Bibel 2000 (B2000)
40

Profeten förs till Israel i en syn

401

40–42
Sak 2:1Upp 11:121:15
40–48 I tempelvisionen (jfr not till 1:1) förenas minnen av Salomos tempel och hoppet om framtidens helgedom. Beträffande tekniska uttryck i tempelbeskrivningen se not till 1 Kung 6–7.40:1 Under det tjugofemte året … tionde dagen i månaden April 573 f.Kr.40:1 dit Till Jerusalem.Under det tjugofemte året av vår förvisning, det fjortonde året efter stadens fall, på nyåret, den tionde dagen i månaden – just den dagen rörde Herrens hand vid mig. Han förde mig dit. 2
40:2
Upp 21:10
I en syn från Gud förde han mig till Israels land och ställde mig på ett mycket högt berg. På dess södra sida låg något som liknade en stad. 3Han förde mig dit, och jag såg en man som glänste som koppar. I handen hade han ett snöre av lin och en mätstav. Han stod vid porten. 4Mannen sade till mig: »Människa! Använd nu dina ögon och öron och lägg noga märke till allt jag visar dig. Det är för att få se detta som du har förts hit. Sedan skall du berätta för israeliterna om allt du har sett.«

Templets portar och förgårdar

5

40:5–46
2~Mos 27:9–19
38:9–20
40:5 templet Avser hela tempelområdet med helgedom samt yttre och inre förgård. Tempel.40:5 mätstav, vars alnmått var en vanlig aln och en tvärhand Den vanliga alnen var sex handsbredder. Ytterligare en tvärhand ger drygt en halvmeter. Mått. Staven var alltså nästan tre och en halv meter lång.40:5 Han mätte muren Talmystik.Runt templet fanns en mur. I handen hade mannen en sex alnar lång mätstav, vars alnmått var en vanlig aln och en tvärhand. Han mätte muren, den var en stav tjock och en stav hög.

6Då han kom fram till porten som vette mot öster gick han uppför trappan. Han mätte tröskeln, den var en stav tvärsöver. 7Varje nisch i portgången var en stav bred och en stav djup. Mellan nischerna var det fem alnar. Portens inre tröskel, mot förhallen, var en stav. 8Han mätte förhallen, 9den var åtta alnar. Dörrposterna var två alnar. Förhallen vette mot templet. 10Östra porten hade tre nischer på var sida, alla med samma mått. Även väggarna mellan dem hade alla samma mått. 11Han mätte dörröppningen, den var tio alnar bred. Portgångens bredd var 13 alnar. 12I nischöppningarna fanns på båda sidor en avbalkning som var en aln djup. Varje nisch var sex gånger sex alnar. 13Han mätte porthuset från nisch till nisch, från innervägg till innervägg, det var 25 alnar brett. Nischernas ingångar låg mittemot varandra. 1440:14 [---] Text.[---] 15Från den yttre fasaden till förhallens fasad inåt mätte porthuset 50 alnar. 16På båda sidor fanns fönster, på insidan av nischernas bakväggar. Även i förhallen satt på båda sidor spjälfönster på insidan av väggarna. På dörrposterna fanns snidade palmer.

17Han förde mig in på den yttre förgården. Där fanns kamrar och ett stenlagt golv runt gården. Det var 30 kamrar på stengolvet. 18Stengolvet följde porthusens sidoväggar och sträckte sig lika långt in som de. Detta var det nedre stengolvet. 1940:19 i öster liksom i norr Uppgiften passar inte i sammanhanget och är sannolikt ett senare inskott.Han mätte avståndet från den nedre portens insida till den inre förgårdens ytterkant, det var 100 alnar, i öster liksom i norr.

20Han mätte längd och bredd i porten som vette mot norr, den som ledde in till yttre förgården. 21De tre nischerna på båda sidor, liksom väggarna emellan och förhallen, höll samma mått som i den första porten. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 22Förhallens fönster och palmer hade samma mått som i porten mot öster. En trappa med sju steg ledde upp till porten. Förhallen låg längst in. 23Mitt för norra porten fanns en port in till inre förgården. Likadant var det i öster. Han mätte avståndet från port till port, det var 100 alnar.

24Han förde mig åt söder. Även där fanns en port. Han mätte dörrposter och förhall. De hade samma mått som i de andra portarna. 25Porten och förhallen hade fönster på båda sidor, likadana som i de andra portarna. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 26Trappan hade sju steg. Förhallen låg längst in. På dörrposterna fanns snidade palmer, en på vardera sidan. 27Även i söder fanns en port in till inre förgården. Han mätte avståndet från port till port i söder, det var 100 alnar.

28Han förde mig genom södra porten in på inre förgården. Han mätte porten, den hade samma mått som de andra. 2940:29 Efter denna vers har MT ytterligare en, v. 30, som dock saknas i några MT-handskrifter och i Septuaginta. Den består av en felaktig upprepning av delar av v. 29 och har av allt att döma inte hört till den ursprungliga texten.Nischerna, väggarna emellan och förhallen höll samma mått som i de andra portarna. Porten och förhallen hade fönster på båda sidor. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 31Förhallen ledde till yttre förgården. På dörrposterna fanns snidade palmer. Trappan hade åtta steg.

32Han förde mig till inre förgårdens östra port och mätte den. Den hade samma mått som de andra. 33Nischerna, väggarna emellan och förhallen höll samma mått som i de andra portarna. Porten och förhallen hade fönster på båda sidor. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 34Förhallen ledde till yttre förgården. På dörrposterna fanns en snidad palm på var sida. Trappan hade åtta steg.

35Han förde mig till norra porten och mätte den. Det var samma mått 36på nischerna, väggarna emellan och förhallen. Porthuset hade fönster på båda sidor. Det var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 37Förhallen ledde till yttre förgården. På dörrposterna fanns en snidad palm på var sida. Trappan hade åtta steg.

38Med ingång från portens förhall låg en kammare där man sköljde brännoffren rena. 39På vardera sidan inne i förhallen stod två bord för slakt av brännoffer, syndoffer och skuldoffer. 40Utanför norra portens ingång till förhallen stod på vardera sidan två bord. 41Sålunda fanns det fyra bord inne i porten och fyra utanför, sammanlagt åtta. På dem slaktade man. 42-43 40:42/43 I MT har texten kommit i oordning. Den ursprungliga ordningen har återställts.De fyra borden för brännoffer var av huggen sten. De var en och en halv aln långa, en och en halv aln breda och en aln höga. Där inne hade man på båda sidor satt upp handsbreda hyllor i två plan. På dem lade man de redskap som användes vid slakt av brännoffer och slaktoffer. Offerköttet lade man på borden.

44Utanför de inre portarna fanns på inre förgården två kamrar, en vid norra porten med fasaden åt söder och en vid södra porten med fasaden åt norr. 4540:45 f. Enligt dessa verser finns två olika kategorier präster, tydligen med olika rang (jfr 42:13). De präster som får delta i offerhandlingarna är de som härstammar från Sadok; se 43:19; 44:15; 48:11. I v. 46 sätts likhetstecken mellan leviter och präster, men vanligen görs i Hes sträng åtskillnad mellan dessa två grupper; se 44:10–16; 45:4–5. Alla präster kan dock kallas »levitiska«.Han sade till mig: »Kammaren där, den med fasaden åt söder, är för de präster som gör tjänst på tempelområdet. 46Kammaren med fasaden åt norr är för de präster som sköter altartjänsten, sadokiterna, de leviter som får vara nära Herren och tjäna honom.«

Templet

47

40:47–41:26
1~Kung 6+
Han mätte gården. Den var kvadratisk, 100 alnar lång och 100 alnar bred. Framför templet stod ett altare. 48Han förde mig in i templets förhall och mätte dörrposterna, de var båda fem alnar. Dörren var 14 alnar bred och väggarna på var sida om den tre alnar. 49Förhallen var 20 alnar bred och tolv alnar djup. En trappa med tio steg ledde dit upp. Vid dörrposterna stod en pelare på vardera sidan.