Bibel 2000 (B2000)
1

Kyros låter judarna återvända hem

11Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren — för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas — Kyros tanken att sända ut en förordning, och han tillkännagav i hela sitt rike, både muntligt och skriftligt: 2»Så säger Kyros, konung av Persien: Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. 3De av er som tillhör hans folk — må er Gud vara med er — skall bege sig till Jerusalem i Juda och bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Han är den Gud som bor i Jerusalem. 4Alla som finns kvar av hans folk skall få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De skall få silver och guld, gods och boskap och därtill frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem.«

5Överhuvudena för Judas och Benjamins familjer, liksom prästerna och leviterna, alla som fått Guds ingivelse, gjorde sig nu redo att ge sig i väg för att bygga Herrens hus i Jerusalem. 6Och alla deras grannar bistod dem med föremål av silver, med guld, med gods och boskap och dyrbarheter, förutom de frivilliga gåvorna. 7Kung Kyros lät också hämta de kärl från Herrens hus som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och ställt i sin guds hus. 8Kyros, kungen av Persien, lät skattmästaren Mitredat ta hand om kärlen och redovisa dem för Sheshbassar, fursten av Juda. 9Antalet var: 30 guldpokaler, 1 000 silverpokaler, 29 offerskålar, 1030 guldbägare, 410 silverbägare och 1 000 andra kärl. 11Kärlen av guld och silver var sammanlagt 5 400. Allt detta tog Sheshbassar med sig när de deporterade fördes från Babylonien tillbaka till Jerusalem.

2

Förteckning över dem som återvände från fångenskapen

21Detta är de män från vår provins som återvände från deportation och fångenskap. Den babyloniske kungen Nebukadnessar hade fört bort dem till Babylonien, men nu kom de tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad. 2De kom tillsammans med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilshan, Mispar, Bigvaj, Rechum och Baana.

Antalet israelitiska män: 3Paroshs släkt 2 172, 4Shefatjas släkt 372, 5Arachs släkt 775, 6Pachat Moabs släkt, dvs. Jeshuas och Joavs släkt, 2 812, 7Elams släkt 1 254, 8Sattus släkt 945, 9Sackajs släkt 760, 10Banis släkt 642, 11Bevajs släkt 623, 12Asgads släkt 1 222, 13Adonikams släkt 666, 14Bigvajs släkt 2 056, 15Adins släkt 454, 16Aters, dvs. Hiskias, släkt 98, 17Besajs släkt 323, 18Joras släkt 112, 19Hashums släkt 223, 20Gibbars släkt 95, 21männen från Betlehem 123, 22männen från Netofa 56, 23männen från Anatot 128, 24männen från Asmavet 42, 25männen från Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot 743, 26männen från Rama och Geva 621, 27männen från Mikmas 122, 28männen från Betel och Aj 223, 29männen från Nebo 52, 30Magbishs släkt 156, 31den andre Elams släkt 1 254, 32Harims släkt 320, 33männen från Lod, Hadid och Ono 725, 34männen från Jeriko 345 35och Senaas släkt 3 630.

36Präster: Jedajas släkt, dvs. Jeshuas familj, 973, 37Immers släkt 1 052, 38Pashchurs släkt 1 247 39och Harims släkt 1 017.

40Leviter: Jeshuas och Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas släkt, 74.

41Sångare: Asafs släkt 128.

42Dörrvaktare: Shallums släkt, Aters släkt, Talmons släkt, Ackuvs släkt, Hatitas släkt och Shovajs släkt, sammanlagt 139.

43Tempeltjänare: Sichas släkt, Hasufas släkt, Tabbaots släkt, 44Keros släkt, Sias släkt, Padons släkt, 45Levanas släkt, Hagavas släkt, Ackuvs släkt, 46Hagavs släkt, Salmajs släkt, Hanans släkt, 47Giddels släkt, Gachars släkt, Reajas släkt, 48Resins släkt, Nekodas släkt, Gassams släkt, 49Ussas släkt, Paseachs släkt, Besajs släkt, 50Asnas släkt, meuniternas släkt, nefusiternas släkt, 51Bakbuks släkt, Hakufas släkt, Harchurs släkt, 52Basluts släkt, Mechidas släkt, Harshas släkt, 53Barkos släkt, Siseras släkt, Temachs släkt, 54Nesiachs släkt och Hatifas släkt.

55Ättlingar till Salomos slavar: Sotajs släkt, Hassoferets släkt, Perudas släkt, 56Jalas släkt, Darkons släkt, Giddels släkt, 57Shefatjas släkt, Hattils släkt, Pokeret Hassevajims släkt och Amis släkt. 58Tempeltjänarna och ättlingarna till Salomos slavar var sammanlagt 392.

59De som vänt tillbaka från Tel Melach, Tel Harsha, Keruv, Addan och Immer men som inte kunde uppge om deras familj och släkt härstammade från Israel: 60Delajas, Tobias och Nekodas släkter 652.

61Av prästernas släkter: Hovajas släkt, Hackos släkt och Barsillajs släkt, han som tog en av gileaditen Barsillajs döttrar till hustru och antog dennes namn. 62De letade i släktregistren, men eftersom de inte fanns med där var de inte behöriga till prästämbetet. 63Provinsguvernören förbjöd dem att äta av det högheliga tills det framträdde en präst med urim och tummim.

64Hela församlingen bestod av inalles 42 360 personer 65förutom deras slavar och slavinnor som var 7 337. Dessutom hade de 200 sångare och sångerskor. 66De hade 736 hästar, 245 mulor, 67435 kameler och 6 720 åsnor. 68När de kom till templet i Jerusalem gav några av familjeöverhuvudena frivilliga gåvor till Guds hus för att det skulle byggas upp på sin gamla plats. 69Var och en gav efter förmåga till tempelfonden, 61 000 gulddareiker, 5 000 silverminor och 100 prästdräkter. 70Prästerna, leviterna och en del av folket bosatte sig i Jerusalem, medan sångarna, dörrvaktarna och tempeltjänarna slog sig ner i sina hemstäder liksom alla övriga israeliter.

3

Offrandet börjar på nytt

31Den sjunde månaden närmade sig, och israeliterna bodde nu i sina städer. Då samlades folket mangrant i Jerusalem, 2och Jeshua, Josadaks son, hans ämbetsbröder prästerna och Serubbabel, Shealtiels son, och dennes bröder grep sig an med att bygga altaret åt Israels Gud. På det skulle man offra brännoffer, som det är skrivet i gudsmannen Moses lag. 3De uppförde altaret på dess gamla plats, ty de fruktade folken i landet, och på det offrade de morgon och kväll brännoffer åt Herren. 4De firade lövhyddefesten som det är föreskrivet, med det bestämda antalet dagliga brännoffer, varje dag det för den dagen bestämda antalet. 5Och sedan offrade de det dagliga brännoffret och särskilda brännoffer för nymånadsdagarna och för alla andra högtider helgade åt Herren. Till detta kom alla de gåvor som var och en frivilligt offrade åt Herren.

6Den första dagen i sjunde månaden började de offra brännoffer åt Herren, fastän grunden till Herrens tempel ännu inte var lagd. 7De betalade stenhuggare och hantverkare med pengar och folket från Sidon och Tyros med mat, dryck och olja för att de sjövägen skulle föra cederträ från Libanon till Jafo, vilket den persiske kungen Kyros hade gett dem tillstånd till.

Grunden läggs till det nya templet

8Andra året efter deras ankomst till Guds hus i Jerusalem, i andra månaden, påbörjades arbetet av Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua, Josadaks son, och alla deras landsmän: prästerna, leviterna och alla andra som kommit till Jerusalem från fångenskapen. De leviter som var tjugo år och däröver satte de till att leda arbetet på Herrens hus. 9Jeshua, hans släkt och fränder, och Kadmiel och hans söner, dvs. Hodavjas släkt, åtog sig gemensamt ledningen för dem som arbetade på Guds hus, liksom Henadads söner och deras söner och ämbetsbröder, leviterna.

10När de som byggde hade lagt grunden till Herrens tempel steg prästerna i full skrud fram med trumpeter och leviterna, Asafs söner, med cymbaler för att lovsjunga Herren efter de anvisningar som getts av David, Israels kung. 11Under lovsång och tacksägelser prisade de Herren: »Ty han är god, evigt varar hans nåd mot Israel.« Och allt folket jublade högt och lovsjöng Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. 12Många av prästerna, leviterna och familjeöverhuvudena som var så gamla att de hade sett det förra templet grät högljutt. Men många jublade och ropade ut sin glädje för full hals, 13så att det inte gick att urskilja gråten i det väldiga jublet. Folket jublade så högt att det hördes vida omkring.