa på orent kött.

5De säger: »Håll dig undan, rör mig inte,

min helighet kan smitta!«

Sådana är som rök i min näsa,

som en ständigt brinnande eld.

6Det står upptecknat inför mig,

jag tiger inte förrän jag har vedergällt dem

7för deras och deras fäders synder, säger Herren.

De tände offereld på bergen

och smädade mig på kullarna.

Nu får de plikta för vad de gjort,

vedergällningen skall drabba dem.

De trognas lön och de trolösas straff

8Så säger Herren:

Så länge det finns saft i druvorna säger man:

»Kasta dem inte, det finns kvar av det goda!«

Likadant skall jag göra med mina tjänare,

jag skall inte förkasta dem alla.

9Jag skall låta Jakob få ättlingar

och ge Juda en arvinge till mina berg.

Mina utvalda skall äga landet,

mina tjänare får bo där.

10För mitt folk som söker mig

skall Sharon bli till betesmark för fåren

och Akors dal till viloplats för boskap.

11Men ni som överger Herren

och glömmer mitt heliga berg,

ni som dukar bordet för Gad

och blandar vinet åt Meni,

12er skall jag utlämna åt svärdet,

ni måste alla böja knä för att slaktas.

Ty jag kallade men ni svarade inte,

jag talade men ni lyssnade inte,

ni gjorde det som var ont i mina ögon,

valde det som misshagade mig.

13Ja, så säger Herren Gud:

Mina tjänare skall äta, ni skall hungra,

mina tjänare skall dricka, ni skall törsta,

mina tjänare skall glädjas, ni skall blygas,

14mina tjänare skall jubla av lycka,

men ni skall gråta av sorg

och jämra er i förtvivlan.

15Det namn ni lämnar efter er

skall mina utvalda bruka som en förbannelse,

när de önskar att Herren Gud skall döda någon.

Men mina tjänare skall få ett nytt namn,

16och den som önskar sig välsignelse i landet

skall bruka det som en välsignelse.

Den som svär en ed i landet

skall svära vid Gud, den trofaste.

Löfte om förlåtelse och framtida lycka

De lidanden som varit är glömda,

jag ser dem inte längre.

17Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord.

Det som varit skall man inte mer minnas,

inte längre tänka på.

18Nej, gläd er och jubla för evigt

över det som jag skapar.

Jag skapar om Jerusalem till jubel

och dess folk till glädje.

19Jag skall jubla över Jerusalem

och glädjas över mitt folk.

Där skall inte mer höras gråt och klagan,

20där skall aldrig mer ske att spädbarn dör

eller att gamla inte får leva sin tid ut.

Den dör ung som dör hundraårig,

den som inte blir hundra anses förbannad.

21De skall bygga hus och bo i dem,

odla vingårdar och äta deras frukt.

22Det de byggt skall inte bebos av andra,

det de odlat inte ätas av andra.

Alla i mitt folk skall bli gamla som träden,

mina utvalda får njuta frukten av sin möda.

23De skall inte arbeta förgäves

och föda barn till en snar död,

ty de är ett släkte som Herren välsignat,

de och deras ättlingar.

24Då skall detta ske:

Innan de ropar svarar jag dem,

medan de ännu talar bönhör jag dem.

25Vargen och lammet betar tillsammans,

lejonet äter hö som oxen.

Och jord är ormens föda.

Ingenstans på mitt heliga berg

sker något ont eller vrångt,

säger Herren.