Bibel 2000 (B2000)
2

Ge akt på budskapet om frälsning

21Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen. 2

2:2
Apg 7:38+, 53

2:2 det ord som förmedlades av änglar Dvs. GT:s lag; se noter till Apg 7:38; Gal 3:20.Redan det ord som förmedlades av änglar var giltigt, och varje överträdelse och ohörsamhet fick sitt tillbörliga straff. 3
2:3
Heb 10:29
12:25Luk 1:2
Apg 1:8
14:3+
Hur skall då vi slippa undan, om vi inte rätt uppskattar en sådan frälsning, den som Herren först förkunnade, som vi har fått bestyrkt av dem som hört honom 4
2:4
Mark 16:17Apg 2:22–241~Kor 12:4,11
2~Kor 12:12
2:4 dela ut helig ande Jfr 1 Kor 12:1 med not.och som Gud själv har bekräftat med tecken och under och olika slags kraftgärningar och genom att dela ut helig ande efter sin vilja.

Sonen och människorna

5Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talar om. 6

2:6–8
Ps 8:5–7
2:6
Ps 144:3
Om detta finns ett klart vittnesbörd:

Vad är en människa eftersom du tänker på henne,

en människoson eftersom du tar dig an honom?

72:7 En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna Orden om människan i Ps 8:5–7 tillämpas på Jesus, Människosonen. Människan har gjorts »nästan till en gud«, enligt Septuaginta »obetydligt mindre än änglarna«. Genom att »obetydligt« här tolkas som »en liten tid« kan stället tillämpas på Jesu jordiska tillvaro.En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna,

men med härlighet och ära krönte du honom,

8

2:8
1~Kor 15:27+
allt lade du under hans fötter.

När han lade allt under honom gjorde han inget undantag: allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. 9
2:9 f.
Fil 2:6–11
Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden.

10

2:10
Rom 11:368:14–16
Heb 5:87:28
12:2
2:10 honom som leder dem till frälsningen Jfr Apg 3:15 med not.2:10 fullkomnad Jesu lidande uppfattas som en väg till härligheten. Då Septuaginta använder det grekiska ordet om vigning av präster föregrips också brevets tankar om Jesus som överstepräst i himlen (7:26–28).Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. 11
2:11
Joh 17:19
Heb 10:10,14Rom 8:29
2:11 Han som helgar Dvs. Jesus; jfr Joh 17:19.Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder 12
2:12
Ps 22:23
2:12 då han säger Den lidandes bön i Ps 22:23 och profetens ord i Jes 8:17 f. läggs i Jesu mun. Detta underlättades av att urkyrkan brukade tillämpa Ps 22 på Jesu lidande (Joh 19:26) och Jes 8:14 på Jesus som stötestenen.då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, i tempelskaran skall jag sjunga ditt lov, 13
2:13
2~Sam 22:3
Jes 8:17
likaså: Jag vill sätta min lit till honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig.

14

2:14 f.
Rom 5:18
2:14
Joh 1:14
Rom 7:25–8:4
Fil 2:7Jes 25:8
Vish 2:24
2~Tim 1:10
1~Joh 3:8
2:14 bli människa Jfr Joh 1:14 med not.Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös 15och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. 16
2:16
Jes 41:8Gal 3:7
Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, 17
2:17
Heb 3:1+
och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. 18
2:18
Matt 4:1–1126:30–4627:45–50Heb 4:15
5:7–9
Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.