Bibel 2000 (B2000)
3

Inte lag, utan tro

31

3:1
1~Kor 1:23
2:2
3:1 framställd för era ögon Grundtextens uttryck antyder bilden av en offentligt anslagen kungörelse.Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. 2
3:2
Gal 2:16Apg 11:17
Ef 1:13Rom 10:16
Svara mig på en enda sak: var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden eller genom att tro på vad ni fick höra? 3
3:3
Fil 1:6
3:3 det som … började med Anden Dvs. ert kristna liv. Mottagandet av helig ande räknades tillsammans med dopet som tecken på en fullständig omvändelse till kristendomen (Apg 10:44–48; 19:1–7).3:3 sluta med köttet Dvs. med en tro på yttre, jordiska ting; Kött. Att lita på omskärelsen och annan bokstavlig lagtrohet är för Paulus motsatsen till ett andligt liv (2 Kor 3:6; jfr Joh 6:63).Hur kan ni vara sådana dårar? Skall det som för er började med Anden nu sluta med köttet? 4Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. 5
3:5
Rom 15:19+
När han nu ger er Anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni fullgör lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra? 6
3:6
(Rom 4:3+)

Se på Abraham: Han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig.

7

3:7
Rom 4:11 f., 16

Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham. 8
3:8
(Apg 3:25+);
Syr 44:19–21
Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig. 9Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham, som trodde. 10
3:10
5~Mos 27:26
Gal 5:3
Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse; det står ju skrivet: Förbannad är var och en som inte håller sig till allt som står skrivet i lagens bok och fullgör det. 11
3:11
(Rom 1:17+);
Gal 2:16+
Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige skall leva genom tron, 12
3:12
+ (Rom 10:5)

och lagen bygger inte på tron: det heter ju att den som håller buden skall leva genom dem. 13
3:13
Rom 3:248:35~Mos 21:23
Apg 5:30
Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet: Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle. 14
3:14
Jes 32:15Apg 11:17
Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham och vi sedan få den utlovade Anden på grund av tron.

Löftet står över lagen

153:15 testamente Det grekiska ordet betyder också förbund. Guds förbund med Abraham jämförs med en människas testamente; hans löften om välsignelse motsvarar testamentets bestämmelser om arvet.Bröder, för att ta ett exempel: inte heller ett vanligt mänskligt testamente kan upphävas eller ändras sedan det en gång har blivit giltigt. 16

3:16
1~Mos 12:7
13:15
3:16 det talas om en enda Paulus tillämpar en samtida form av skrifttolkning som utnyttjade yttre detaljer i texten. I 1 Mos 13:15 med par. används ett hebreiskt ord i s.k. kollektiv entalsform (jfr vårt »avkomma«) om Abrahams ättlingar. Med stöd av formen låter Paulus ordet syfta på en individ.Men nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Och det heter inte: »och åt dina avkomlingar«, som om det gällde många, utan det talas om en enda: och åt din avkomma, och det är Kristus. 17
3:17
2~Mos 12:40
3:17 fyrahundratrettio år Talet nämns i 2 Mos 12:40 och avser där den tid israeliterna bodde i Egypten. Paulus följer utläggningar som lät det syfta på hela tidsavståndet från Abraham till Mose.Jag menar: ett testamente som Gud själv en gång har förklarat giltigt kan inte upphävas av den fyrahundratrettio år yngre lagen, så att löftet skulle sättas ur kraft. 18
3:18
5~Mos 9:4Ef 2:8Rom 4:1311:6
Om arvet berodde på lagen kunde det ju inte längre bero på löftet. Men nu är det genom sitt löfte som Gud har skänkt arvet åt Abraham.

Lagens uppgift

19

3:19
Rom 4:15
5:20Gal 3:24Apg 7:38,53
Heb 2:2
Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. 20
3:20
Ef 4:6+
3:20 förmedlaren företräder fler än en Enligt samtida judisk tro mottog »förmedlaren« Mose inte lagen direkt från Gud utan genom änglar; jfr Apg 7:38 med not. Deras flertal symboliserar för Paulus något ofullkomligt; Gud, den ene och ende (Ef 4:6; 1 Tim 2:5), är fullkomlig. Löftena till Abraham och uppenbarelsen genom Kristus har getts av Gud själv. De är därför fullkomliga och slutgiltiga.Och förmedlaren företräder fler än en, men Gud är en.

21

3:21
Rom 7:10
Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. 22
3:22
Rom 3:9–19
11:32
Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. 23
3:23
Gal 4:3–5
Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. 24
3:24
Gal 3:19Rom 10:4
3:24 övervakare I större antika hushåll hade en särskild slav till uppgift att hålla ordning på barnen och följa dem till de olika lärarna. Ordet »pedagog« kommer av grekiskans beteckning för denne övervakare.Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. 25Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare.

Inte längre slavar, utan söner

26

3:26
Matt 5:45
Rom 8:15,19,23
Gal 4:5
3:26 Son.Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. 27
3:27
Rom 6:313:14
Ef 4:24
3:27 iklätt er Kristus Bilden anknyter till den dräkt som den döpte ifördes efter dopet »in i Kristus«. Den symboliserade det nya livet: gemenskapen med Kristus skulle helt prägla det personliga framträdandet; jfr Kol 3:9 f.Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. 28
3:28
Rom 10:12
Kol 3:11Joh 17:211~Kor 12:13+
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29
3:29
Rom 4:13,16
Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.