Bibel 2000 (B2000)
42

Prästernas kamrar

421Han förde mig ut på yttre förgårdens norra del och tog mig till huset med kamrar invid den öppna platsen och byggnaden, åt norr. 2Det var 100 alnar långt, i norr, och 50 alnar brett. 342:3 tre Med Peshitta, Targumen och Vulgata; MT har »30«.Huset låg vid inre förgårdens 20 alnar och vid yttre förgårdens stengolv. Det var byggt i avsatser, i tre våningar. 4Längs kamrarna, på den sida som vette inåt, löpte en gång som var tio alnar bred och 100 alnar lång. Dörrarna låg i norr. 5De översta kamrarna var smalare än de nedersta kamrarna och de i byggnadens mellanvåning, eftersom avsatsen där tog mer utrymme. 6De var byggda i tre våningar. De saknade pelare, sådana som i förgårdarna. Från marken räknat blev byggnaden alltså smalare, alltifrån de nedersta kamrarna via dem i mellanvåningen. 7Längs med kamrarna löpte en mur. Den låg framför kamrarna, ut mot yttre förgården. Den var bara 50 alnar lång, 842:8 kamrarna på yttre förgården De kamrar som nämns i 40:17. Muren (v. 7) löper ut från dessa kamrar.eftersom kamrarna på yttre förgården, som låg mittemot kammarhuset, var 50 alnar långa. Sammanlagt blev det 100 alnar. 9Dörrarna till kamrarna låg i öster. Man gick in från yttre förgården, 1042:10 söder Med Septuaginta; MT har »öster«.där muren på förgården började.

Även i söder låg kamrar invid den öppna platsen och byggnaden, 11likaså fanns det en gång framför dem. Kamrarna såg likadana ut som de i norr och hade samma längd och bredd. Utgångarna var likadana, byggnadssättet likadant och dörrarna likadana som där. 12Dörrarna till de sydliga kamrarna låg i öster. Man gick in där gången utmed skyddsmuren började.

1342:13 de högheliga offergåvorna Helig.Han sade till mig: »Kamrarna i norr och söder, invid den öppna platsen, är heliga kamrar, där de präster som får vara nära Herren skall äta de högheliga offergåvorna. Där skall de förvara de högheliga offergåvorna – matoffret, syndoffret och skuldoffret – ty det är en helig plats. 14

42:14
Hes 44:17
42:14 det heliga området, området där folket får vara Den inre resp. yttre förgården. Hela tempelområdet var heligt (v. 20), men inom tempelområdet fanns olika grader av helighet. Heligast var helgedomen och området runt den.Där måste prästerna lämna de kläder de bär när de gör tjänst, innan de går från det heliga området ut på yttre förgården, ty kläderna är heliga. De måste ta på sig andra kläder innan de närmar sig området där folket får vara.«

Tempelområdets omkrets

15Då han var färdig med mätningarna inne på tempelområdet förde han mig ut genom porten som vette mot öster och mätte tempelområdets omkrets. 16Med mätstaven mätte han östra sidan, 500 alnar med mätstaven. Så fortsatte han 17och mätte norra sidan, 500 alnar med mätstaven. Han fortsatte 18till södra sidan och mätte den, 500 alnar med mätstaven. 19Han fortsatte till västra sidan och mätte den, 500 alnar med mätstaven. 20Han hade nu mätt tempelområdet i alla fyra väderstreck. Det omgavs av en mur som var 500 alnar lång på var sida. Muren skulle skilja det heliga från det icke heliga.