Bibel 2000 (B2000)
38

Gog från Magog: hans krigsförberedelser mot Israel

381Herrens ord kom till mig: 2Människa! Vänd dig mot Gog i landet Magog, storfursten av Meshek och Tuval, och profetera mot honom. 3Säg: Så säger Herren Gud: Jag skall ta itu med dig, Gog, storfurste av Meshek och Tuval, 4jag skall släpa fram dig med krokar i käkarna. Jag skall se till att du drar ut med hela din här, hästar och ryttare, alla i praktfulla kläder, ett stort uppbåd med långsköld och rundsköld, alla med svärd i hand. 5Även folk från Persien, från Kush och Put kommer med, alla rustade i sköld och hjälm. 6Gomer med alla sina trupper, Bet Togarma långt norrifrån med alla sina trupper — många folk ansluter sig till dig. 7Gör dig redo och var beredd, du och hela det uppbåd som har samlats kring dig — du skall stå till mitt förfogande. 8I sinom tid skall du mönstras för att en dag rycka fram mot ett land som återhämtat sig från svärdets härjningar. De som bor där har hämtats hem från många olika folk och åter samlats på Israels berg, som så länge låg öde. De har förts från främmande folk för att få bo i trygghet. 9Du skall dra fram som ett oväder, komma likt ett moln som täcker landet, du och alla dina trupper och de många folken vid din sida.

10Så säger Herren Gud: Den dagen tar tankar form hos dig, du smider onda planer 11och säger: »Jag skall rycka fram mot ett oskyddat land, mot människor som lever lugnt och tryggt, utan murar, port och bommar.« 12Du vill ta byte och plundra, lyfta din hand mot ruiner som åter är bebodda och mot ett folk som samlats in från främmande länder, som har skaffat sig boskap och ägodelar, ett folk som bor vid världens navel. 13Folket i Saba och i Dedan liksom handlare och köpmän från Tarshish skall fråga dig: »Kommer du för att ta byte, har du samlat ditt uppbåd för att plundra, för att röva silver och guld, stjäla boskap och ägodelar? Är det för att ta ett rikt byte du kommer?«

14Profetera därför, människa, och säg till Gog: Så säger Herren Gud: Den dag då mitt folk Israel lever i trygghet skall du bryta upp 15och lämna ditt hem långt uppe i norr, du och de många folken vid din sida, alla till häst, tillsammans ett stort uppbåd, en väldig här. 16Mot mitt folk Israel skall du dra fram likt ett moln som täcker landet. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta dig rycka fram mot mitt land. Genom dig, Gog, skall jag visa min helighet inför folken, för att de skall inse vem jag är.

Guds bestraffning av Gog

17Så säger Herren Gud: Du är den som jag för länge sedan talade om genom mina tjänare, Israels profeter, som på den tiden profeterade att jag skulle låta dig anfalla Israel. 18Den dag då Gog beträder Israels mark skall min vrede väckas, säger Herren Gud. Med harm 19och lidelse och i brinnande vrede svär jag att en väldig jordbävning den dagen skall drabba Israels land. 20De skall darra inför mig, havets fiskar och himlens fåglar, de vilda djuren och markens alla kräldjur och alla människor på jorden. Bergen skall rasa och klipporna falla, och alla murar skall jämnas med marken. 21På alla mina berg skall jag mana fram svärdet mot Gog, säger Herren Gud. De skall gripa till svärd mot varandra. 22Jag skall straffa honom med pest och blod. Slagregn, hagel och brinnande svavel skall jag vräka ner över honom och hans trupper och de många folken vid hans sida. 23Så skall jag visa min makt och min helighet och ge mig till känna inför många folk. Då skall de inse att jag är Herren.

39

Profetia mot Gog

391Människa! Profetera mot Gog och säg: Så säger Herren Gud: Jag skall ta itu med dig, Gog, storfurste av Meshek och Tuval, 2släpa fram dig och tygla dig. Du skall dra ner långt uppifrån norr och rycka fram mot Israels berg. 3Då skall jag slå bågen ur din vänstra hand och vrida pilarna ur din högra. 4Du skall stupa på Israels berg, du och alla dina trupper och folken vid din sida. Åt vilda djur och rovfåglar av alla slag ger jag dig som föda. 5Du blir liggande på bara marken. Jag har talat, säger Herren Gud.

6Jag skall sända eld mot Magog och mot dem som lever i trygghet på öarna. Då skall de inse att jag är Herren. 7Mitt heliga namn skall jag göra känt hos mitt folk Israel. Jag tänker inte tillåta att det vanäras mer. Då skall de andra folken inse att jag är Herren, helig i Israel. 8Det skall komma, det är på väg, säger Herren Gud. Detta är den dag jag har talat om. 9De som bor i Israels städer skall dra ut och tända eld och bränna upp vapnen, rundsköldar och långsköldar, bågar och pilar, kastspjut och lansar. I sju år skall de elda med dem. 10De skall inte behöva hämta ved från marken eller hugga den i skogen, med vapen skall de elda. De skall röva från rövarna och plundra sina egna plundrare, säger Herren Gud.

11Den dagen skall jag ge Gog en gravplats i Israel, i Overimdalen som ligger öster om havet och är oframkomlig för dem som försöker färdas där. Där skall Gog begravas med hela sin larmande hop. Dalen skall sedan kallas Hamon Gogdalen. 12Sju månader skall det ta för israeliterna att begrava dem och rena landet. 13Allt folk i landet skall hjälpa till med begravningen. Detta skall ge dem ära när jag visar min makt, säger Herren Gud. 14Man skall utse män med uppgift att dra genom landet och begrava dem som ligger kvar ovan jord. Så skall de rena landet. Efter sju månader skall de börja sitt sökande. 15Om någon av dem finner människoben då han drar genom landet skall han märka ut platsen till dess att dödgrävarna hinner begrava dem i Hamon Gogdalen. 16(Det finns också en stad som heter Hamona.) Så skall de rena landet.

17Människa! Så säger Herren Gud: Säg till alla fåglar och vilda djur: Kom hit, samlas här! Kom från alla håll till min offermåltid, den väldiga offermåltid som jag ställer i ordning åt er på Israels berg. Ni får äta kött och dricka blod. 18Hjältars kött skall ni äta, blod från jordens furstar skall ni dricka — som vore de bockar, lamm och baggar eller gödtjurar från Bashan. 19Ät er mätta på fett och drick er rusiga på blod vid den offermåltid jag har ställt i ordning åt er. 20Vid mitt bord kan ni mätta er med ridhästar och vagnshästar, med hjältar och krigare, säger Herren Gud.

21Jag skall uppenbara min makt bland alla folk, de skall bli varse hur jag verkställer min dom och griper in mot dem. 22Från den dagen och för all framtid skall Israels folk inse att jag är Herren, deras Gud.

Israels återupprättelse

23De andra folken skall förstå att israeliterna blev förvisade därför att de var trolösa och syndade mot mig. Jag dolde mitt ansikte för dem och prisgav dem åt deras fiender, så att de alla föll för svärdet. 24Jag handlade mot dem som de genom sin orenhet och sina brott hade förtjänat. Jag dolde mitt ansikte för dem.

25Så säger Herren Gud: Nu skall jag vända Jakobs öde och visa barmhärtighet mot Israels folk, ty jag brinner av lidelse för mitt heliga namn. 26De skall bära skammen för sin trolöshet mot mig, när de lever tryggt i sitt eget land och ingen hotar dem, 27när jag har hämtat dem hos de främmande folken, samlat in dem från fiendeländerna. Så visar jag min helighet inför många folk. 28Jag som drev ut dem bland folken skall föra samman dem i deras eget land och inte låta en enda av dem lämnas kvar. Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud. 29Sedan jag utgjutit min ande över Israels folk skall jag aldrig mer dölja mitt ansikte för dem, säger Herren Gud.

40

Profeten förs till Israel i en syn

401Under det tjugofemte året av vår förvisning, det fjortonde året efter stadens fall, på nyåret, den tionde dagen i månaden — just den dagen rörde Herrens hand vid mig. Han förde mig dit. 2I en syn från Gud förde han mig till Israels land och ställde mig på ett mycket högt berg. På dess södra sida låg något som liknade en stad. 3Han förde mig dit, och jag såg en man som glänste som koppar. I handen hade han ett snöre av lin och en mätstav. Han stod vid porten. 4Mannen sade till mig: »Människa! Använd nu dina ögon och öron och lägg noga märke till allt jag visar dig. Det är för att få se detta som du har förts hit. Sedan skall du berätta för israeliterna om allt du har sett.«

Templets portar och förgårdar

5Runt templet fanns en mur. I handen hade mannen en sex alnar lång mätstav, vars alnmått var en vanlig aln och en tvärhand. Han mätte muren, den var en stav tjock och en stav hög.

6Då han kom fram till porten som vette mot öster gick han uppför trappan. Han mätte tröskeln, den var en stav tvärsöver. 7Varje nisch i portgången var en stav bred och en stav djup. Mellan nischerna var det fem alnar. Portens inre tröskel, mot förhallen, var en stav. 8Han mätte förhallen, 9den var åtta alnar. Dörrposterna var två alnar. Förhallen vette mot templet. 10Östra porten hade tre nischer på var sida, alla med samma mått. Även väggarna mellan dem hade alla samma mått. 11Han mätte dörröppningen, den var tio alnar bred. Portgångens bredd var 13 alnar. 12I nischöppningarna fanns på båda sidor en avbalkning som var en aln djup. Varje nisch var sex gånger sex alnar. 13Han mätte porthuset från nisch till nisch, från innervägg till innervägg, det var 25 alnar brett. Nischernas ingångar låg mittemot varandra. 14[---] 15Från den yttre fasaden till förhallens fasad inåt mätte porthuset 50 alnar. 16På båda sidor fanns fönster, på insidan av nischernas bakväggar. Även i förhallen satt på båda sidor spjälfönster på insidan av väggarna. På dörrposterna fanns snidade palmer.

17Han förde mig in på den yttre förgården. Där fanns kamrar och ett stenlagt golv runt gården. Det var 30 kamrar på stengolvet. 18Stengolvet följde porthusens sidoväggar och sträckte sig lika långt in som de. Detta var det nedre stengolvet. 19Han mätte avståndet från den nedre portens insida till den inre förgårdens ytterkant, det var 100 alnar, i öster liksom i norr.

20Han mätte längd och bredd i porten som vette mot norr, den som ledde in till yttre förgården. 21De tre nischerna på båda sidor, liksom väggarna emellan och förhallen, höll samma mått som i den första porten. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 22Förhallens fönster och palmer hade samma mått som i porten mot öster. En trappa med sju steg ledde upp till porten. Förhallen låg längst in. 23Mitt för norra porten fanns en port in till inre förgården. Likadant var det i öster. Han mätte avståndet från port till port, det var 100 alnar.

24Han förde mig åt söder. Även där fanns en port. Han mätte dörrposter och förhall. De hade samma mått som i de andra portarna. 25Porten och förhallen hade fönster på båda sidor, likadana som i de andra portarna. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 26Trappan hade sju steg. Förhallen låg längst in. På dörrposterna fanns snidade palmer, en på vardera sidan. 27Även i söder fanns en port in till inre förgården. Han mätte avståndet från port till port i söder, det var 100 alnar.

28Han förde mig genom södra porten in på inre förgården. Han mätte porten, den hade samma mått som de andra. 29Nischerna, väggarna emellan och förhallen höll samma mått som i de andra portarna. Porten och förhallen hade fönster på båda sidor. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 31Förhallen ledde till yttre förgården. På dörrposterna fanns snidade palmer. Trappan hade åtta steg.

32Han förde mig till inre förgårdens östra port och mätte den. Den hade samma mått som de andra. 33Nischerna, väggarna emellan och förhallen höll samma mått som i de andra portarna. Porten och förhallen hade fönster på båda sidor. Porthuset var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 34Förhallen ledde till yttre förgården. På dörrposterna fanns en snidad palm på var sida. Trappan hade åtta steg.

35Han förde mig till norra porten och mätte den. Det var samma mått 36på nischerna, väggarna emellan och förhallen. Porthuset hade fönster på båda sidor. Det var 50 alnar långt och 25 alnar brett. 37Förhallen ledde till yttre förgården. På dörrposterna fanns en snidad palm på var sida. Trappan hade åtta steg.

38Med ingång från portens förhall låg en kammare där man sköljde brännoffren rena. 39På vardera sidan inne i förhallen stod två bord för slakt av brännoffer, syndoffer och skuldoffer. 40Utanför norra portens ingång till förhallen stod på vardera sidan två bord. 41Sålunda fanns det fyra bord inne i porten och fyra utanför, sammanlagt åtta. På dem slaktade man. 42-43De fyra borden för brännoffer var av huggen sten. De var en och en halv aln långa, en och en halv aln breda och en aln höga. Där inne hade man på båda sidor satt upp handsbreda hyllor i två plan. På dem lade man de redskap som användes vid slakt av brännoffer och slaktoffer. Offerköttet lade man på borden.

44Utanför de inre portarna fanns på inre förgården två kamrar, en vid norra porten med fasaden åt söder och en vid södra porten med fasaden åt norr. 45Han sade till mig: »Kammaren där, den med fasaden åt söder, är för de präster som gör tjänst på tempelområdet. 46Kammaren med fasaden åt norr är för de präster som sköter altartjänsten, sadokiterna, de leviter som får vara nära Herren och tjäna honom.«

Templet

47Han mätte gården. Den var kvadratisk, 100 alnar lång och 100 alnar bred. Framför templet stod ett altare. 48Han förde mig in i templets förhall och mätte dörrposterna, de var båda fem alnar. Dörren var 14 alnar bred och väggarna på var sida om den tre alnar. 49Förhallen var 20 alnar bred och tolv alnar djup. En trappa med tio steg ledde dit upp. Vid dörrposterna stod en pelare på vardera sidan.