Bibel 2000 (B2000)
35

Sabbatsbudet

351Mose samlade hela Israels menighet och sade: »Detta är vad Herren har befallt er att göra: 2Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas. 3Ni skall inte göra upp eld på sabbatsdagen, var ni än bor.«

Folkets gåvor

4Mose sade till hela Israels menighet: »Detta är vad Herren har befallt er: 5Samla in gåvor åt Herren. Var och en som känner sig manad skall bära fram dessa gåvor åt Herren: guld, silver och koppar, 6violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, 7rödfärgade baggskinn, delfinskinn, akacieträ, 8olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, 9onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan.

10Var och en av er som har konstskicklighetens gåva skall komma och tillverka allt det som Herren har befallt: 11boningen med tält och överdrag, hakar och bräder, reglar, stolpar och socklar, 12arken med dess bärstänger, locket och det skylande förhänget 13och bordet med bärstängerna och alla övriga tillbehör och skådebröden, 14lampstället med dess tillbehör, lamporna och lampoljan, 15rökelsealtaret med dess bärstänger, smörjelseoljan, den välluktande rökelsen och draperiet för ingången till boningen, 16brännofferaltaret med dess koppargaller, bärstängerna och alla andra tillbehör, karet med dess ställ, 17omhängena till förgården, dess stolpar och socklar och draperiet för porten till förgården, 18tältpluggarna och linorna till boningen och förgården, 19ämbetsdräkterna till tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder.«

20Israels hela menighet gick nu bort från Mose, 21och alla som kände sig kallade eller manade kom med gåvor till Herren för arbetet på uppenbarelsetältet, tjänsten där och de heliga kläderna. 22Och både män och kvinnor, alla som kände sig manade, kom med spännen, örringar, ringar och halssmycken, alla slags föremål av guld. Alla kom de med en offergåva av guld till Herren. 23Och alla som hade violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade baggskinn och delfinskinn kom med detta. 24Alla som ville ge en gåva av silver eller koppar kom med den till Herren, och var och en som hade akacieträ till byggnadsarbetet bar fram det. 25Alla kvinnor som var skickliga att spinna kom med det som de hade spunnit: violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn. 26Och alla kvinnor som kände sig kallade och som kunde konsten spann garn av gethår. 27Hövdingarna bar fram onyx och andra ädla stenar som skulle sättas på efoden och på bröstväskan, 28vidare kryddor och olja till lampan, till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen. 29Varje israelitisk man eller kvinna som kände sig manad att ge något till det arbete som Herren genom Mose befallt dem att utföra kom med en frivillig gåva åt Herren.

Hantverkare kallas och tillverkar boningen

30Mose sade till israeliterna: »Hör: Herren har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam 31och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet, 32så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, 33slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags konstfulla arbeten. 34Han har gett både honom och Oholiav, Achisamaks son, av Dans stam, gåvan att lära upp andra. 35Han har utrustat dem med förmåga att utföra alla slags hantverk, väva konstväv och brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn, och även annan vävnad, ja, att utföra alla slags uppgifter och tänka ut konstfulla arbeten.

36

361Besalel och Oholiav skall arbeta tillsammans med alla konstskickliga män som Herren gett insikt och förmåga, så att de vet hur de skall utföra allt arbete som krävs för att uppföra helgedomen på det sätt som Herren har befallt.«

2Mose kallade till sig Besalel och Oholiav och alla konstskickliga män som Herren gett den rätta insikten, alla som kände sig kallade att gripa sig an med arbetet. 3De tog hand om alla de gåvor som israeliterna hade lämnat till Mose för att användas vid arbetet på helgedomen. Men när man fortsatte att bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon, 4kom alla hantverkarna som utförde olika slags arbeten till helgedomen, var och en från sitt arbete, 5och sade till Mose: »Folket kommer med mer än vad som behövs för att utföra det arbete som Herren har befallt.« 6Då lät Mose kungöra i lägret: »Ingen, vare sig man eller kvinna, skall komma med fler gåvor till helgedomen.« Så avhölls folket från att lämna något mer. 7Det som de redan hade gett räckte mer än väl till för att arbetet skulle kunna slutföras.

8De konstskickliga hantverkarna gjorde boningen av tio tältvåder som tillverkades av tvinnat fint lingarn och av violett, purpurrött och karmosinrött garn, med keruber i konstvävnad. 9Varje våd gjordes 28 alnar lång och fyra alnar bred; alla våderna var lika stora. 10De fogades samman fem och fem. 11Man gjorde öglor av violett garn i kanten av våden ytterst på det ena hopsatta stycket och på samma sätt i kanten av den yttersta våden på det andra hopsatta stycket. 1250 öglor gjorde man på den ena våden och 50 ytterst på våden i det andra stycket, så att öglorna svarade mot varandra. 13Man gjorde 50 hakar av guld och fäste ihop våderna med hakarna, så att boningen blev en helhet.

14Man vävde våder av gethår till ett tält över boningen; elva våder gjorde man. 15Varje våd gjordes 30 alnar lång och fyra alnar bred; alla elva våderna var lika stora. 16Man fogade samman fem våder för sig 17och sex våder för sig och satte 50 öglor i kanten av den ena våden, den som var ytterst på det ena hopsatta stycket, och 50 öglor i kanten av våden på det andra hopsatta stycket. 18Och man gjorde 50 hakar av koppar för att fästa ihop tältet till ett helt. 19Vidare gjorde man ett överdrag av rödfärgade baggskinn till tältet och ovanpå detta ett överdrag av delfinskinn.

20Bräderna till boningen gjorde man av akacieträ och ställde dem upprätt. 21Varje bräda gjordes tio alnar lång och en och en halv aln bred. 22På varje bräda fanns två tappar i anslutning till varandra; man gjorde likadant med alla bräderna till boningen. 23Av de bräder som gjorts för boningen satte man 20 på sydsidan, åt söder, 24och man gjorde 40 socklar av silver och satte under de 20 bräderna, två socklar för varje bräda med dess två tappar; 25vidare på boningens andra sida, norrut, 20 bräder 26med deras 40 socklar av silver, två under var bräda. 27Till baksidan av boningen, åt väster, gjorde man sex bräder 28och till boningens hörn på baksidan två bräder. 29De var dubbla nertill och likaså dubbla upptill, till den första ringen. Så gjorde man med de båda hörnbräderna. 30Det var alltså åtta bräder med socklar av silver, sammanlagt 16 socklar, två under var bräda.

31Man gjorde reglar av akacieträ, fem till bräderna på boningens ena sida, 32fem till bräderna på dess andra sida och fem till bräderna på baksidan, åt väster. 33Den mellersta regeln satte man så att den gick från den ena ändan till den andra mitt på bräderna. 34Bräderna belade man med guld, och man gjorde guldringar på dem, där reglarna kunde skjutas in. Också reglarna belades med guld.

35Man vävde ett förhänge av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn; det gjordes i konstvävnad, med keruber. 36Till detta gjorde man fyra stolpar av akacieträ belagda med guld och med krokar av guld, och man göt till dem fyra socklar av silver. 37Man gjorde ett draperi för ingången till tältet, i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, 38och till det gjorde man fem stolpar med krokar, och deras stolphuvuden och band belade man med guld, och deras fem socklar gjordes av brons.

37

Arken, bordet och lampstället

371Besalel gjorde arken av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 2Han belade den med rent guld både invändigt och utvändigt och omgav den med en guldkant. 3Han göt fyra ringar av guld och fäste dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på ena sidan och två på den andra. 4Sedan gjorde han bärstänger av akacieträ och belade dem med guld 5och sköt in dem i ringarna på arkens sidor, så att man kunde bära arken. 6Han gjorde ett lock av rent guld, två och en halv aln långt och en och en halv aln brett. 7Han gjorde också två keruber av hamrat guld, en vid varje ända av locket, 8en kerub vid den ena ändan och en vid den andra. Han gjorde keruberna i ett stycke med locket. 9Keruberna höll vingarna lyftade och utbredda så att de skylde locket. De var vända mot varandra, med ansiktena ner mot locket.

10Han gjorde vidare ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt, 11och belade det med rent guld, och runt omkring det fäste han en guldkant. 12Han gjorde en handsbred list runt omkring det och en guldkant på listen. 13Han göt fyra ringar av guld och fäste dem i de fyra hörnen vid de fyra benen. 14Intill listen sattes ringarna som hållare för bärstänger, så att man kunde bära bordet. 15Han gjorde bärstängerna av akacieträ och belade dem med guld; så kunde man bära bordet. 16Han gjorde kärlen som skulle stå på bordet: fat och skålar, bägare och kannor för dryckesoffren, alla av rent guld.

17Han gjorde lampstället av rent guld. Det gjordes i hamrat arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och blommorna gjordes i ett stycke med lampstället. 18Det hade sex armar, tre på den ena sidan och tre på den andra. 19På den första armen sattes tre skålar med kulor och blommor och likaså på den andra; det gjordes likadant på alla sex armarna som gick ut från lampstället. Skålarna var formade som blommor på ett mandelträd. 20På själva lampstället var det fyra skålar med kulor och blommor, och skålarna var som mandelträdsblommor. 21Under vart och ett av de tre paren armar som gick ut från lampstället sattes en kula, gjord i ett stycke med detta, under de sex armarna som gick ut från lampstället. 22Kulorna och armarna var i ett stycke med lampstället — alltsammans ett enda hamrat stycke rent guld. 23Han gjorde de sju lamporna och de tänger och brickor som hörde till av rent guld. 24Lampstället med alla dess tillbehör gjorde han av en talent guld.

Rökelsealtaret och smörjelseoljan

25Han byggde rökelsealtaret av akacieträ; det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett och två alnar högt. Hornen var i ett stycke med altaret. 26Han belade det med rent guld ovanpå och på sidorna och på hornen och omgav det med en guldkant. 27Han gjorde två ringar av guld och satte dem nedanför kanten på två av sidorna, på bägge gavlarna; de tjänade som hållare för bärstänger, så att man kunde bära altaret. 28Bärstängerna gjorde han av akacieträ och belade med guld. 29Och han gjorde den heliga smörjelseoljan och den rena välluktande rökelsen, konstfärdigt blandad.