Bibel 2000 (B2000)
1

Kyros låter judarna återvända hem

11

1:1 ff.
Jes 44:28–45:6
1:1–3a
2~Krön 36:22
1:1
Jer 25:1229:10
1:1 Under den persiske kungen Kyros Med Persiens erövring av Babylon upphör den babyloniska fångenskapen. I Esraboken skildras israeliternas återkomst till Jerusalem, återuppbyggandet av templet och Esras religiösa reformverksamhet. Tabell 1, Kronologisk översikt. Delar av boken återfinns med små variationer i Neh. Vid sidan av Esr, som är skriven på hebreiska och arameiska (se not till 4:7), finns en självständig grekisk version med korta inslag ur 2 Krön och Neh. Den ingår i Septuaginta och har senare fått beteckningen 3 Esra. Både Esr och Neh brukar räknas till det s.k. kronistiska historieverket; Berättande skrifter. Jfr not till 2 Krön 36:22 f.1:1 Kyros första regeringsår 538 f.Kr. Kyros blev kung redan 559 f.Kr. och gjorde Persien till en stormakt genom att besegra mederna omkring 550 och babylonierna 539. Det år som här räknas som Kyros första regeringsår är alltså det första efter Babyloniens fall.1:1 Herrens ord genom Jeremia Syftar på profetiorna i Jer 25:11 f. och 29:10 att den babyloniska fångenskapen skulle vara i sjuttio år.Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren – för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas – Kyros tanken att sända ut en förordning, och han tillkännagav i hela sitt rike, både muntligt och skriftligt: 21:2 bygga ett hus Tempel.»Så säger Kyros, konung av Persien: Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. 3De av er som tillhör hans folk – må er Gud vara med er – skall bege sig till Jerusalem i Juda och bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Han är den Gud som bor i Jerusalem. 4Alla som finns kvar av hans folk skall få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De skall få silver och guld, gods och boskap och därtill frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem.«

5Överhuvudena för Judas och Benjamins familjer, liksom prästerna och leviterna, alla som fått Guds ingivelse, gjorde sig nu redo att ge sig i väg för att bygga Herrens hus i Jerusalem. 6

1:6
2~Mos 3:21
Och alla deras grannar bistod dem med föremål av silver, med guld, med gods och boskap och dyrbarheter, förutom de frivilliga gåvorna. 7
1:7
2~Kung 24:13
25:13
1:7 Nebukadnessar Den babyloniske kung (605–562 f.Kr.) som intog och förstörde Jerusalem och dess tempel 587 f.Kr. Bortförandet av tempelkärlen nämns i 2 Kung 25:13–17; 2 Krön 36:18.Kung Kyros lät också hämta de kärl från Herrens hus som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och ställt i sin guds hus. 81:8 Sheshbassar, fursten av Juda Vem denne var är okänt. Enligt 5:14 hade Kyros utnämnt honom till ståthållare.Kyros, kungen av Persien, lät skattmästaren Mitredat ta hand om kärlen och redovisa dem för Sheshbassar, fursten av Juda. 91:9 ff. Summan av delposterna stämmer inte med den angivna slutsumman (v. 11). Var felet ligger och hur det har uppstått är oklart.1:9 offerskålar Det hebreiska ordets betydelse osäker.Antalet var: 30 guldpokaler, 1 000 silverpokaler, 29 offerskålar, 101:10 Ett ord i grundtexten med okänd betydelse har lämnats oöversatt.30 guldbägare, 410 silverbägare och 1 000 andra kärl. 11Kärlen av guld och silver var sammanlagt 5 400. Allt detta tog Sheshbassar med sig när de deporterade fördes från Babylonien tillbaka till Jerusalem.