Bibel 2000 (B2000)
36

Släkttavlor för edomeer och horeer

361Detta är Esaus, dvs. Edoms, släkt. 2Esau tog kanaaneiska kvinnor till hustrur: Ada, hettiten Elons dotter, Oholivama, dotter till Ana, hivén Sivons son, 3och Basemat, dotter till Ismael och syster till Nevajot. 4Ada födde Elifas åt Esau, Basemat födde Reguel, 5och Oholivama födde Jeush, Jalam och Korach. Detta var Esaus söner, som föddes åt honom i Kanaan.

6Esau tog med sig sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt folk, sin boskap och sina lastdjur och all egendom han hade förvärvat i Kanaan och flyttade till Seir, bort från sin bror Jakob. 7De hade nämligen så mycket boskap att de inte kunde bo på samma plats; landet där de uppehöll sig räckte inte till för dem, eftersom de hade så många djur. 8Så bosatte sig Esau i Seirs bergsbygd. Esau är densamme som Edom.

9Detta är släkttavlan för Esau, stamfadern till edomeerna i Seirs bergsbygd. 10Detta är namnen på Esaus söner: Elifas, son till Esaus hustru Ada, Reguel, son till Esaus hustru Basemat.

11Elifas söner var Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas. 12Timna, som var bihustru till Esaus son Elifas, födde honom Amalek. Detta var Adas, Esaus hustrus, ättlingar. 13Detta är Reguels söner: Nachat, Serach, Shamma och Missa. Detta var Basemats, Esaus hustrus, ättlingar. 14Detta är sönerna till Esaus hustru Oholivama, dotter till Sivons son Ana: hon födde Jeush, Jalam och Korach åt Esau.

15Detta är de klanhövdingar som härstammade från Esaus söner.

Elifas, Esaus förstföddes, ättlingar: hövdingarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Korach, Gatam och Amalek; detta var Elifas klanhövdingar i Edom, dvs. Adas ättlingar. 17Detta är Reguels, Esaus sons, ättlingar: hövdingarna Nachat, Serach, Shamma och Missa; detta var Reguels klanhövdingar i Edom, dvs. Basemats, Esaus hustrus, ättlingar. 18Detta är Oholivamas, Esaus hustrus, ättlingar: hövdingarna Jeush, Jalam och Korach; detta var Oholivamas, Anas dotters och Esaus hustrus, klanhövdingar. 19Detta var Esaus söner och de klanhövdingar som härstammade från dem. Esau är densamme som Edom.

20Detta är horén Seirs söner, urinvånarna i landet: Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 21Dishon, Eser och Dishan; detta var horeernas, Seirs söners, klanhövdingar i Edom.

22Lotans söner var Hori och Hemam, Lotans syster var Timna. 23Detta är Shovals söner: Alvan, Manachat, Eval, Shefo och Onam. 24Detta är Sivons söner: Aja och Ana. Det var denne Ana som fann de varma källorna i öknen när han vaktade åsnorna åt sin far Sivon. 25Detta är Anas barn: Dishon och Oholivama, Anas dotter. 26Detta är Dishons söner: Hemdan, Eshban, Jitran och Keran. 27Detta är Esers söner: Bilhan, Saavan och Akan. 28Detta är Dishans söner: Us och Aran.

29Detta är horeernas klanhövdingar: hövdingarna Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 30Dishon, Eser och Dishan; detta var horeernas klanhövdingar i Seir, hövding för hövding.

31Detta är de kungar som regerade i Edom innan någon israelitisk kung regerade där. 32Bela, Beors son, blev kung i Edom, med säte i Dinhava. 33När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra kung efter honom. 34När Jovav dog blev Husham från temaneernas land kung efter honom. 35När Husham dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han hade sitt säte i Avit. 36När Hadad dog blev Samla från Masreka kung efter honom. 37När Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom. 38När Saul dog blev Baal Hanan, Akbors son, kung efter honom. 39När Baal Hanan, Akbors son, dog blev Hadad kung efter honom, med säte i Pagu. Hans hustru hette Mehetavel, dotter till Matred, dotter till Me Sahav.

40Detta är namnen på Esaus klanhövdingar efter familj och ort, namn för namn: hövdingarna Timna, Alva, Jetet, 41Oholivama, Ela, Pinon, 42Kenas, Teman, Mivsar, 43Magdiel och Iram. Detta var Edoms klanhövdingar efter deras boplatser i det land som är deras; Edom är densamme som Esau, edomeernas stamfar.