Bibel 2000 (B2000)
34

Förbundet sluts på nytt

341Herren sade till Mose: »Hugg ut två stentavlor likadana som de förra; på dem skall jag skriva samma ord som stod på de första tavlorna, de som du slog sönder. 2I morgon bitti skall du vara beredd, då skall du gå upp på Sinai och vänta på mig där på bergets topp. 3Ingen skall följa dig dit upp, och ingen skall visa sig på berget, och varken får eller kor skall beta i närheten av det.«

4Mose högg ut två stentavlor, likadana som de första. Tidigt nästa morgon gick han upp på Sinaiberget, så som Herren hade befallt, och han tog med sig de båda stentavlorna. 5Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. 6Och Herren gick förbi honom och ropade: »Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. 7Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden, han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led.« 8Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. 9Han sade: »Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom.«

10Herren sade: »Jag sluter nu ett förbund med er. Inför hela ditt folk skall jag göra sådana under som inte har utförts i något land eller något folk. Hela det folk som du tillhör skall se hur överväldigande den gärning är som jag, Herren, utför med dig. 11Rätta dig efter det som jag befaller dig i dag. Jag skall driva bort amoreerna, kanaaneerna, hettiterna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna för dig. 12Akta dig för att sluta förbund med invånarna i landet som du kommer till, så att de inte fångar er i en fälla. 13Ni skall riva ner deras altaren, krossa deras stenstoder och hugga ner deras asherapålar. 14Du skall inte tillbe någon främmande gud, ty Herrens namn är Den svartsjuke, han är en svartsjuk Gud. 15Du skall inte sluta förbund med invånarna i landet, ty då kommer du att äta av deras offer när de ägnar sig åt sin liderliga avgudadyrkan och offrar åt sina gudar och inbjuder dig. 16Och om du låter dina söner gifta sig med deras döttrar och deras döttrar ägnar sig åt sin liderliga avgudadyrkan, kommer de att förleda dina söner till avfall.

17Du skall inte gjuta några avgudabilder åt dig.

18Det osyrade brödets högtid skall du fira. I sju dagar skall du äta osyrat bröd, så som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden aviv, ty det var i månaden aviv som du drog ut ur Egypten. 19Det första som kommer ur moderlivet skall tillhöra mig, allt förstfött av hankön bland din boskap, både kor och får. 20Men ett förstfött åsneföl skall du lösa ut med ett lamm, och om du inte vill lösa ut det, skall du bryta nacken av det. Varje förstfödd bland dina söner skall du lösa ut. Med tomma händer skall ingen träda fram inför mig. 21Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet; även om det är plöjningstid eller skördetid skall du upphöra med arbetet.

22Du skall fira veckohögtiden, när du skördar det första av vetet, och likaså bärgningshögtiden vid årsskiftet. 23Tre gånger om året skall alla män hos dig träda fram inför Härskaren Herren, Israels Gud. 24Ty jag skall driva undan folken för dig och utvidga ditt område, och ingen skall hota ditt land när du drar upp tre gånger om året för att träda fram inför Herren, din Gud. 25Blodet av det som offras till mig skall du inte offra tillsammans med något syrat, och påskfestens offer får inte lämnas kvar till morgonen. 26Det bästa av den första grödan på din mark skall du föra till Herrens, din Guds, hus.

Du skall inte koka en killing i moderns mjölk.«

27Herren sade till Mose: »Skriv ner dessa befallningar, ty i enlighet med dem har jag slutit ett förbund med dig och med Israel.« 28Mose var kvar hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta eller dricka. Och han skrev förbundsvillkoren, de tio budorden, på tavlorna.

Strålglansen från Moses ansikte

29När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud, men han märkte det inte. 30Då Aron och alla israeliterna såg strålglansen från Moses ansikte vågade de inte komma emot honom. 31Men Mose ropade på dem, och då kom Aron och alla hövdingarna i menigheten till honom, och han talade med dem. 32Sedan kom alla israeliterna fram, och Mose gav dem alla de befallningar som han hade fått av Herren på Sinaiberget. 33När Mose hade talat satte han en mask för ansiktet. 34Varje gång Mose trädde fram inför Herren för att tala med honom tog han av masken tills han gick ut igen. När han hade kommit ut talade han om för israeliterna vad Herren hade befallt. 35Då såg israeliterna hur Moses ansikte strålade, och Mose satte masken för ansiktet tills han åter skulle gå in och tala med Herren.

35

Sabbatsbudet

351Mose samlade hela Israels menighet och sade: »Detta är vad Herren har befallt er att göra: 2Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas. 3Ni skall inte göra upp eld på sabbatsdagen, var ni än bor.«

Folkets gåvor

4Mose sade till hela Israels menighet: »Detta är vad Herren har befallt er: 5Samla in gåvor åt Herren. Var och en som känner sig manad skall bära fram dessa gåvor åt Herren: guld, silver och koppar, 6violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, 7rödfärgade baggskinn, delfinskinn, akacieträ, 8olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, 9onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan.

10Var och en av er som har konstskicklighetens gåva skall komma och tillverka allt det som Herren har befallt: 11boningen med tält och överdrag, hakar och bräder, reglar, stolpar och socklar, 12arken med dess bärstänger, locket och det skylande förhänget 13och bordet med bärstängerna och alla övriga tillbehör och skådebröden, 14lampstället med dess tillbehör, lamporna och lampoljan, 15rökelsealtaret med dess bärstänger, smörjelseoljan, den välluktande rökelsen och draperiet för ingången till boningen, 16brännofferaltaret med dess koppargaller, bärstängerna och alla andra tillbehör, karet med dess ställ, 17omhängena till förgården, dess stolpar och socklar och draperiet för porten till förgården, 18tältpluggarna och linorna till boningen och förgården, 19ämbetsdräkterna till tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder.«

20Israels hela menighet gick nu bort från Mose, 21och alla som kände sig kallade eller manade kom med gåvor till Herren för arbetet på uppenbarelsetältet, tjänsten där och de heliga kläderna. 22Och både män och kvinnor, alla som kände sig manade, kom med spännen, örringar, ringar och halssmycken, alla slags föremål av guld. Alla kom de med en offergåva av guld till Herren. 23Och alla som hade violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade baggskinn och delfinskinn kom med detta. 24Alla som ville ge en gåva av silver eller koppar kom med den till Herren, och var och en som hade akacieträ till byggnadsarbetet bar fram det. 25Alla kvinnor som var skickliga att spinna kom med det som de hade spunnit: violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn. 26Och alla kvinnor som kände sig kallade och som kunde konsten spann garn av gethår. 27Hövdingarna bar fram onyx och andra ädla stenar som skulle sättas på efoden och på bröstväskan, 28vidare kryddor och olja till lampan, till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen. 29Varje israelitisk man eller kvinna som kände sig manad att ge något till det arbete som Herren genom Mose befallt dem att utföra kom med en frivillig gåva åt Herren.

Hantverkare kallas och tillverkar boningen

30Mose sade till israeliterna: »Hör: Herren har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam 31och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet, 32så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, 33slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags konstfulla arbeten. 34Han har gett både honom och Oholiav, Achisamaks son, av Dans stam, gåvan att lära upp andra. 35Han har utrustat dem med förmåga att utföra alla slags hantverk, väva konstväv och brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn, och även annan vävnad, ja, att utföra alla slags uppgifter och tänka ut konstfulla arbeten.

36

361Besalel och Oholiav skall arbeta tillsammans med alla konstskickliga män som Herren gett insikt och förmåga, så att de vet hur de skall utföra allt arbete som krävs för att uppföra helgedomen på det sätt som Herren har befallt.«

2Mose kallade till sig Besalel och Oholiav och alla konstskickliga män som Herren gett den rätta insikten, alla som kände sig kallade att gripa sig an med arbetet. 3De tog hand om alla de gåvor som israeliterna hade lämnat till Mose för att användas vid arbetet på helgedomen. Men när man fortsatte att bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon, 4kom alla hantverkarna som utförde olika slags arbeten till helgedomen, var och en från sitt arbete, 5och sade till Mose: »Folket kommer med mer än vad som behövs för att utföra det arbete som Herren har befallt.« 6Då lät Mose kungöra i lägret: »Ingen, vare sig man eller kvinna, skall komma med fler gåvor till helgedomen.« Så avhölls folket från att lämna något mer. 7Det som de redan hade gett räckte mer än väl till för att arbetet skulle kunna slutföras.

8De konstskickliga hantverkarna gjorde boningen av tio tältvåder som tillverkades av tvinnat fint lingarn och av violett, purpurrött och karmosinrött garn, med keruber i konstvävnad. 9Varje våd gjordes 28 alnar lång och fyra alnar bred; alla våderna var lika stora. 10De fogades samman fem och fem. 11Man gjorde öglor av violett garn i kanten av våden ytterst på det ena hopsatta stycket och på samma sätt i kanten av den yttersta våden på det andra hopsatta stycket. 1250 öglor gjorde man på den ena våden och 50 ytterst på våden i det andra stycket, så att öglorna svarade mot varandra. 13Man gjorde 50 hakar av guld och fäste ihop våderna med hakarna, så att boningen blev en helhet.

14Man vävde våder av gethår till ett tält över boningen; elva våder gjorde man. 15Varje våd gjordes 30 alnar lång och fyra alnar bred; alla elva våderna var lika stora. 16Man fogade samman fem våder för sig 17och sex våder för sig och satte 50 öglor i kanten av den ena våden, den som var ytterst på det ena hopsatta stycket, och 50 öglor i kanten av våden på det andra hopsatta stycket. 18Och man gjorde 50 hakar av koppar för att fästa ihop tältet till ett helt. 19Vidare gjorde man ett överdrag av rödfärgade baggskinn till tältet och ovanpå detta ett överdrag av delfinskinn.

20Bräderna till boningen gjorde man av akacieträ och ställde dem upprätt. 21Varje bräda gjordes tio alnar lång och en och en halv aln bred. 22På varje bräda fanns två tappar i anslutning till varandra; man gjorde likadant med alla bräderna till boningen. 23Av de bräder som gjorts för boningen satte man 20 på sydsidan, åt söder, 24och man gjorde 40 socklar av silver och satte under de 20 bräderna, två socklar för varje bräda med dess två tappar; 25vidare på boningens andra sida, norrut, 20 bräder 26med deras 40 socklar av silver, två under var bräda. 27Till baksidan av boningen, åt väster, gjorde man sex bräder 28och till boningens hörn på baksidan två bräder. 29De var dubbla nertill och likaså dubbla upptill, till den första ringen. Så gjorde man med de båda hörnbräderna. 30Det var alltså åtta bräder med socklar av silver, sammanlagt 16 socklar, två under var bräda.

31Man gjorde reglar av akacieträ, fem till bräderna på boningens ena sida, 32fem till bräderna på dess andra sida och fem till bräderna på baksidan, åt väster. 33Den mellersta regeln satte man så att den gick från den ena ändan till den andra mitt på bräderna. 34Bräderna belade man med guld, och man gjorde guldringar på dem, där reglarna kunde skjutas in. Också reglarna belades med guld.

35Man vävde ett förhänge av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn; det gjordes i konstvävnad, med keruber. 36Till detta gjorde man fyra stolpar av akacieträ belagda med guld och med krokar av guld, och man göt till dem fyra socklar av silver. 37Man gjorde ett draperi för ingången till tältet, i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, 38och till det gjorde man fem stolpar med krokar, och deras stolphuvuden och band belade man med guld, och deras fem socklar gjordes av brons.