Bibel 2000 (B2000)
47

Tempelkällan

471Han förde mig tillbaka till templets ingång. Då såg jag vatten tränga fram under tröskeln och rinna österut. Templets framsida vette åt öster. Vattnet kom från höger sida av templet och rann söder om altaret. 2Han förde mig ut genom norra porten och lät mig sedan följa utsidan fram till porten mot öster. Där flödade vattnet fram på höger sida. 3Mannen började gå österut med mätsnöre i handen. Han mätte upp 1 000 alnar och lät mig sedan vada genom vattnet, som nådde mig till fotknölarna. 4Han mätte upp 1 000 alnar till och lät mig vada genom vattnet, som nu nådde mig till knäna. Han mätte upp 1 000 alnar till och lät mig vada genom vattnet, som nu nådde mig till midjan. 5Han mätte upp 1 000 alnar till. Nu var det en flod, jag kunde inte vada över den. Vattnet var så djupt att man måste simma. Det var en flod man inte kunde vada över. 6Han sade till mig: »Ser du, människa?« Han förde mig tillbaka till strandkanten. 7Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. 8Han sade till mig: »Detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt. 9Där floden rinner ut skall det vimla av liv i vattnet, fisk skall finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. 10Fiskare skall stå längs stranden, från En-Gedi till En Eglajim skall deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag skall finnas där, i samma överflöd som i Medelhavet. 11Men gölar och dammar skall inte bli friska, de tjänar till utvinning av salt. 12Längs floden, utmed båda stränderna, skall alla slags fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt skall ge föda och deras blad läkedom.«

Israels gränser

13Så säger Herren Gud: Detta är de gränser som skall gälla när ni fördelar landet mellan Israels tolv stammar. Josef skall ha två andelar. 14Var och en skall få sin del av landet. Jag svor att ge det åt era fäder, och därför skall detta land tilldelas er som egendom. 15Detta är landets gränser: I norr går gränsen från Medelhavet via Hetlon, Levo-Hamat, Sedad, 16Berota och Sivrajim, som ligger mellan Damaskus och Hamats områden, fram till Hasar Enon vid gränsen till Hauran. 17Gränsen går från havet fram till Hasar Enon; norr därom ligger Damaskus och Hamats områden. Detta är gränsen i norr. 18Östgränsen utgår från denna plats mellan Hauran och Damaskus. Jordan bildar gräns mellan Gilead och Israel fram till Östra havet, till Tamar. Detta är gränsen i öster. 19Sydgränsen går från Tamar söderut till källorna i Merivat Kadesh och sedan längs gränsfloden fram till Medelhavet. Detta är sydgränsen, i söder. 20I väster utgörs gränsen av Medelhavet, upp till en punkt i höjd med Levo-Hamat. Detta är gränsen i väster.

21Detta land skall ni fördela mellan Israels stammar. 22När ni utskiftar det som egendom skall de invandrare som bor hos er och har fått barn bland er räknas som infödda israeliter. Ni och de skall gemensamt utskifta landet som egendom mellan Israels stammar. 23Ni skall ge invandraren hans egendom hos den stam där han bor, säger Herren Gud.

48

Fördelningen av landet

481Detta är stammarna, namn för namn: Dan får en lott längst i norr från öster till väster längs vägen till Hetlon, Levo-Hamat och Hasar Enon — norr därom ligger Damaskus område, bredvid Hamat; 2Asher en lott från öst till väst intill Dans område; 3Naftali en lott från öster till väster invid Ashers område; 4Manasse en lott från öster till väster intill Naftalis område; 5Efraim en lott från öster till väster intill Manasses område; 6Ruben en lott från öst till väst invid Efraims område; 7Juda en lott från öst till väst intill Rubens område.

8Intill Judas område ligger från öst till väst den helgade marken, som ni avskiljer, 25 000 alnar bred och lika lång som en stamlott från öster till väster. Helgedomen skall ligga i mitten.

9Den helgade mark som ni avskiljer åt Herren skall vara 25 000 alnar lång och 20 000 alnar bred. 10Denna helgade mark skall tilldelas följande: Prästerna skall få ett område som i norr är 25 000 alnar långt, i väster 10 000 alnar brett, i öster 10 000 alnar brett och i söder 25 000 alnar långt. Herrens helgedom skall ligga i mitten. 11Området skall tillhöra de invigda prästerna av Sadoks släkt, som troget tjänade mig och inte kom på avvägar tillsammans med Israels folk som leviterna gjorde. 12De skall få det som en särskild andel av den helgade mark som avskiljs från landet. Den är höghelig och ligger intill leviternas område. 13Leviterna skall få ett område som är 25 000 alnar långt och 10 000 alnar brett, utmed prästernas område. Sammanlagt blir längden 25 000 alnar och bredden 20 000 alnar. 14Man får inte sälja eller byta bort någon del av detta, ej heller överlåta denna den bästa delen av landet till någon annan, ty den är helgad åt Herren.

15Den återstående delen av bredden, 5 000 gånger 25 000 alnar, är inte helgad mark. Den skall tillhöra staden för att bebyggas och bli betesmark. Staden skall ligga i mitten. 16Detta är stadens mått: i norr 4 500 alnar, i söder 4 500, i öster 4 500 och i väster 4 500. 17Stadens betesmark skall vara 250 alnar i norr, 250 i söder, 250 i öster och 250 i väster. 18Återstoden är på längden 10 000 alnar i öster och 10 000 i väster längs den helgade marken. Avkastningen skall livnära dem som arbetar i staden. 19Stadens arbetare, från Israels samtliga stammar, skall bruka marken. 20Hela markområdet skall omfatta 25 000 gånger 25 000 alnar. Ni skall avskilja den helgade marken så att den bildar en kvadrat tillsammans med stadens ägor.

21Fursten skall få vad som återstår på vardera sidan om den helgade marken och stadens ägor, alltså områdena utmed de 25 000 alnarna i öster fram till östgränsen och utmed de 25 000 alnarna i väster fram till västgränsen. Dessa områden intill stamlotterna skall tillhöra fursten. Den helgade marken med helgedomen i mitten 22skall tillsammans med leviternas och stadens ägor ligga mellan de områden som tillhör fursten. Fursten äger resten av landet mellan Judas och Benjamins lotter.

23De övriga stammarna: Benjamin får en lott från öster till väster; 24Simon en lott från öster till väster intill Benjamins område; 25Isaskar en lott från öster till väster intill Simons område; 26Sebulon en lott från öster till väster intill Isaskars område; 27Gad en lott från öster till väster intill Sebulons område. 28Söder om Gads område går sydgränsen från Tamar till källorna i Merivat Kadesh och sedan längs gränsfloden fram till Medelhavet. 29Detta är det land ni skall utskifta som egendom åt Israels stammar. Detta är deras lotter, säger Herren Gud.

Stadsportarna

30Utgångarna från staden är följande: Norra sidan, som mäter 4 500 alnar, 31har tre portar åt norr: Rubens, Judas och Levis. Stadsportarna har namn efter Israels stammar. 32Östra sidan, som är 4 500 alnar, har tre portar: Josefs, Benjamins och Dans. 33Södra sidan, som mäter 4 500 alnar, har tre portar: Simons, Isaskars och Sebulons. 34Västra sidan, som är 4 500 alnar, har tre portar: Gads, Ashers och Naftalis. 35Staden mäter 18 000 alnar i omkrets. Från denna dag skall den heta »Här är Herren«.