Bibel 2000 (B2000)
10

Fullkomlig rening

101

10:1
Heb 8:57:18
10:1 en skugga av det goda som skall komma Jfr 8:5; Kol 2:17 med noter.Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder fram med dem fullkomliga för all framtid. 2
10:2
Heb 9:9+
Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar gudstjänsten skulle ju, efter att en gång ha blivit renade, inte längre vara medvetna om några synder. 3Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synderna, 4
10:4
3~Mos 16:15,21Heb 9:13
ty blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder. 5
10:5–7
Ps 40:7–9
10:5
Joh 1:14
10:5 Därför säger Kristus Ps 40:7–9 läggs i Jesu mun. I huvudsak följs Septuaginta, där orden »du har lärt mig att lyssna« motsvaras av »öron har du danat åt mig«. »Öron« har här bytts mot »en kropp«, och stället tillämpas på Kristi inträde i världen, då han fick mänsklig gestalt.Därför säger Kristus när han inträder i världen:

Offer och gåvor begärde du inte,

men en kropp har du danat åt mig.

6Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.

7

10:7
Joh 5:30+
Då sade jag: Se, här är jag.

Som det står skrivet om mig i bokrullen

har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.

8Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte, och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. 9Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. 10
10:10
Heb 2:117:27+
Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

11

10:11
2~Mos 29:38
Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, som ändå aldrig kan avlägsna några synder. 12
10:12 f.
Ps 110:1
Heb 1:13+
Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. 13Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter. 14
10:14
Heb 7:27+
Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.

15Om detta vittnar också den heliga anden för oss. Först heter det: 16

10:16 f.
(Heb 8:10, 12);
Rom 11:26
Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. 17Och sedan: Deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. 18Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer.

Varning och tröst

19

10:19 f.
Joh 10:9
14:6
Heb 6:20
9:8
Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen 2010:20 hans kropp Det förut använda bildspråket (se t.ex. 9:8 med not) ges ännu en tillämpning: vägen till himlen »genom förhänget« har öppnats genom att Jesu kropp offrats på korset; jfr Matt 27:51 med not.på den nya och levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss. 21
10:21
Heb 3:1+
Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. 22
10:22
Heb 9:94:16Hes 36:25
Ef 5:26
Tit 3:5
1~Pet 3:21
10:22 en kropp som badats i klart vatten Uttrycket för tankarna till judiska reningsriter men torde syfta på det kristna dopet; jfr 1 Kor 6:11; Tit 3:5.Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. 23
10:23
1~Kor 1:9
10:13
1~Thess 5:24
2~Thess 3:3
Heb 11:11
1~Joh 1:9
Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. 24
10:24
Heb 13:1
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, 25
10:25
Heb 3:13Rom 13:11+
10:25 Dag.och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

26

10:26 f.
Heb 6:4–6+
10:26 syndar vi med vett och vilja Jfr 6:4–6 med not.Ty syndar vi med vett och vilja efter att ha lärt känna sanningen återstår inte längre något offer för synderna; 27
10:27
Jes 26:11
Sef 1:14–18
då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som skall förtära dem som trotsar Gud. 28
10:28
5~Mos 17:6+
Den som överger Moses lag måste utan förskoning dö, om två eller tre vittnar mot honom. 29
10:29
Heb 2:3Matt 7:6
1~Kor 11:27
Heb 9:20+
10:29 kränker nådens ande Jfr Matt 12:31 med not.Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som trampar Guds son under sina fötter, vanhelgar förbundsblodet, genom vilket han har blivit helgad, och kränker nådens ande? 30
10:30
(Rom 12:19)

10:30 Min är hämnden, jag skall utkräva den Se not till Rom 12:19.Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk. 31
10:31
Matt 10:28
Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

32

10:32
Heb 6:4
Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. 33Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje, eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. 34
10:34
Heb 13:3Matt 5:40
Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. 35Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. 36
10:36
Luk 21:19
Heb 6:11
Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat, 37
10:37 f.
Jes 26:20
Hab 2:3
10:37
Matt 11:3+
10:37 han som skall komma Citatet från Hab 2:3 f. följer i huvudsak Septuaginta. »Uppfyllelsen«, som i hebreiskan är ett skeende, tolkas där som en person och här i Heb som Kristus.ty: Ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. 38
10:38
Rom 1:17
10:38 tro Eller »trohet«; det dubbeltydiga grekiska ordet kan avse både de kristnas trofasta uthållighet (jfr v. 36) och deras tro (11:1; jfr Rom 1:17).Min rättfärdige skall leva genom sin tro. Men: Om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. 39Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv.