Bibel 2000 (B2000)
25

Insamling till Guds boning

251Herren talade till Mose:

2Säg till israeliterna att samla in gåvor åt mig. Av var och en som känner sig manad skall ni ta emot gåvor åt mig. 3Och detta är vad ni skall samla in: guld, silver och koppar, 4violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, 5rödfärgade baggskinn, delfinskinn, akacieträ, 6olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, 7onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan.

8De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. 9Denna boning och allt som hör till den skall ni göra helt enligt de förebilder som jag visar dig.

Arken

10Du skall göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 11Du skall belägga den med rent guld både invändigt och utvändigt och omge den med en guldkant. 12Du skall gjuta fyra ringar av guld och fästa dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på ena sidan och två på den andra. 13Du skall göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med guld 14och skjuta in dem i ringarna på arkens sidor, så att man kan bära arken med dem. 15Bärstängerna skall sitta kvar i ringarna på arken och får inte tas bort. 16I arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig.

17Du skall göra ett lock av rent guld, två och en halv aln långt och en och en halv aln brett. 18Du skall också göra två keruber av hamrat guld, en vid varje ända av locket, 19en kerub vid den ena ändan och en vid den andra. Du skall göra keruberna i ett stycke med locket. 20Keruberna skall hålla vingarna lyftade och utbredda, så att de skyler locket. De skall vara vända mot varandra, med ansiktena ner mot locket. 21Du skall lägga locket ovanpå arken, och i arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig. 22Där skall jag uppenbara mig för dig: från platsen ovanför locket skall jag tala till dig, mellan de båda keruberna som står på arken med förbundstecknet, och ge dig alla mina befallningar till Israels folk.

Bordet för skådebröden

23Vidare skall du göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt. 24Du skall belägga det med rent guld, och runt omkring det skall du fästa en guldkant. 25Du skall göra en handsbred list runt omkring det och en guldkant på listen. 26Du skall göra fyra ringar av guld och fästa dem i de fyra hörnen vid de fyra benen. 27Intill listen skall ringarna sitta, som hållare för bärstänger, så att man kan bära bordet. 28Du skall göra bärstängerna av akacieträ och belägga dem med guld, och med dem skall man bära bordet. 29Till bordet skall du också göra fat och skålar, kannor och bägare för dryckesoffren; av rent guld skall du göra dem. 30Se till att det alltid ligger skådebröd inför mig på bordet.

Lampstället

31Du skall göra ett lampställ av rent guld. Det skall göras i hamrat arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och blommorna skall göras i ett stycke med lampstället. 32Sex armar skall gå ut från lampstället, tre på den ena sidan och tre på den andra. 33På den första armen skall det sitta tre skålar med kulor och blommor och likaså på den andra; det skall vara likadant på alla sex armarna som går ut från lampstället. Skålarna skall vara formade som blommor på ett mandelträd. 34På själva lampstället skall det vara fyra skålar med kulor och blommor, och skålarna skall vara som mandelträdsblommor. 35Under vart och ett av de tre paren armar som går ut från lampstället skall det sitta en kula, gjord i ett stycke med detta, under de sex armarna som går ut från lampstället. 36Kulorna och armarna skall vara i ett stycke med lampstället, alltsammans ett enda hamrat stycke rent guld. 37Du skall göra sju lampor till lampstället; de skall sättas så att platsen framför blir belyst. 38De tänger och brickor som hör till skall göras av rent guld. 39Lampstället med alla dessa tillbehör skall göras av en talent guld. 40Se till att du gör detta efter de förebilder som du har fått se på berget.

26

Guds boning

261Boningen skall du göra av tio tältvåder; av tvinnat fint lingarn och av violett, purpurrött och karmosinrött garn skall du väva dem, med keruber, i konstvävnad. 2Varje våd skall vara 28 alnar lång och fyra alnar bred; alla våderna skall vara lika stora. 3De skall fogas samman fem och fem. 4Du skall göra öglor av violett garn i kanten av våden ytterst på det ena hopsatta stycket och på samma sätt i kanten av den yttersta våden på det andra hopsatta stycket. 550 öglor skall du göra på den ena våden och 50 ytterst på våden i det andra stycket, så att öglorna svarar mot varandra. 6Du skall också göra 50 hakar av guld och fästa ihop våderna med hakar, så att boningen blir en helhet.

7Du skall väva våder av gethår till ett tält över boningen; elva våder skall du väva. 8Varje våd skall vara 30 alnar lång och fyra alnar bred; alla elva våderna skall vara lika stora. 9Du skall foga samman fem våder för sig och sex våder för sig och vika den sjätte våden dubbel på framsidan av tältet. 10Du skall göra 50 öglor i kanten av den ena våden, den som är ytterst på det ena hopsatta stycket, och 50 öglor i kanten av våden på det andra hopsatta stycket. 11Och du skall göra 50 hakar av koppar och häkta dem i öglorna och så fästa ihop tältet till en helhet. 12Och den överskjutande delen av tältets våder, den halva våd som blir över, skall hänga ner över baksidan av boningen. 13Och den aln som tältvåderna är för långa på var sida skall hänga ner på båda sidorna av boningen för att täcka den. 14Du skall göra ett överdrag av rödfärgade baggskinn till tältet och ovanpå detta ett överdrag av delfinskinn.

15Bräderna till boningen skall du göra av akacieträ; de skall stå upprätt. 16Varje bräda skall vara tio alnar lång och en och en halv aln bred. 17På varje bräda skall det finnas två tappar i anslutning till varandra. Du skall göra likadant med alla bräderna till boningen. 18Av de bräder du gör för boningen skall 20 vara på sydsidan, åt söder, 19och du skall göra 40 socklar av silver under de 20 bräderna, två socklar för varje bräda med dess två tappar; 20vidare på boningens andra sida, norrut, 20 bräder 21med deras 40 socklar av silver, två under var bräda. 22Till baksidan av boningen, åt väster, skall du göra sex bräder 23och till boningens hörn på baksidan två bräder. 24Dessa skall vara dubbla nertill och likaså dubbla upptill, till den första ringen. Så skall det vara med de båda hörnbräderna. 25Det skall alltså vara åtta bräder med socklar av silver, sammanlagt 16 socklar, två under var bräda.

26Du skall göra reglar av akacieträ, fem till bräderna på boningens ena sida, 27fem till bräderna på dess andra sida och fem till bräderna på baksidan, åt väster. 28Den mellersta regeln, den som sitter mitt på bräderna, skall gå från ena ändan till den andra. 29Bräderna skall du belägga med guld, och du skall göra guldringar på dem, där man kan skjuta in reglarna. Också reglarna skall du belägga med guld. 30Du skall uppföra boningen i överensstämmelse med det som du fick se på berget.

31Du skall väva ett förhänge av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn; det skall göras i konstvävnad, med keruber. 32Du skall hänga upp det på fyra stolpar av akacieträ som är belagda med guld, har krokar av guld och står på fyra socklar av silver. 33Du skall fästa förhänget i hakar och föra dit arken med förbundstecknet och ställa den innanför förhänget; förhänget skall skilja det heliga från det allra heligaste. 34Och du skall lägga locket över arken med förbundstecknet i det allra heligaste.

35Bordet skall du ställa utanför förhänget och lampstället mitt emot bordet, på södra sidan av boningen; bordet skall stå på den norra sidan. 36Du skall göra ett draperi för ingången till tältet, i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 37Till draperiet skall du göra fem stolpar av akacieträ och belägga dem med guld, och krokarna på dem skall vara av guld, och till dem skall du gjuta fem socklar av brons.

27

Altaret

271Du skall bygga ett altare av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett — altaret skall vara fyrkantigt — och tre alnar högt. 2I vart och ett av dess fyra hörn skall du göra ett horn, som skall vara i ett stycke med altaret. Du skall belägga det med koppar. 3Du skall göra kärl att föra bort askan i, liksom också skovlar och skålar, gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör skall du göra av koppar. 4Du skall göra ett galler, ett nät av koppar, och i dess hörn skall du sätta fyra bronsringar. 5Du skall sätta gallret nertill, under altarlisten, så att nätet når upp till halva höjden av altaret. 6Till altaret skall du göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med koppar. 7Bärstängerna skall skjutas in i ringarna, så att de sitter på båda sidor av altaret, när man skall bära det. 8Altaret skall vara ihåligt, byggt av bräder, och det skall göras så som du fick se det på berget.

Förgården

9Du skall också göra en förgård till boningen. På sydsidan, åt söder, skall det finnas omhängen till förgården av tvinnat fint lingarn, 100 alnar långa på den sidan, 10med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. 11Likaså skall det på norra långsidan finnas omhängen, 100 alnar långa, med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. 12Förgårdens västra kortsida skall ha omhängen av 50 alnars längd, med tio stolpar och tio socklar. 13Förgårdens framsida, den östra kortsidan, skall vara 50 alnar lång. 14Där skall omhängena vara 15 alnar åt ena hållet med tre stolpar och tre socklar, 15och åt andra hållet 15 alnar med tre stolpar och tre socklar. 16Till förgårdens port skall göras ett draperi som är 20 alnar, i brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Det skall ha fyra stolpar med fyra socklar. 17Alla stolparna runt förgården skall ha band och krokar av silver och socklar av brons. 18Förgården skall vara 100 alnar lång och 50 alnar bred; dess omhängen av tvinnat fint lingarn skall ha fem alnars höjd. Socklarna skall vara av brons. 19All utrustning som behövs för tjänsten i boningen, liksom alla tältpluggarna där och till förgården, skall vara av koppar.

Oljan till lamporna

20Du skall befalla israeliterna att skaffa dig ren olja av stötta oliver till lampstället, så att lamporna kan sättas upp varje dag. 21I uppenbarelsetältet, utanför förhänget som hänger framför förbundstecknet, skall Aron och hans söner se till att lamporna brinner natten igenom inför Herren. Detta skall vara en oföränderlig stadga för israeliterna genom alla släktled.