Bibel 2000 (B2000)
4

41Jag menar så här: så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till alltsammans. 24:2 förmyndare och förvaltare De förstnämnda hade hand om uppfostran, de sistnämnda om ekonomin. Orden skall tillsammans illustrera hur den omyndige övervakas på alla områden.Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. 3

4:3
Kol 2:20
4:3 Så länge vi var omyndiga Bilden avser människornas ställning innan Kristus framträdde. Judarna var enligt löftet till Abraham Guds barn men stod under lagens förmyndarskap (3:24). Deras läge likställs med hedningarnas slaveri under gudar eller naturkrafter som de dyrkade; jfr v. 8 f. Makter.På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. 4
4:4
Mark 1:15
Ef 1:10Joh 1:14
Rom 1:3
Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, 5
4:5
Rom 3:24Gal 3:13,26
för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. 6
4:6
Rom 8:15+
4:6 Abba Se not till Mark 14:36.Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!« 7
4:7
Rom 8:17
Gal 3:29
Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.

Ingen väg tillbaka

8

4:8
1~Kor 8:4–6
12:2+
Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. 9
4:9
1~Kor 8:3Kol 2:8,20
4:9 Gud känner er Se not till 1 Kor 8:3.Men nu när ni känner Gud, eller rättare, när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? 10
4:10
Rom 14:5
Kol 2:16
4:10 dagar och månader Jfr Rom 14:5 med not. Både GT:s sabbats- och högtidsregler och astrologins värdering av olika dagar medför enligt Paulus slaveri under yttre ting. Detta förklarar att han kan jämställa lagfromhet med återfall i avguderi (v. 9).Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år! 11
4:11
Gal 3:4
Fil 2:16
Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er.

Vädjan till galaterna

12

4:12
1~Kor 4:169:21
4:12 bli som jag när jag nu har blivit som ni Paulus hade genom sin uppgörelse med lagen lämnat judisk gemenskap och blivit lik de hednakristna. När de dras till judisk livsföring begär han att de i stället skall följa honom.Jag ber er, bröder: bli som jag när jag nu har blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. 134:13 första gången Paulus hade alltså varit i Galatien minst två gånger. Hans första besök bör ha varit det som nämns i Apg 16:6. Där sägs att den heliga anden förhindrade en annan resplan; möjligen menas att Gud sände den här nämnda sjukdomen.Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att förkunna evangeliet för er. 14
4:14
Matt 10:40+
Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, ja, som Kristus Jesus. 15Var är er hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. 16
4:16
Am 5:10
Har jag blivit er fiende genom att säga er sanningen? 174:17 De som så ivrigt intresserar sig för er Dvs. förkunnarna som vill vinna de hednakristna för judisk lagfromhet. Paulus erkänner deras iver (v. 18) men menar att de drivs av själviska avsikter.De som så ivrigt intresserar sig för er gör det inte i god avsikt. De vill skilja oss åt för att ni skall intressera er för dem. 18Det ivriga intresset för er är gott om avsikten är god – alltid och inte bara när jag är hos er, 19
4:19
1~Kor 4:14Rom 8:29
4:19 mina barn En bild för dem som Paulus har omvänt till kristendomen; jfr 1 Kor 4:14 f. Brevets mottagare måste nu omvändas, »födas«, på nytt, eftersom de enligt Paulus uppfattning har övergett Kristus (1:6).mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er. 20Om jag bara var hos er nu, så att jag kunde slå an den rätta tonen – jag vet mig ingen råd med er.

Två förbund: lagens och löftets

21

4:21–31
1~Mos 16
21:1–21
Svara mig, ni som vill stå under lagen: har ni inte hört vad lagen säger? 224:22 två söner Jfr not till Rom 9:10. Liksom där låter Paulus de judiskt troende symboliseras av Ismael, slavinnan Hagars son (1 Mos 16), och de kristna av Isak, sonen till Abrahams hustru Sara (1 Mos 21). Skrifttolkning.Där står skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. 23
4:23
1~Mos 17:15–21
Rom 9:7–9
Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. 24Häri ligger en djupare innebörd: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar, det är Hagar. 254:25 Sinai är ett berg i Arabien Annan läsart »Hagar betyder i Arabien ’berget Sinai’«. Arabien kan i Paulus språkbruk ha innefattat Sinaihalvön, men det är ovisst om han ansåg berget ligga där eller på Arabiska halvön. Att Sinai på en gång får symbolisera judendomen («det nuvarande Jerusalem«) och beskrivs som ett arabiskt berg bottnar i att Hagars son Ismael ansågs vara arabernas stamfar.Sinai är ett berg i Arabien men svarar mot det nuvarande Jerusalem, som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn. 26
4:26
Heb 12:22
Upp 3:12
21:2,10
Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder, 27
4:27
Jes 54:1
4:27 det står skrivet Citatet från Jes 54:1, där det förödda Jerusalem liknas vid en barnlös kvinna, anknyter till tanken på Isaks mor Sara, som länge var barnlös. Löftet om stadens upprättelse får uttrycka den kristna församlingens framtidshopp; jfr tillämpningen av Jes 54:11 f. i Upp 21:19 f.Sion.som det står skrivet:

Jubla, du ofruktsamma

som aldrig har fått barn,

brist ut i glädjerop,

du som aldrig känt födslovåndor,

ty den ensamma får många barn,

fler än den som har en man.

28Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak. 29

4:29
1~Mos 21:9
4:29 förföljde Paulus anknyter till en skriftlärd utläggning av 1 Mos 21:9. Stället tolkades så att Ismael skulle ha förgripit sig på Isak.Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning den andre som var född på ett andligt sätt, och så är det också nu. 30
4:30
1~Mos 21:10
Och skriften säger: Driv bort slavinnan och hennes son. Slavinnans son skall inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son.

31

4:31
Rom 8:15
Gal 3:29
Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan.