Bibel 2000 (B2000)
10

Släkttavlan för Noas söner

101

10
1~Krön 1:5–23
10 Kapitlet ger en släkttavla för alla folk på jorden. Indelningsgrunderna är inte bara genealogiska utan också geografiska, språkliga och historiska (jfr v. 5, 20 och 31). Jafets söner är huvudsakligen folken i norr och väster, i Mindre Asien och på Medelhavets öar och kuster, medan Hams söner bor söderut, på arabiska halvön och i Egypten. Till Hams söner räknas också Kanaan, eftersom Kanaan (= Palestina) under 1000-talet f.Kr. stod under egyptisk överhöghet. Till Sems söner («semiterna«) hör hebreerna (= »Evers ättlingar«, v. 21), arameerna, assyrierna m.fl. Många av namnen i listan kan inte identifieras. Följande namn är någorlunda säkra till sin syftning: Gomer = kimmererna (vid Svarta havet); Madaj = mederna (sydväst om Kaspiska havet); Javan = grekerna (jonierna); Tuval, Meshek och Togarma = folk i östra Mindre Asien; Ashkenas = skyterna? (vid Svarta havet); Elisha och kitteerna = folk på Cypern; Tarshish = ett fenikiskt folk i medelhavsområdet; rodaneerna = invånarna på Rhodos; Kush = nubierna; Misrajim = egypterna; Put = ett folk i Libyen; Kanaan = kanaaneerna; Seba, Havila, Savta, Ragma, Savteka, Saba och Dedan = folk i Arabien; lehaveerna = ett folk i Libyen; patruseerna = ett folk i övre Egypten; kaftoreerna = invånare på Kreta eller på Cypern (Filisteen); Sidon = ett fenikiskt folk; Het = hettiterna (i Mindre Asien); jevuseerna = invånarna i Jerusalem; amoreerna, girgasheerna och hiveerna = folk i Palestina; arkeerna, sineerna, arvadeerna, semareerna och hamateerna = fenikiska folk; Elam = elamiterna (öster om Tigris); Assur = assyrierna; Arpakshad = babylonierna?; Aram = arameerna (i Syrien); Hasarmavet = ett folk i Sydarabien.Detta är släkttavlan för Noas söner, Sem, Ham och Jafet. De fick söner efter floden. 2Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras. 3Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma. 4Javans söner var Elisha och Tarshish, kitteerna och rodaneerna. 5Från dem kom folken som spred sig till öarna och kustlandet, vart och ett i sitt land och med sitt språk, i olika stammar och folk.

6Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. 7Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka. Ragmas söner var Saba och Dedan.

810:8 ff. Nimrod Det går inte att avgöra om Nimrod är en historisk eller en mytologisk gestalt. Bedrifter som riksgrundande, jakt och stadsbyggande brukar framhållas på minnesmärken över babyloniska kungar.Kush blev far till Nimrod, som var den förste härskaren på jorden. 9Han var en väldig jägare inför Herren; det är därför man säger »som Nimrod, en väldig jägare inför Herren«. 1010:10 ff. Babel I texter som skildrar historisk tid är namnet översatt med Babylon eller Babylonien. Shinar Ålderdomlig beteckning för Babylonien, som användes av grannfolken. Kelach Assyrisk stad, 40 km söder om Nineve. Båda städerna kunde göra anspråk på att kallas »den stora staden« (jfr Jon 4:11), men beteckningen syftar här närmast på Kelach.Hans rike omfattade från början Babel, Erek, Ackad och Kalne i Shinar. 11Från detta land kom han till Assyrien och byggde Nineve, Rechovot Ir, Kelach 12och Resen mellan Nineve och Kelach; det är den stora staden.

13Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehaveerna, naftucheerna, 1410:14 från vilka filisteerna härstammar Se not till 1 Krön 1:12.patruseerna, kaslucheerna, från vilka filisteerna härstammar, och kaftoreerna.

15Kanaan blev far till Sidon, den förstfödde, och till Het, 16till jevuseerna, amoreerna, girgasheerna, 17hiveerna, arkeerna, sineerna, 18arvadeerna, semareerna och hamateerna. Sedan utbredde sig de kanaaneiska stammarna, 1910:19 fram till Gerar … Lasha Grundtexten oklar; översättningen osäker. – Gerar ligger mellan Beer Sheva och Gaza. Lashas läge är okänt.10:19 Sodom och Gomorra, Adma och Sevojim Städer som enligt traditionen låg i området söder om Döda havet. Sodom.så att deras område sträckte sig från Sidon fram till Gerar och ända bort till Gaza, vidare fram till Sodom och Gomorra, Adma och Sevojim, ända bort till Lasha. 20Detta var Hams söner, stam för stam och språk för språk, land efter land och folk efter folk.

21Också Sem, Jafets äldste bror, fick söner. Han blev stamfar till alla Evers ättlingar. 22Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram. 23Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. 24Arpakshad blev far till Shelach och Shelach till Ever. 2510:25 delades I hebreiskan anspelning på namnet Peleg.Ever fick två söner. Den ene hette Peleg, ty på hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan. 26Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Oval, Avimael, Saba, 29Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner. 30De hade sina boplatser från Mesha fram till Sefar, bergsområdet i öster. 31Detta var Sems söner, stam för stam och språk för språk, land efter land och folk efter folk.

32Detta var Noas söners stammar efter deras härkomst, folk för folk. Från dem har folken spritts ut över jorden, efter floden.