Bibel 2000 (B2000)
38

Brännofferaltaret och bronskaret

381Han byggde brännofferaltaret av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett — altaret var fyrkantigt — och tre alnar högt. 2I vart och ett av dess fyra hörn gjorde han ett horn, som var i ett stycke med altaret. Han belade det med koppar. 3Han gjorde alla tillbehör till altaret, kärlen, skovlarna, skålarna, gafflarna och fyrfaten. Alla dessa tillbehör gjorde han av koppar. 4Och han gjorde ett galler till altaret, ett nät av koppar, och satte det nertill, under altarlisten, så att nätet nådde upp till halva höjden av altaret. 5Så göt han fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på koppargallret som hållare för bärstängerna. 6Och han gjorde bärstängerna av akacieträ och belade dem med koppar. 7Han sköt in dem i ringarna på båda sidor av altaret, så att man kunde bära det. Altaret var ihåligt; han byggde det av bräder.

8Han gjorde bronskaret med tillhörande bronsställ av speglar som hade tillhört de kvinnor som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet.

Boningens förgård

9Han gjorde också förgården till boningen. På sydsidan, åt söder, gjordes omhängena till förgården av tvinnat fint lingarn, 100 alnar långa, 10med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. 11Likaså gjordes de på norra långsidan 100 alnar långa, med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. 12Förgårdens västra sida försågs med omhängen av 50 alnars längd, med tio stolpar och tio socklar och med stolparnas krokar och band av silver. 13Framsidan, den östra sidan, var 50 alnar lång. 14Där var omhängena 15 alnar åt ena hållet med tre stolpar och tre socklar, 15och åt andra hållet 15 alnar med tre stolpar och tre socklar, alltså lika på båda sidor om porten till förgården. 16Alla omhängena runt förgården gjordes av tvinnat fint lingarn. 17Socklarna till stolparna gjordes av brons; stolparnas krokar och band var av silver, och stolphuvudena belades med silver. Alla stolpar till förgården hade band av silver. 18Draperiet för porten till förgården gjordes i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn; 20 alnar långt och fem alnar högt efter tygets bredd, liksom förgårdens omhängen. 19Till det gjordes fyra stolpar med fyra socklar av brons; deras krokar och band var av silver, och stolphuvudena belades med silver. 20Alla tältpluggarna till boningen och till förgården runt omkring den gjordes av koppar.

Uppgift om använd ädelmetall

21Följande är en redovisning av hur mycket som använts till boningen, till boningen för förbundstecknet. Den sammanställdes på Moses befallning av leviterna under ledning av Itamar, prästen Arons son. 22Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam, hade utfört allt det som Herren befallt Mose. 23Till medhjälpare hade han haft Oholiav, Achisamaks son, av Dans stam, som var kunnig i hantverk och konstvävnad och i konsten att väva brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn. 24Allt det guld som använts till arbetet med uppförandet av helgedomen, det som hade getts som offergåva, utgjorde 29 talenter och 730 siklar efter tempelvikt. 25Det silver som erlades av menigheten vid mönstringen uppgick till 100 talenter och 1 775 siklar efter tempelvikt, 26en beka per person, alltså en halv sikel efter tempelvikt för alla som upptagits bland de mönstrade, från tjugo års ålder och uppåt, sammanlagt 603 550 man. 27De 100 talenterna silver användes för att gjuta socklarna till helgedomen och förhänget, 100 talenter för 100 socklar, en talent för varje sockel. 28Och de återstående 1 775 siklarna användes till stolparnas krokar, som beläggning på stolphuvudena och för att förbinda dem. 29Kopparn som hade getts som offergåva uppgick till 70 talenter och 2 400 siklar. 30Av den gjorde man socklarna till uppenbarelsetältets ingång och kopparaltaret med dess galler av koppar och alla tillbehör till altaret, 31socklarna runt förgården, socklarna till förgårdens port och alla tältpluggarna till boningen runt förgården.

39

Prästdräkterna

391Av violett, purpurrött och karmosinrött garn gjorde man ämbetsdräkter för tjänsten i helgedomen. Arons heliga kläder gjorde man så som Herren hade befallt Mose.

2Efoden gjorde man av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och av tvinnat fint lingarn. 3Man hamrade ut guldet till tunna plåtar och skar dessa i trådar så att de kunde vävas in med det violetta, purpurröda och karmosinröda garnet och det fina lingarnet till en konstvävnad. 4Till efoden gjorde man axelstycken som skulle fästas i dess båda kanter och hålla ihop den. 5Skärpet som skulle sitta på efoden gjordes på samma sätt och i ett stycke med den: av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, så som Herren hade befallt Mose. 6Onyxstenarna infattades i flätverk av guld. Namnen på Israels söner var inristade på dem så som man graverar ett sigill. 7Man satte dem på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner, så som Herren hade befallt Mose. 8Bröstväskan gjorde man, liksom efoden, i konstvävnad av guld, violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 9Den gjordes fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln lång och en halv aln bred. 10Och man besatte den med fyra rader stenar: i första raden en karneol, en topas och en smaragd, 11i andra raden en rubin, en safir och en kalcedon, 12i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist, 13i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De infattades i flätverk av guld. 14Stenarna var tolv och svarade mot namnen på Israels söner, en för varje namn. På varje sten var namnet på en av de tolv stammarna ingraverat, som på ett sigill. 15Till bröstväskan gjorde man kedjor av rent guld, tvinnade som snören. 16Man gjorde också två flätverk av guld och två ringar av guld och satte dem i två av hörnen på bröstväskan. 17Och man fäste de båda guldsnoddarna vid de två ringarna i hörnen av bröstväskan, 18och de två andra ändarna på snoddarna fästes vid de båda flätverken och sattes fast vid efodens axelstycken på framsidan. 19Man gjorde två andra guldringar och satte dem i de båda andra hörnen på bröstväskan, på insidan mot efoden. 20Slutligen gjorde man två guldringar och satte dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken, vid sömmen ovanför skärpet. 21Bröstväskan knöts genom sina ringar fast vid ringarna på efoden med en violett snodd, så att den satt ovanför skärpet och inte kunde lossna från efoden, allt så som Herren hade befallt Mose.

22Man gjorde kåpan till efoden helt i violett väv. 23Mitt på kåpan gjordes en öppning, som öppningen på en brynja, med en kant runt om så att den inte skulle rivas sönder. 24Runt fållen satte man granatäpplen av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 25Man gjorde bjällror av rent guld och satte dem runt fållen på kåpan mellan granatäpplena, 26en bjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan, som skulle bäras vid tjänstgöringen, så som Herren hade befallt Mose.

27Åt Aron och hans söner gjorde man tunikorna, som var vävda av fint lingarn, 28turbanen och huvudbonaderna av fint lingarn och linnebenkläderna av tvinnat fint lingarn, 29och ett bälte av tvinnat fint lingarn, av violett, purpurrött och karmosinrött garn i brokig väv, så som Herren hade befallt Mose.

30Man gjorde blomman, det heliga diademet, av rent guld och skrev på den så som man graverar ett sigill: Helgad åt Herren, 31och man fäste vid den en violett snodd och satte den upptill på turbanen, så som Herren hade befallt Mose.

Boningen fullbordas och reses

32Så blev allt arbete på boningen, på uppenbarelsetältet, fullbordat. Israeliterna gjorde i allt som Herren hade befallt Mose. 33De kom med boningen till Mose: tältet med alla dess tillbehör, hakarna, bräderna, reglarna, stolparna och socklarna, 34överdraget av rödfärgade baggskinn och överdraget av delfinskinn och det skylande förhänget, 35vidare arken med förbundstecknet, bärstängerna, locket, 36bordet med alla dess tillbehör och skådebröden, 37lampstället av rent guld, lamporna som skulle sättas på det och alla övriga tillbehör, lampoljan, 38det gyllene altaret, smörjelseoljan, den välluktande rökelsen, draperiet för ingången till tältet, 39kopparaltaret med dess koppargaller, bärstänger och alla övriga tillbehör, karet med dess ställ, 40omhängena till förgården, stolparna, socklarna, draperiet för porten till förgården, linorna, tältpluggarna och all utrustning som behövs för tjänsten i boningen, i uppenbarelsetältet, 41ämbetsdräkterna för tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder liksom även hans söners prästkläder. 42Israeliterna hade utfört allt arbete helt i enlighet med Herrens befallning till Mose. 43När Mose såg att verket var fullbordat och att de hade utfört allt så som Herren hade befallt, välsignade han dem.

40

401Herren talade till Mose:

2Den första dagen i den första månaden skall du resa boningen, uppenbarelsetältet. 3Där skall du ställa arken med förbundstecknet, och du skall avskärma den med förhänget. 4Du skall sätta in bordet och duka det. Bär sedan in lampstället och sätt upp lamporna på det. 5Du skall ställa det gyllene rökelsealtaret framför arken med förbundstecknet och hänga upp draperiet för ingången till boningen. 6Ställ brännofferaltaret framför ingången till boningen, till uppenbarelsetältet, 7och sätt karet mellan uppenbarelsetältet och altaret och häll vatten i det. 8Du skall sätta upp förgårdens omhängen runt omkring och hänga upp draperiet för porten till förgården. 9Tag sedan smörjelseoljan och smörj boningen och allt som finns i den, helga den och alla dess tillbehör, så att den blir helig. 10Du skall smörja brännofferaltaret och alla dess tillbehör och helga altaret, så att det blir högheligt. 11Smörj karet och dess ställ och helga det.

12Sedan skall du föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. 13Klä Aron i de heliga kläderna, smörj honom och vig honom till präst åt mig. 14För sedan fram hans söner och sätt på dem tunikor. 15Du skall smörja dem som du smorde deras far, så att de kan vara mina präster. Att de har blivit smorda skall för alltid ge dem rätten till prästämbetet, genom alla släktled.

16Mose gjorde i allt så som Herren hade befallt honom. 17På den första dagen av det andra årets första månad blev boningen rest. 18Mose satte upp boningen, lade socklarna på plats, reste bräderna, sköt in reglarna och satte upp stolparna. 19Han bredde ut tältet över boningen och lade tältöverdraget ovanpå, så som Herren hade befallt Mose. 20Mose tog förbundstecknet och lade det i arken och satte bärstängerna på den och lade locket ovanpå arken. 21Sedan förde han in arken i boningen, hängde upp det skylande förhänget och skärmade så av arken med förbundstecknet, så som Herren hade befallt Mose. 22Och han ställde bordet i uppenbarelsetältet, på boningens norra sida, utanför förhänget, 23och lade upp bröd på det inför Herren, så som Herren hade befallt Mose. 24Han satte lampstället i uppenbarelsetältet, mitt emot bordet, på boningens södra sida. 25Han satte upp lamporna inför Herren, så som Herren hade befallt Mose, 26och ställde in det gyllene altaret i uppenbarelsetältet framför förhänget 27och brände välluktande rökelse på det, så som Herren hade befallt Mose. 28Han hängde upp draperiet för ingången till boningen. 29Brännofferaltaret ställde han vid ingången till boningen, till uppenbarelsetältet, och offrade brännoffer och matoffer på det, så som Herren hade befallt Mose. 30Han ställde karet mellan uppenbarelsetältet och altaret och fyllde det med vatten för tvättningen. 31Där brukade sedan Mose, Aron och hans söner tvätta sina händer och fötter. 32När de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose. 33Han inhägnade boningen och altaret med förgården och hängde upp draperiet för porten till förgården. Så fullbordade Mose arbetet.

Herrens härlighet fyller boningen

34Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. 35Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. 36Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. 37Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp — inte förrän det höjde sig. 38Herrens moln vilade över boningen om dagen, och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring.