Bibel 2000 (B2000)
31

Hantverkare utväljs

311Herren talade till Mose:

2Jag har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam, 3och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet, 4så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, 5slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten. 6Jag har vid hans sida ställt Oholiav, Achisamaks son, av Dans stam, och åt alla konstskickliga har jag gett förmåga att utföra allt som jag befallt dig: 7uppenbarelsetältet, arken med förbundstecknet och locket ovanpå den och allt som hör till uppenbarelsetältet, 8bordet med dess tillbehör, lampstället av rent guld med alla dess tillbehör, rökelsealtaret, 9brännofferaltaret med alla dess tillbehör, karet med dess ställ, 1031:10 ämbetsdräkten Grundtextens innebörd osäker.ämbetsdräkten, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder, 11smörjelseoljan och den välluktande rökelsen till helgedomen – allt skall de göra så som jag har befallt dig.

Sabbatsbudet inskärps

12

31:12–17
2~Mos 20:8
Herren sade till Mose:

13Tala till israeliterna och säg: »Mina sabbater måste ni hålla, ty sabbaten är ett tecken som förenar mig och er, genom alla släktled, för att ni skall veta att det är jag, Herren, som helgar er. 14Ni skall hålla sabbaten, den skall vara helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas med döden. Var och en som utför något arbete på sabbaten skall utstötas ur sitt folk. 15Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden. 16Israeliterna skall hålla sabbaten; de skall iaktta den genom alla släktled som en förbundsplikt för alla tider. 17Den är ett evigt tecken som förenar mig och israeliterna, ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men den sjunde dagen vilade han och hämtade andan.«

Gud ger Mose lagtavlorna

18

31:18
2~Mos 32:15
När Gud hade talat med Mose på Sinaiberget gav han honom de två tavlorna som ett förbundstecken, tavlor av sten, som Gud hade skrivit på med sitt finger.