Bibel 2000 (B2000)
40

Profeten förs till Israel i en syn

401Under det tjugofemte året av vår förvisning, det fjortonde året efter stadens fall, på nyåret, den tionde dagen i månaden — just den dagen rörde Herrens hand vid mig. Han förde mig dit. 2I en syn från Gud förde han mig till Israels land och ställde mig på ett mycket högt berg. På dess södra sida låg något som liknade en stad. 3Han förde mig dit, och jag såg en man som glänste som koppar. I handen hade han ett snöre av lin och en mätstav. Han stod vid porten. 4Mannen sade till mig: »Människa! Använd nu dina ögon och öron och lägg noga märke till allt jag visar dig. Det är för att få se detta som du har förts hit. Sedan skall du berätta för israeliterna om allt du har sett.«

Templets portar och förgårdar

5Runt templet fanns en mur. I handen hade mannen en sex alnar lång mätstav, vars alnmått var en vanlig aln och en tvärhand. Han mätte muren, den var en stav tjock och en stav hög.

6Då han kom fram till porten som vette mot öster gick han uppför trappan. Han mätte tröskeln, den var en stav tvärsöver. 7Varje nisch i portgången var en stav bred och en stav djup. Mellan nischerna var det fem alnar. Portens inre tröskel, mot förhallen, var en stav. 8Han mätte förhallen, 9den var åtta alnar. Dörrposterna var två alnar. Förhallen vette mot templet. 10Östra porten hade tre nischer på var sida, alla med samma mått. Även väggarna mellan dem hade alla samma mått. 11Han mätte dörröppningen, den var tio alnar bred. Portgångens bredd var 13 alnar. 12I nischöppningarna fanns på båda sidor en avbalkning som var en aln djup. Varje nisch var sex gånger sex alnar. 13Han mätte porthuset från nisch till nisch, från innervägg till innervägg, det var 25 alnar brett. Nischernas ingångar låg mittemot varandra. 14[---] 15Från den yttre fasaden till förhallens fasad inåt mätte porthuset 50 alnar. 16På båda sidor fanns fönster, på insidan av nischernas bakväggar. Även i förhallen satt på båda sidor spjälfönster på insidan av väggarna. På dörrposterna fanns snidade palmer.

17Han förde mig in på den yttre förgården. Där fanns kamrar och ett stenlagt golv runt gården. Det var 30 kamrar på stengolvet. 18Stengolvet följde porthusens sidoväggar och sträckte sig lika långt in som de. Detta var det nedre stengolvet. 19Han mätte avståndet från den nedre portens insida till den inre förgårdens ytterkant, det var 100 alnar, i öster liksom i norr.

20Han mätte längd och bredd i porten som vette mot norr, den som ledde in till yttre förgården. 21De tre nischerna på båda sidor, liksom väggarna emellan och förhallen, höll samma mått som i den första porten. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 22Förhallens fönster och palmer hade samma mått som i porten mot öster. En trappa med sju steg ledde upp till porten. Förhallen låg längst in. 23Mitt för norra porten fanns en port in till inre förgården. Likadant var det i öster. Han mätte avståndet från port till port, det var 100 alnar.

24Han förde mig åt söder. Även där fanns en port. Han mätte dörrposter och förhall. De hade samma mått som i de andra portarna. 25Porten och förhallen hade fönster på båda sidor, likadana som i de andra portarna. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 26Trappan hade sju steg. Förhallen låg längst in. På dörrposterna fanns snidade palmer, en på vardera sidan. 27Även i söder fanns en port in till inre förgården. Han mätte avståndet från port till port i söder, det var 100 alnar.

28Han förde mig genom södra porten in på inre förgården. Han mätte porten, den hade samma mått som de andra. 29Nischerna, väggarna emellan och förhallen höll samma mått som i de andra portarna. Porten och förhallen hade fönster på båda sidor. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 31Förhallen ledde till yttre förgården. På dörrposterna fanns snidade palmer. Trappan hade åtta steg.

32Han förde mig till inre förgårdens östra port och mätte den. Den hade samma mått som de andra. 33Nischerna, väggarna emellan och förhallen höll samma mått som i de andra portarna. Porten och förhallen hade fönster på båda sidor. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 34Förhallen ledde till yttre förgården. På dörrposterna fanns en snidad palm på var sida. Trappan hade åtta steg.

35Han förde mig till norra porten och mätte den. Det var samma mått 36på nischerna, väggarna emellan och förhallen. Porthuset hade fönster på båda sidor. Det var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 37Förhallen ledde till yttre förgården. På dörrposterna fanns en snidad palm på var sida. Trappan hade åtta steg.

38Med ingång från portens förhall låg en kammare där man sköljde brännoffren rena. 39På vardera sidan inne i förhallen stod två bord för slakt av brännoffer, syndoffer och skuldoffer. 40Utanför norra portens ingång till förhallen stod på vardera sidan två bord. 41Sålunda fanns det fyra bord inne i porten och fyra utanför, sammanlagt åtta. På dem slaktade man. 42-43De fyra borden för brännoffer var av huggen sten. De var en och en halv aln långa, en och en halv aln breda och en aln höga. Där inne hade man på båda sidor satt upp handsbreda hyllor i två plan. På dem lade man de redskap som användes vid slakt av brännoffer och slaktoffer. Offerköttet lade man på borden.

44Utanför de inre portarna fanns på inre förgården två kamrar, en vid norra porten med fasaden åt söder och en vid södra porten med fasaden åt norr. 45Han sade till mig: »Kammaren där, den med fasaden åt söder, är för de präster som gör tjänst på tempelområdet. 46Kammaren med fasaden åt norr är för de präster som sköter altartjänsten, sadokiterna, de leviter som får vara nära Herren och tjäna honom.«

Templet

47Han mätte gården. Den var kvadratisk, 100 alnar lång och 100 alnar bred. Framför templet stod ett altare. 48Han förde mig in i templets förhall och mätte dörrposterna, de var båda fem alnar. Dörren var 14 alnar bred och väggarna på var sida om den tre alnar. 49Förhallen var 20 alnar bred och tolv alnar djup. En trappa med tio steg ledde dit upp. Vid dörrposterna stod en pelare på vardera sidan.

41

411Han förde mig in i långhuset. Han mätte dörrposterna, de var båda sex alnar tjocka. Så tjocka var dörrposterna. 2Dörröppningen var tio alnar bred och väggarna på var sida om den fem alnar. Han mätte långhuset, det var 40 alnar långt och 20 alnar brett.

3Han gick in i det innersta rummet och mätte dörrposterna, de var två alnar. Dörröppningen var sex alnar och väggarna på var sida om den sju alnar. 4Han mätte rummet innanför långhuset, det var 20 alnar långt och 20 alnar brett. Han sade till mig: »Detta är det allra heligaste.«

5Han mätte ytterväggen, den var sex alnar tjock. Sidobyggnaden runt templet var fyra alnar bred. 6Sidobyggnadens rum var byggda i tre våningar. Längs sidorummens vägg in mot templet fanns avsatser i stället för fästhål; det fick inte finnas några fästhål i templets vägg. 7Galleriet med sidorum blev allt bredare ju högre upp man kom. Templet var alltså försett med galleri ända upp och runt om, allt bredare in mot templet ju högre upp man kom. Från nedre våningen tog man sig genom mellanvåningen upp till den översta. 8Jag såg att templet låg på en upphöjning — sidorummens murgrund mätte en hel stav, sex alnar. 9Sidobyggnadens yttervägg var fem alnar tjock. Gatan mellan templets sidorum 10och kamrarna var 20 alnar bred på båda sidor om templet. 11Från sidobyggnaden ledde dörrar ut mot gatan, en i norr och en i söder. Avsatsen längs gatan var fem alnar bred.

Byggnaden i väster

12Byggnaden vid den öppna platsen på västsidan var 70 alnar bred, väggarna fem alnar tjocka. Byggnadens längd var 90 alnar. 13Han mätte templet. Det var 100 alnar långt. Den öppna platsen tillsammans med byggnaden och dess väggar mätte sammanlagt 100 alnar. 14Tempelfasaden på östsidan tillsammans med den öppna platsen mätte 100 alnar. 15Vid den öppna platsens bortre del mätte han byggnadens längd och avsatserna på båda sidor. Det blev 100 alnar.

Templets inre

Templets inre del och förhallen 16hade tak. Fönstren hade spjälor och var infattade i karmar med tre avsatser. Alla väggar hade träpanel från golv till fönster — fönstren hade luckor — 17och upp till dörrens övre kant. Både inne i templet och utanpå, överallt på alla väggar såväl inne som ute, fanns fält 18prydda med snidade keruber och palmer, växelvis en kerub och en palm. Varje kerub hade två ansikten, 19ett människoansikte vänt mot palmen på ena sidan och ett lejonansikte vänt mot palmen på den andra sidan. Utsmyckningen sträckte sig runt hela templet. 20-21Utsmyckningen med snidade keruber och palmer nådde från golvet upp till dörrens övre kant. Dörrkarmarna i långhusets vägg var gjorda i fyra avsatser. Framför det heliga fanns något som syntes vara 22ett altare av trä. Det var tre alnar högt, två alnar långt och två alnar brett och försett med hörnbräder. Sockeln och väggarna var av trä. Han sade till mig: »Detta är bordet som står inför Herren.« 23-24Långhuset och det heliga hade vardera två dörrar. Varje dörr hade två vridbara delar, två dörrblad i varje dörr. 25Liksom väggarna var långhusets dörrar prydda med snidade keruber och palmer. Utanför förhallen fanns ett galler av trä. 26I förhallens båda sidoväggar fanns spjälfönster och snidade palmer. Templets sidorum och gallren …

42

Prästernas kamrar

421Han förde mig ut på yttre förgårdens norra del och tog mig till huset med kamrar invid den öppna platsen och byggnaden, åt norr. 2Det var 100 alnar långt, i norr, och 50 alnar brett. 3Huset låg vid inre förgårdens 20 alnar och vid yttre förgårdens stengolv. Det var byggt i avsatser, i tre våningar. 4Längs kamrarna, på den sida som vette inåt, löpte en gång som var tio alnar bred och 100 alnar lång. Dörrarna låg i norr. 5De översta kamrarna var smalare än de nedersta kamrarna och de i byggnadens mellanvåning, eftersom avsatsen där tog mer utrymme. 6De var byggda i tre våningar. De saknade pelare, sådana som i förgårdarna. Från marken räknat blev byggnaden alltså smalare, alltifrån de nedersta kamrarna via dem i mellanvåningen. 7Längs med kamrarna löpte en mur. Den låg framför kamrarna, ut mot yttre förgården. Den var bara 50 alnar lång, 8eftersom kamrarna på yttre förgården, som låg mittemot kammarhuset, var 50 alnar långa. Sammanlagt blev det 100 alnar. 9Dörrarna till kamrarna låg i öster. Man gick in från yttre förgården, 10där muren på förgården började.

Även i söder låg kamrar invid den öppna platsen och byggnaden, 11likaså fanns det en gång framför dem. Kamrarna såg likadana ut som de i norr och hade samma längd och bredd. Utgångarna var likadana, byggnadssättet likadant och dörrarna likadana som där. 12Dörrarna till de sydliga kamrarna låg i öster. Man gick in där gången utmed skyddsmuren började.

13Han sade till mig: »Kamrarna i norr och söder, invid den öppna platsen, är heliga kamrar, där de präster som får vara nära Herren skall äta de högheliga offergåvorna. Där skall de förvara de högheliga offergåvorna — matoffret, syndoffret och skuldoffret — ty det är en helig plats. 14Där måste prästerna lämna de kläder de bär när de gör tjänst, innan de går från det heliga området ut på yttre förgården, ty kläderna är heliga. De måste ta på sig andra kläder innan de närmar sig området där folket får vara.«

Tempelområdets omkrets

15Då han var färdig med mätningarna inne på tempelområdet förde han mig ut genom porten som vette mot öster och mätte tempelområdets omkrets. 16Med mätstaven mätte han östra sidan, 500 alnar med mätstaven. Så fortsatte han 17och mätte norra sidan, 500 alnar med mätstaven. Han fortsatte 18till södra sidan och mätte den, 500 alnar med mätstaven. 19Han fortsatte till västra sidan och mätte den, 500 alnar med mätstaven. 20Han hade nu mätt tempelområdet i alla fyra väderstreck. Det omgavs av en mur som var 500 alnar lång på var sida. Muren skulle skilja det heliga från det icke heliga.