Bibel 2000 (B2000)
41

411Han förde mig in i långhuset. Han mätte dörrposterna, de var båda sex alnar tjocka. Så tjocka var dörrposterna. 2Dörröppningen var tio alnar bred och väggarna på var sida om den fem alnar. Han mätte långhuset, det var 40 alnar långt och 20 alnar brett.

3Han gick in i det innersta rummet och mätte dörrposterna, de var två alnar. Dörröppningen var sex alnar och väggarna på var sida om den sju alnar. 4Han mätte rummet innanför långhuset, det var 20 alnar långt och 20 alnar brett. Han sade till mig: »Detta är det allra heligaste.«

5Han mätte ytterväggen, den var sex alnar tjock. Sidobyggnaden runt templet var fyra alnar bred. 6Sidobyggnadens rum var byggda i tre våningar. Längs sidorummens vägg in mot templet fanns avsatser i stället för fästhål; det fick inte finnas några fästhål i templets vägg. 7Galleriet med sidorum blev allt bredare ju högre upp man kom. Templet var alltså försett med galleri ända upp och runt om, allt bredare in mot templet ju högre upp man kom. Från nedre våningen tog man sig genom mellanvåningen upp till den översta. 8Jag såg att templet låg på en upphöjning — sidorummens murgrund mätte en hel stav, sex alnar. 9Sidobyggnadens yttervägg var fem alnar tjock. Gatan mellan templets sidorum 10och kamrarna var 20 alnar bred på båda sidor om templet. 11Från sidobyggnaden ledde dörrar ut mot gatan, en i norr och en i söder. Avsatsen längs gatan var fem alnar bred.

Byggnaden i väster

12Byggnaden vid den öppna platsen på västsidan var 70 alnar bred, väggarna fem alnar tjocka. Byggnadens längd var 90 alnar. 13Han mätte templet. Det var 100 alnar långt. Den öppna platsen tillsammans med byggnaden och dess väggar mätte sammanlagt 100 alnar. 14Tempelfasaden på östsidan tillsammans med den öppna platsen mätte 100 alnar. 15Vid den öppna platsens bortre del mätte han byggnadens längd och avsatserna på båda sidor. Det blev 100 alnar.

Templets inre

Templets inre del och förhallen 16hade tak. Fönstren hade spjälor och var infattade i karmar med tre avsatser. Alla väggar hade träpanel från golv till fönster — fönstren hade luckor — 17och upp till dörrens övre kant. Både inne i templet och utanpå, överallt på alla väggar såväl inne som ute, fanns fält 18prydda med snidade keruber och palmer, växelvis en kerub och en palm. Varje kerub hade två ansikten, 19ett människoansikte vänt mot palmen på ena sidan och ett lejonansikte vänt mot palmen på den andra sidan. Utsmyckningen sträckte sig runt hela templet. 20-21Utsmyckningen med snidade keruber och palmer nådde från golvet upp till dörrens övre kant. Dörrkarmarna i långhusets vägg var gjorda i fyra avsatser. Framför det heliga fanns något som syntes vara 22ett altare av trä. Det var tre alnar högt, två alnar långt och två alnar brett och försett med hörnbräder. Sockeln och väggarna var av trä. Han sade till mig: »Detta är bordet som står inför Herren.« 23-24Långhuset och det heliga hade vardera två dörrar. Varje dörr hade två vridbara delar, två dörrblad i varje dörr. 25Liksom väggarna var långhusets dörrar prydda med snidade keruber och palmer. Utanför förhallen fanns ett galler av trä. 26I förhallens båda sidoväggar fanns spjälfönster och snidade palmer. Templets sidorum och gallren …

42

Prästernas kamrar

421Han förde mig ut på yttre förgårdens norra del och tog mig till huset med kamrar invid den öppna platsen och byggnaden, åt norr. 2Det var 100 alnar långt, i norr, och 50 alnar brett. 3Huset låg vid inre förgårdens 20 alnar och vid yttre förgårdens stengolv. Det var byggt i avsatser, i tre våningar. 4Längs kamrarna, på den sida som vette inåt, löpte en gång som var tio alnar bred och 100 alnar lång. Dörrarna låg i norr. 5De översta kamrarna var smalare än de nedersta kamrarna och de i byggnadens mellanvåning, eftersom avsatsen där tog mer utrymme. 6De var byggda i tre våningar. De saknade pelare, sådana som i förgårdarna. Från marken räknat blev byggnaden alltså smalare, alltifrån de nedersta kamrarna via dem i mellanvåningen. 7Längs med kamrarna löpte en mur. Den låg framför kamrarna, ut mot yttre förgården. Den var bara 50 alnar lång, 8eftersom kamrarna på yttre förgården, som låg mittemot kammarhuset, var 50 alnar långa. Sammanlagt blev det 100 alnar. 9Dörrarna till kamrarna låg i öster. Man gick in från yttre förgården, 10där muren på förgården började.

Även i söder låg kamrar invid den öppna platsen och byggnaden, 11likaså fanns det en gång framför dem. Kamrarna såg likadana ut som de i norr och hade samma längd och bredd. Utgångarna var likadana, byggnadssättet likadant och dörrarna likadana som där. 12Dörrarna till de sydliga kamrarna låg i öster. Man gick in där gången utmed skyddsmuren började.

13Han sade till mig: »Kamrarna i norr och söder, invid den öppna platsen, är heliga kamrar, där de präster som får vara nära Herren skall äta de högheliga offergåvorna. Där skall de förvara de högheliga offergåvorna — matoffret, syndoffret och skuldoffret — ty det är en helig plats. 14Där måste prästerna lämna de kläder de bär när de gör tjänst, innan de går från det heliga området ut på yttre förgården, ty kläderna är heliga. De måste ta på sig andra kläder innan de närmar sig området där folket får vara.«

Tempelområdets omkrets

15Då han var färdig med mätningarna inne på tempelområdet förde han mig ut genom porten som vette mot öster och mätte tempelområdets omkrets. 16Med mätstaven mätte han östra sidan, 500 alnar med mätstaven. Så fortsatte han 17och mätte norra sidan, 500 alnar med mätstaven. Han fortsatte 18till södra sidan och mätte den, 500 alnar med mätstaven. 19Han fortsatte till västra sidan och mätte den, 500 alnar med mätstaven. 20Han hade nu mätt tempelområdet i alla fyra väderstreck. Det omgavs av en mur som var 500 alnar lång på var sida. Muren skulle skilja det heliga från det icke heliga.

43

Herrens härlighet återvänder till templet

431Han förde mig till porten som vette mot öster. 2Då kom från öster Israels Guds härlighet. Det dånade som av stora vatten, och jorden strålade av hans härlighet. 3Synen liknade den syn jag hade sett när han kom för att förstöra staden och den syn jag sett vid floden Kevar. Jag föll ner med ansiktet mot marken. 4Herrens härlighet gick in i templet genom porten som vette mot öster. 5En andekraft lyfte mig och förde mig till inre förgården, och jag såg hur Herrens härlighet fyllde templet. 6Mannen stod bredvid mig. Jag hörde en röst tala till mig från templet. 7Rösten sade: »Människa! På denna plats skall min tron stå och mina fötter vila. Här skall jag för all framtid bo hos Israels folk. Aldrig mer skall israeliterna, varken de eller deras kungar, orena mitt heliga namn med sitt horande eller med sina döda kungars kroppar. 8Sin tröskel lade de invid min tröskel, och sin dörrpost reste de intill min dörrpost, så att bara en vägg skilde oss åt. De orenade mitt heliga namn med sina vidriga gärningar. Därför förintade jag dem i min vrede. 9Nu måste de sluta med sitt horande och hålla sina kungars lik borta från mig. Sedan skall jag för all framtid bo hos dem.

10Människa! Berätta för israeliterna om templet! Då skall de skämmas över sina synder. När de mäter upp templets plan 11skall de skämmas över allt de har gjort. Upplys dem om templets form och plan, om utgångar och ingångar och om alla lagar och stadgar som gäller där. Skriv upp det i deras åsyn så att de följer dessa lagar och stadgar och rättar sig efter dem.«

12Detta är lagen om templet: hela området på toppen av berget skall vara högheligt.

Brännofferaltaret

13Detta är altarets mått i alnar om vardera en vanlig aln och en tvärhand: rännan var en aln djup och en aln bred, och listen längs kanten mätte en fot. Altarets sockel hade dessa mått: 14det var två alnar från marken vid rännan upp till den nedre avsatsen, som var en aln bred, och det var fyra alnar från denna lägre avsats till den högre, som även den var en aln bred. 15Altarhärden var fyra alnar hög, och hornen, fyra stycken, stack upp ovanför den. 16Altarhärden var tolv alnar lång och tolv alnar bred, en liksidig fyrkant. 17Avsatsen var också liksidig, 14 alnar lång och 14 alnar bred. Listen runt om var en halv aln, rännan en aln runt om. Altartrappan låg i öster.

18Han sade till mig: Människa! Så säger Herren Gud: Detta är stadgarna för altaret. De skall gälla när altaret har byggts och man offrar brännoffer på det och bestänker det med blod. 19Åt de levitiska prästerna av Sadoks släkt, de som får vara nära mig och tjäna mig, säger Herren Gud, skall du ge en ungtjur som syndoffer. 20Du skall ta av blodet och stryka på de fyra altarhornen, på avsatsens fyra hörn och längs listen runt om. Så renar du altaret och utför soningsriten för det. 21Sedan skall du ta syndoffertjuren och låta bränna den utanför helgedomen, på den plats inom tempelområdet som är avsedd för detta. 22Dagen därpå skall du offra en felfri getabock som syndoffer. Med den skall altaret renas, liksom det förut renats med tjuren. 23När du är färdig med reningen skall du föra fram en felfri ungtjur och en felfri bagge från hjorden. 24Du skall föra fram dem inför Herren. Prästerna skall strö salt över dem och offra dem som brännoffer åt Herren. 25I sju dagar skall du som syndoffer dagligen offra en bock, likaså en ungtjur och en bagge från hjorden; de skall vara felfria. 26I sju dagar skall man utföra soningsriten för altaret; det skall renas och invigas. 27När dessa dagar har gått skall prästerna, från den åttonde dagen, offra era brännoffer och gemenskapsoffer på altaret. Då skall jag möta er med välvilja, säger Herren Gud.