Bibel 2000 (B2000)
41

411Han förde mig in i långhuset. Han mätte dörrposterna, de var båda sex alnar tjocka. Så tjocka var dörrposterna. 2Dörröppningen var tio alnar bred och väggarna på var sida om den fem alnar. Han mätte långhuset, det var 40 alnar långt och 20 alnar brett.

3Han gick in i det innersta rummet och mätte dörrposterna, de var två alnar. Dörröppningen var sex alnar och väggarna på var sida om den sju alnar. 4Han mätte rummet innanför långhuset, det var 20 alnar långt och 20 alnar brett. Han sade till mig: »Detta är det allra heligaste.«

5Han mätte ytterväggen, den var sex alnar tjock. Sidobyggnaden runt templet var fyra alnar bred. 6Sidobyggnadens rum var byggda i tre våningar. Längs sidorummens vägg in mot templet fanns avsatser i stället för fästhål; det fick inte finnas några fästhål i templets vägg. 7Galleriet med sidorum blev allt bredare ju högre upp man kom. Templet var alltså försett med galleri ända upp och runt om, allt bredare in mot templet ju högre upp man kom. Från nedre våningen tog man sig genom mellanvåningen upp till den översta. 8Jag såg att templet låg på en upphöjning – sidorummens murgrund mätte en hel stav, sex alnar. 9Sidobyggnadens yttervägg var fem alnar tjock. Gatan mellan templets sidorum 10och kamrarna var 20 alnar bred på båda sidor om templet. 1141:11 Avsatsen Murgrunden (v. 8), som templet står på, går en bit utanför templet. Avsatsen ligger alltså något högre än gatan utanför.Från sidobyggnaden ledde dörrar ut mot gatan, en i norr och en i söder. Avsatsen längs gatan var fem alnar bred.

Byggnaden i väster

1241:12 Byggnaden Vilken uppgift denna byggnad skulle ha nämns aldrig.41:12 den öppna platsen Motsvarigheten på templets västsida till »gatan« som löpte utmed nord- och sydsidan.Byggnaden vid den öppna platsen på västsidan var 70 alnar bred, väggarna fem alnar tjocka. Byggnadens längd var 90 alnar. 13Han mätte templet. Det var 100 alnar långt. Den öppna platsen tillsammans med byggnaden och dess väggar mätte sammanlagt 100 alnar. 14Tempelfasaden på östsidan tillsammans med den öppna platsen mätte 100 alnar. 1541:15 och avsatserna Det har inte tidigare nämnts att byggnaden hade avsatser, och det är ovisst vad som avses. Orden är troligen ett senare inskott under påverkan av 42:3, 5.41:15 Det blev 100 alnar Templet med gator och öppen plats bildar en kvadrat på 100 × 100 alnar.Vid den öppna platsens bortre del mätte han byggnadens längd och avsatserna på båda sidor. Det blev 100 alnar.

Templets inre

Templets inre del och förhallen 16hade tak. Fönstren hade spjälor och var infattade i karmar med tre avsatser. Alla väggar hade träpanel från golv till fönster – fönstren hade luckor – 17och upp till dörrens övre kant. Både inne i templet och utanpå, överallt på alla väggar såväl inne som ute, fanns fält 18prydda med snidade keruber och palmer, växelvis en kerub och en palm. Varje kerub hade två ansikten, 19ett människoansikte vänt mot palmen på ena sidan och ett lejonansikte vänt mot palmen på den andra sidan. Utsmyckningen sträckte sig runt hela templet. 20-21 41:20/21 det heliga Avser här templets innersta rum, som vanligen kallas »det allra heligaste«. Med »det heliga« menar man som regel endast långhuset. Helig.Utsmyckningen med snidade keruber och palmer nådde från golvet upp till dörrens övre kant. Dörrkarmarna i långhusets vägg var gjorda i fyra avsatser. Framför det heliga fanns något som syntes vara 2241:22 bordet som står inför Herren Troligen skådebrödsbordet; se 2 Mos 25:23–30; 1 Kung 6:20 f.; jfr not till 2 Mos 25:30. Detta hade sin plats framför det allra heligaste; jfr not till 41:20/21.ett altare av trä. Det var tre alnar högt, två alnar långt och två alnar brett och försett med hörnbräder. Sockeln och väggarna var av trä. Han sade till mig: »Detta är bordet som står inför Herren.« 23-24 Långhuset och det heliga hade vardera två dörrar. Varje dörr hade två vridbara delar, två dörrblad i varje dörr. 25Liksom väggarna var långhusets dörrar prydda med snidade keruber och palmer. Utanför förhallen fanns ett galler av trä. 2641:26 Templets sidorum och gallren … Slutet av versen saknas i MT och kan inte rekonstrueras.I förhallens båda sidoväggar fanns spjälfönster och snidade palmer. Templets sidorum och gallren …