Bibel 2000 (B2000)
43

Herrens härlighet återvänder till templet

431Han förde mig till porten som vette mot öster. 2Då kom från öster Israels Guds härlighet. Det dånade som av stora vatten, och jorden strålade av hans härlighet. 3Synen liknade den syn jag hade sett när han kom för att förstöra staden och den syn jag sett vid floden Kevar. Jag föll ner med ansiktet mot marken. 4Herrens härlighet gick in i templet genom porten som vette mot öster. 5En andekraft lyfte mig och förde mig till inre förgården, och jag såg hur Herrens härlighet fyllde templet. 6Mannen stod bredvid mig. Jag hörde en röst tala till mig från templet. 7Rösten sade: »Människa! På denna plats skall min tron stå och mina fötter vila. Här skall jag för all framtid bo hos Israels folk. Aldrig mer skall israeliterna, varken de eller deras kungar, orena mitt heliga namn med sitt horande eller med sina döda kungars kroppar. 8Sin tröskel lade de invid min tröskel, och sin dörrpost reste de intill min dörrpost, så att bara en vägg skilde oss åt. De orenade mitt heliga namn med sina vidriga gärningar. Därför förintade jag dem i min vrede. 9Nu måste de sluta med sitt horande och hålla sina kungars lik borta från mig. Sedan skall jag för all framtid bo hos dem.

10Människa! Berätta för israeliterna om templet! Då skall de skämmas över sina synder. När de mäter upp templets plan 11skall de skämmas över allt de har gjort. Upplys dem om templets form och plan, om utgångar och ingångar och om alla lagar och stadgar som gäller där. Skriv upp det i deras åsyn så att de följer dessa lagar och stadgar och rättar sig efter dem.«

12Detta är lagen om templet: hela området på toppen av berget skall vara högheligt.

Brännofferaltaret

13Detta är altarets mått i alnar om vardera en vanlig aln och en tvärhand: rännan var en aln djup och en aln bred, och listen längs kanten mätte en fot. Altarets sockel hade dessa mått: 14det var två alnar från marken vid rännan upp till den nedre avsatsen, som var en aln bred, och det var fyra alnar från denna lägre avsats till den högre, som även den var en aln bred. 15Altarhärden var fyra alnar hög, och hornen, fyra stycken, stack upp ovanför den. 16Altarhärden var tolv alnar lång och tolv alnar bred, en liksidig fyrkant. 17Avsatsen var också liksidig, 14 alnar lång och 14 alnar bred. Listen runt om var en halv aln, rännan en aln runt om. Altartrappan låg i öster.

18Han sade till mig: Människa! Så säger Herren Gud: Detta är stadgarna för altaret. De skall gälla när altaret har byggts och man offrar brännoffer på det och bestänker det med blod. 19Åt de levitiska prästerna av Sadoks släkt, de som får vara nära mig och tjäna mig, säger Herren Gud, skall du ge en ungtjur som syndoffer. 20Du skall ta av blodet och stryka på de fyra altarhornen, på avsatsens fyra hörn och längs listen runt om. Så renar du altaret och utför soningsriten för det. 21Sedan skall du ta syndoffertjuren och låta bränna den utanför helgedomen, på den plats inom tempelområdet som är avsedd för detta. 22Dagen därpå skall du offra en felfri getabock som syndoffer. Med den skall altaret renas, liksom det förut renats med tjuren. 23När du är färdig med reningen skall du föra fram en felfri ungtjur och en felfri bagge från hjorden. 24Du skall föra fram dem inför Herren. Prästerna skall strö salt över dem och offra dem som brännoffer åt Herren. 25I sju dagar skall du som syndoffer dagligen offra en bock, likaså en ungtjur och en bagge från hjorden; de skall vara felfria. 26I sju dagar skall man utföra soningsriten för altaret; det skall renas och invigas. 27När dessa dagar har gått skall prästerna, från den åttonde dagen, offra era brännoffer och gemenskapsoffer på altaret. Då skall jag möta er med välvilja, säger Herren Gud.

44

Den stängda porten i öster

441Han förde mig tillbaka till helgedomens yttre port, den som vette mot öster. Den var stängd. 2Herren sade till mig: Denna port skall vara stängd och får inte öppnas. Ingen får gå in genom den, ty Herren, Israels Gud, har gått in genom den. Den skall förbli stängd. 3Men fursten får sitta där och hålla måltid inför Herren. Han skall gå in genom porthusets förhall och sedan gå ut samma väg.

Bestämmelser om främlingar

4Genom norra porten förde han mig fram till templet. Jag såg hur Herrens härlighet fyllde templet, och jag föll ner med ansiktet mot marken. 5Herren sade till mig: Människa! Använd nu dina ögon och öron och lägg noga märke till allt jag säger dig om stadgarna för Herrens hus och om lagarna som gäller där. Lägg noga märke till vad som gäller när man går in i helgedomen och ut därifrån.

6Säg till detta motsträviga folk, till israeliterna: Så säger Herren Gud: Israeliter, nu är det nog med vidriga gärningar! 7Ni förde hit främlingar med oomskuret hjärta och oomskuret kön och lät dem vara i min helgedom och vanhelga den, samtidigt som ni frambar min föda, fett och blod. Genom alla era vidriga gärningar bröt ni förbundet med mig. 8Ni underlät att vårda mina heliga föremål och satte andra att göra er tjänst i min helgedom. 9Så säger Herren Gud: Ingen främling med oomskuret hjärta och kön får komma in i min helgedom. Detta gäller alla främlingar som finns bland israeliterna.

Föreskrifter för leviter och präster

10Leviterna övergav mig när Israels folk irrade bort från mig och följde sina avgudar. Därför skall de få sitt straff. 11I min helgedom skall de svara för vakttjänsten vid tempelportarna och vara tjänare på tempelområdet. De skall slakta brännoffer och slaktoffer för folkets räkning och bistå folket som dess tjänare. 12Eftersom de gjorde tjänst vid israeliternas avgudadyrkan och förledde dem till den synd som blev deras fall lyfter jag min hand mot dem, säger Herren Gud. De skall få sitt straff. 13De skall inte längre få nalkas mig för att göra prästtjänst eller få röra mina heliga föremål, det högheliga. De skall bära skammen för sina vidriga gärningar. 14Jag skall sätta dem att göra tjänst på tempelområdet, att utföra allt arbete som skall göras där.

15Men de levitiska prästerna av Sadoks släkt gjorde troget tjänst i min helgedom när israeliterna irrade bort från mig. Därför skall de få komma nära mig och tjäna mig, och de skall frambära fett och blod åt mig, säger Herren Gud. 16De skall få komma in i min helgedom och nalkas mitt bord för att tjäna mig. De skall göra tjänst åt mig.

17När de kommer in i portarna till inre förgården skall de ta på sig kläder av linne. De får inte ha kläder av ylle när de förrättar tjänst i portarna till inre förgården eller i templet. 18De skall ha en linneturban på huvudet och bära linnebyxor. De får inte ha på sig kläder som de svettas i. 19Innan de går ut till folket på yttre förgården måste de ta av sig kläderna de bär vid tjänstgöringen och lämna dem i de heliga kamrarna och sedan ta på sig något annat, så att de inte överför klädernas helighet på folket. 20De skall varken raka huvudet eller låta håret växa fritt, de skall klippa sig kort. 21Prästerna får inte dricka vin när de skall göra tjänst på inre förgården. 22En präst får inte ta en änka eller en förskjuten kvinna till hustru utan endast en orörd kvinna av israelitisk börd eller änkan efter en annan präst. 23Prästerna skall lära mitt folk vad som är heligt och icke heligt, och de skall undervisa om vad som är rent och orent. 24Vid rättstvister skall de sitta till doms och döma efter mina lagar. Vid alla mina högtider skall de följa mina bud och stadgar, mina sabbater skall de hålla heliga. 25De får inte komma nära en död människa och orena sig. Bara om det är deras far eller mor, en son eller dotter, en bror eller ogift syster får de ådra sig orenhet. 26När prästen sedan har blivit ren skall han låta det gå sju dagar. 27När han därefter kommer in på det heliga området, den inre förgården, för att göra tjänst i helgedomen skall han offra ett eget syndoffer, säger Herren Gud.

28Ingen jordlott får prästerna äga, jag är deras lott. Ingen egendom får ni ge dem i Israel, jag är deras egendom. 29De skall leva av matoffret, syndoffret och skuldoffret. Allt i Israel som har vigts åt Herren skall tillfalla dem. 30Alla de bästa förstlingsgåvorna av varje slag och alla de bästa offergåvorna av varje slag skall tillfalla prästerna, alla offergåvor ni ger. Det första av det ni bakar skall ni ge till prästerna. Då skall välsignelse vila över ert hus. 31Kött från självdöda eller rivna djur får prästerna inte äta, vare sig från fåglar eller fyrfotadjur.

45

Herrens och furstens andelar av landet

451När ni utskiftar landet som egendom skall ni avskilja ett heligt område, 25 000 alnar långt och 20 000 alnar brett, som offergåva åt Herren. Hela detta område skall vara heligt. 2Därav hör till helgedomen en kvadrat om 500 gånger 500 alnar, med 50 alnar betesmark runt om. 3Av det uppmätta området skall ni mäta ut en del som är 25 000 alnar lång och 10 000 alnar bred. Där skall helgedomen ligga, det högheliga. 4Detta skall vara en helig del av landet. Den skall tillhöra prästerna som gör tjänst i helgedomen, de som får vara nära Herren och tjäna honom. Den skall rymma deras hus och ge betesmark åt deras boskap. 5Ett 25 000 alnar långt och 10 000 alnar brett område skall tillfalla leviterna som gör tjänst på tempelområdet. Det skall vara deras egendom, och där skall de ha städer att bo i. 6Utmed den helgade marken skall ni låta staden förfoga över ett område som är 5 000 alnar brett och 25 000 alnar långt. Detta skall tillhöra hela Israels folk. 7Fursten skall tilldelas ett område på vardera sidan om den helgade marken och stadens ägor. Det skall gränsa till den helgade marken och stadens ägor och på västra sidan utbreda sig åt väster, på östra sidan åt öster. Längden skall vara densamma som stamlotternas utsträckning från västgräns till östgräns. 8Detta skall utgöra furstens mark, hans egendom i Israel. Mina furstar skall inte längre förtrycka mitt folk utan överlåta landet åt Israels folk, stam för stam.

Mått och vikt

9Så säger Herren Gud: Israels furstar, nu är det nog! Upphör med våld och förtryck, handla rätt och rättfärdigt, sluta att driva mitt folk från gård och grund, säger Herren Gud. 10Riktig våg, riktigt efamått och riktigt batmått skall ni ha. 11Efa och bat skall hålla samma mått: en bat skall vara en tiondels homer, en efa likaså en tiondels homer. Måtten skall bestämmas efter homern. 12På en sikel skall det gå 20 gera. Tio siklar är en femtedels mina, fem siklar en tiondels mina. 50 siklar är en mina.

Offergåvorna till templet vid högtiderna

13Följande offergåvor skall ni lämna: en sjättedels efa av varje homer vete och en sjättedels efa av varje homer korn. 14För olja gäller ett tiondels batmått av varje kor. Olja mäts i bat. Det går tio bat på en homer. 15Av all småboskap skall ett djur av 200 lämnas av Israels släkter till matoffer, brännoffer och gemenskapsoffer för att bringa försoning åt folket, säger Herren Gud. 16Denna offergåva skall hela folket överlämna till fursten i Israel. 17Fursten har i sin tur ansvar för brännoffret, matoffret och dryckesoffret vid högtider, på nymånadsdagar och sabbater och vid alla fester som israeliterna firar. Han skall ombesörja syndoffret, matoffret, brännoffret och gemenskapsoffret för att bringa försoning åt israeliterna.

18Så säger Herren Gud: Första dagen i första månaden skall du offra en felfri ungtjur och rena helgedomen. 19Prästen skall ta av syndoffrets blod och stryka på dörrposterna i templet, på altaravsatsens fyra hörn och dörrposterna i porten till inre förgården. 20Sjunde dagen i månaden skall du göra likadant för den som har syndat utan uppsåt eller av okunnighet. Så utför ni soningsriten för templet.

21Fjortonde dagen i första månaden skall ni fira påsk, fira högtid. I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. 22Fursten skall den dagen ge en tjur som syndoffer för sig själv och folket i landet. 23Under högtidens sju dagar skall han ge sju felfria tjurar och sju felfria baggar om dagen som brännoffer åt Herren, och som syndoffer skall han varje dag offra en getabock. 24Som matoffer skall han ge en efa mjöl för varje tjur och en efa för varje bagge och därtill en hin olja för varje efa. 25Och vid högtiden på femtonde dagen i sjunde månaden skall han offra lika många syndoffer, brännoffer och matoffer och lika mycket olja som under dessa sju dagar.