Bibel 2000 (B2000)
36

361Besalel och Oholiav skall arbeta tillsammans med alla konstskickliga män som Herren gett insikt och förmåga, så att de vet hur de skall utföra allt arbete som krävs för att uppföra helgedomen på det sätt som Herren har befallt.«

236:2 ff. I kap. 36–39 berättas utförligt hur de befallningar som Gud gett Mose i kap. 25–31 blir fullgjorda. Tillverkningen av helgedomen och alla dess tillbehör skildras i nära anslutning till ordalagen i de gudomliga anvisningarna, ofta med ordagrann överensstämmelse.Mose kallade till sig Besalel och Oholiav och alla konstskickliga män som Herren gett den rätta insikten, alla som kände sig kallade att gripa sig an med arbetet. 3De tog hand om alla de gåvor som israeliterna hade lämnat till Mose för att användas vid arbetet på helgedomen. Men när man fortsatte att bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon, 4kom alla hantverkarna som utförde olika slags arbeten till helgedomen, var och en från sitt arbete, 5och sade till Mose: »Folket kommer med mer än vad som behövs för att utföra det arbete som Herren har befallt.« 6Då lät Mose kungöra i lägret: »Ingen, vare sig man eller kvinna, skall komma med fler gåvor till helgedomen.« Så avhölls folket från att lämna något mer. 7Det som de redan hade gett räckte mer än väl till för att arbetet skulle kunna slutföras.

8De konstskickliga hantverkarna gjorde boningen av tio tältvåder som tillverkades av tvinnat fint lingarn och av violett, purpurrött och karmosinrött garn, med keruber i konstvävnad. 9Varje våd gjordes 28 alnar lång och fyra alnar bred; alla våderna var lika stora. 10De fogades samman fem och fem. 11Man gjorde öglor av violett garn i kanten av våden ytterst på det ena hopsatta stycket och på samma sätt i kanten av den yttersta våden på det andra hopsatta stycket. 1250 öglor gjorde man på den ena våden och 50 ytterst på våden i det andra stycket, så att öglorna svarade mot varandra. 13Man gjorde 50 hakar av guld och fäste ihop våderna med hakarna, så att boningen blev en helhet.

14Man vävde våder av gethår till ett tält över boningen; elva våder gjorde man. 15Varje våd gjordes 30 alnar lång och fyra alnar bred; alla elva våderna var lika stora. 16Man fogade samman fem våder för sig 17och sex våder för sig och satte 50 öglor i kanten av den ena våden, den som var ytterst på det ena hopsatta stycket, och 50 öglor i kanten av våden på det andra hopsatta stycket. 18Och man gjorde 50 hakar av koppar för att fästa ihop tältet till ett helt. 19Vidare gjorde man ett överdrag av rödfärgade baggskinn till tältet och ovanpå detta ett överdrag av delfinskinn.

20Bräderna till boningen gjorde man av akacieträ och ställde dem upprätt. 21Varje bräda gjordes tio alnar lång och en och en halv aln bred. 22På varje bräda fanns två tappar i anslutning till varandra; man gjorde likadant med alla bräderna till boningen. 23Av de bräder som gjorts för boningen satte man 20 på sydsidan, åt söder, 24och man gjorde 40 socklar av silver och satte under de 20 bräderna, två socklar för varje bräda med dess två tappar; 25vidare på boningens andra sida, norrut, 20 bräder 26med deras 40 socklar av silver, två under var bräda. 27Till baksidan av boningen, åt väster, gjorde man sex bräder 28och till boningens hörn på baksidan två bräder. 29De var dubbla nertill och likaså dubbla upptill, till den första ringen. Så gjorde man med de båda hörnbräderna. 30Det var alltså åtta bräder med socklar av silver, sammanlagt 16 socklar, två under var bräda.

31Man gjorde reglar av akacieträ, fem till bräderna på boningens ena sida, 32fem till bräderna på dess andra sida och fem till bräderna på baksidan, åt väster. 33Den mellersta regeln satte man så att den gick från den ena ändan till den andra mitt på bräderna. 34Bräderna belade man med guld, och man gjorde guldringar på dem, där reglarna kunde skjutas in. Också reglarna belades med guld.

35Man vävde ett förhänge av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn; det gjordes i konstvävnad, med keruber. 36Till detta gjorde man fyra stolpar av akacieträ belagda med guld och med krokar av guld, och man göt till dem fyra socklar av silver. 37Man gjorde ett draperi för ingången till tältet, i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, 38och till det gjorde man fem stolpar med krokar, och deras stolphuvuden och band belade man med guld, och deras fem socklar gjordes av brons.