Bibel 2000 (B2000)
14

Abram besegrar fyra kungar

14114 Ingen av kungarna i detta kapitel har kunnat identifieras med säkerhet. Av de nio riken som nämns i v. 1 f. är Ellasar och Gojim okända. För de övriga se noter till 10; 10:10 ff., 19; 13:10.På den tid då Amrafel var kung av Shinar, Arjok kung av Ellasar, Kedorlaomer kung av Elam och Tidal kung av Gojim, 2började dessa kungar krig mot Bera, kungen i Sodom, Birsha, kungen i Gomorra, Shinav, kungen i Adma, Shemever, kungen i Sevojim, och mot kungen i Bela, det nuvarande Soar. 3Då förenade dessa sina styrkor i Siddimdalen, där nu Döda havet ligger. 4I tolv år hade de lytt under Kedorlaomer, men under det trettonde hade de gjort uppror. 514:5 De folk och orter som nämns här fanns öster om Jordan. Suseerna är sannolikt identiska med de i 5 Mos 2:20 nämnda samsumeerna. Beträffande refaeerna och emeerna jfr 5 Mos 2:20 f.Under det fjortonde året kom Kedorlaomer och de kungar som var i förbund med honom och besegrade refaeerna i Ashterot Karnajim, suseerna i Ham och emeerna i Shave Kirjatajim. 614:6 Horeerna Ett folk som enligt GT bodde i Edom (= Seir) före edomeerna (5 Mos 2:12, 22). Namnet har troligen samband med de från utombibliska källor kända hurriterna.14:6 deras bergland Seir Söder om Döda havet.14:6 El Paran Okänd ort.Horeerna slog de i deras bergland Seir och fördrev dem ända till El Paran som ligger vid öknen. 714:7 En Mishpat, amalekiterna Ort resp. folk i Negev.14:7 Amoreer.14:7 Haseson Tamar Identifieras i 2 Krön med oasen En-Gedi vid Döda havets västra strand men är troligen identiskt med Tamar (1 Kung 9:18; Hes 47:18), en stad med okänt läge ett par mil söder om Döda havet.På återvägen kom de till En Mishpat, det nuvarande Kadesh, och erövrade hela amalekiternas område. De slog också amoreerna som bodde i Haseson Tamar.

8Då drog kungen i Sodom ut tillsammans med kungen i Gomorra, kungen i Adma, kungen i Sevojim och kungen i Bela, det nuvarande Soar, och de ordnade sina styrkor till strid i Siddimdalen, 9mot Kedorlaomer, kungen av Elam, Tidal, kungen av Gojim, Amrafel, kungen av Shinar, och Arjok, kungen av Ellasar: fem kungar mot fyra. 1014:10 asfaltgropar Från trakten av Döda havet hämtades asfalt, som var avsedd för byggnadsändamål och framför allt exporterades till Egypten.Men Siddimdalen var full av asfaltgropar, och när kungen i Sodom och kungen i Gomorra tvangs att fly föll de ner i dem. De övriga flydde upp i bergen. 11Segrarna tog all egendom och alla livsmedelsförråd i Sodom och Gomorra och drog bort.

12När de drog bort tog de med sig Lot, Abrams brorson, och allt han ägde. Lot bodde då i Sodom. 1314:13 Mamres lund Se not till 13:18.Men en av dem som hade sluppit undan kom och berättade vad som hänt för hebrén Abram, som bodde vid amorén Mamres lund. Mamre och hans bröder Eshkol och Aner var i förbund med Abram. 14När Abram hörde att hans brorson var tillfångatagen mönstrade han sina vapenföra män, de slavar som var födda hos honom, 318 man, och förföljde kungarna ända till Dan. 15Där delade han och hans män upp sig och överföll dem under natten, de slog dem och förföljde dem ända till Hova norr om Damaskus. 16Så tog Abram tillbaka allt byte; också sin brorson Lot och hans egendom tog han tillbaka, likaså kvinnorna och de andra fångarna.

Melkisedek välsignar Abram

1714:17 Shavedalen, Kungadalen Troligen Kidrondalen mellan Jerusalem och Olivberget.När Abram hade slagit Kedorlaomer och de kungar som var i förbund med honom kom han på återvägen till Shavedalen, den nuvarande Kungadalen. Där kom kungen av Sodom honom till mötes.

18

14:18 ff.
Heb 7:1–10
14:18
Ps 110:4
14:18 Salem Jerusalem.14:18 präst åt Gud den Högste Melkisedek var kanaaneisk präst. I v. 22 identifieras Gud den Högste (El Eljón) med Herren, Israels Gud.Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin; han var präst åt Gud den Högste, 19och han välsignade Abram:

»Välsignad vare Abram av Gud den Högste,

himlens och jordens skapare.

2014:20 tionde av allt Avser det krigsbyte som Abram överlämnar som vängåva. I senare tid är tionde en beskattningsform (se t.ex. 4 Mos 18:21–24).Välsignad vare Gud den Högste

som gav dina fiender i ditt våld.«

Och Abram lämnade honom tionde av allt.

21Kungen av Sodom sade till Abram: »Ge mig folket och behåll själv bytet.« 22Abram svarade honom: »Jag lyfter min hand och svär vid Herren, Gud den Högste, himlens och jordens skapare: 23Aldrig skall jag ta så mycket som en tråd eller en skorem av det som är ditt. Aldrig skall du kunna säga att du har gjort Abram rik. 24Jag själv skall ingenting ha. Det räcker med det som mina män har förbrukat och den del som tillkommer mina följeslagare. Aner, Eshkol och Mamre skall ha sin del.«