Bibel 2000 (B2000)
23

231Du skall inte sprida falska rykten. Gör inte gemensam sak med den skyldige genom att vittna falskt. 2Du skall inte följa mängden i det som är ont och inte ge efter för den så att du förvränger sanningen, när du vittnar i någon sak. 3Du skall inte vara partisk för den fattige i hans sak.

4Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse, skall du föra den tillbaka till honom. 5Och om du ser att din oväns åsna har segnat ner under sin börda, får du inte lämna honom utan hjälp: du måste hjälpa honom att lasta av djuret.

6Du skall inte vränga rätten för den fattige. 7Avhåll dig från falska anklagelser som kan bli döden för den oskyldige, den som har rätt, ty jag frikänner inte den skyldige. 8Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den klarsynte blind och fördärvar saken för den som har rätt.

9En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare, ni var ju själva invandrare i Egypten.

10Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, 11men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd.

12Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter.

13Rätta er noga efter allt vad jag har sagt er. Andra gudar skall ni inte åkalla, låt inte deras namn komma över era läppar.

14Tre gånger om året skall du hålla högtid till min ära. 15Det osyrade brödets högtid skall du fira. Då skall du äta osyrat bröd i sju dagar, så som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden aviv, ty det var då du drog ut ur Egypten. Ingen skall träda fram inför mig med tomma händer. 16Du skall också fira skördehögtiden när du skördar de första frukterna av ditt arbete, av vad du sådde på åkern. Likaså skall du fira bärgningshögtiden vid årsskiftet när du från åkern samlar in frukten av ditt arbete. 17Tre gånger om året skall alla män hos dig träda fram inför Härskaren Herren. 18Blodet av det som offras till mig skall du inte offra tillsammans med något syrat, och fettet från mina högtidsoffer får inte lämnas kvar till morgonen. 19Det bästa av den första grödan på din mark skall du föra till Herrens, din Guds, hus.

Du skall inte koka en killing i moderns mjölk.

Guds maning och löfte inför vandringen mot Kanaan

20Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt. 21Rätta dig efter honom och lyssna till honom! Sätt dig inte upp mot honom; han kommer inte att förlåta sådant trots, ty det är jag som handlar i honom. 22Men om du lyssnar till honom och gör allt vad jag säger, skall jag vara dina fienders fiende och dina motståndares motståndare. 23Min ängel skall gå framför dig och föra dig till amoreerna, hettiterna, perisseerna, kanaaneerna, hiveerna och jevuseerna, och jag skall utplåna dem. 24Du skall inte tillbe eller tjäna deras gudar och inte ta efter deras seder utan tillintetgöra dem och krossa deras stenstoder. 25Ni skall tjäna Herren, er Gud, då skall jag välsigna brödet du äter och vattnet du dricker och hålla sjukdomar borta från dig. 26Ingen kvinna i ditt land skall få missfall eller vara ofruktsam. Jag skall låta dig uppnå din fulla livslängd.

27Skräcken för mig skall jag sända framför dig, och jag skall sprida förvirring bland alla folk du kommer till och driva dina fiender på flykten. 28Jag skall sända modlöshet framför dig, så att hiveerna, kanaaneerna och hettiterna jagas undan för dig. 29Men jag skall inte fördriva dem på ett enda år, för att inte landet skall bli en ödemark, där vilddjuren förökar sig och vållar dig skada. 30Steg för steg skall jag driva bort dem, till dess du har förökat dig och kan ta landet i besittning. 31Jag skall låta din gräns nå från Sävhavet till filisteernas hav och från öknen till Eufrat. Ty jag skall ge landets invånare i ert våld och driva undan dem för dig. 32Du skall inte sluta något förbund med dem och deras gudar. 33De får inte bo kvar i ditt land, då kunde de förleda dig till att synda mot mig, och om du tjänar deras gudar fångas du i en fälla.

24

Förbundet bekräftas

241Till Mose sade han sedan: »Gå upp till Herren, du själv och Aron, Nadav och Avihu och sjuttio av Israels äldste, och fall ner och tillbed på avstånd. 2Endast Mose får närma sig Herren; de andra får inte närma sig honom. Och folket får inte alls gå upp tillsammans med honom.«

3När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar svarade alla med en mun: »Allt vad Herren har sagt vill vi göra.« 4Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt.

Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. 5Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. 6Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret. 7Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: »Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.« 8Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: »Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar.«

9Mose och Aron, Nadav och Avihu och sjuttio av Israels äldste gick upp på berget, 10och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir; det liknade själva himlen i klarhet. 11Han lyfte inte sin hand mot de främsta i Israel. De skådade Gud, och de åt och drack.

Mose på Sinai

12Herren sade till Mose: »Gå upp till mig på berget och stanna där, så skall jag ge dig stentavlorna och lagen och buden, som jag har skrivit för att undervisa folket.« 13Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Josua och gick upp på Guds berg. 14Till de äldste sade han: »Stanna här och vänta tills vi kommer tillbaka till er. Aron och Hur är ju kvar hos er; den som vill få något ärende avgjort kan vända sig till dem.«

15När Mose hade gått upp på berget täcktes det av ett moln. 16Herrens härlighet vilade över Sinaiberget, och molnet täckte det i sex dagar. Den sjunde dagen ropade han till Mose ur molnet. 17Och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget. 18Mose gick in i molnet och upp på berget och stannade där i fyrtio dagar och fyrtio nätter.

25

Insamling till Guds boning

251Herren talade till Mose:

2Säg till israeliterna att samla in gåvor åt mig. Av var och en som känner sig manad skall ni ta emot gåvor åt mig. 3Och detta är vad ni skall samla in: guld, silver och koppar, 4violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, 5rödfärgade baggskinn, delfinskinn, akacieträ, 6olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, 7onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan.

8De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. 9Denna boning och allt som hör till den skall ni göra helt enligt de förebilder som jag visar dig.

Arken

10Du skall göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 11Du skall belägga den med rent guld både invändigt och utvändigt och omge den med en guldkant. 12Du skall gjuta fyra ringar av guld och fästa dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på ena sidan och två på den andra. 13Du skall göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med guld 14och skjuta in dem i ringarna på arkens sidor, så att man kan bära arken med dem. 15Bärstängerna skall sitta kvar i ringarna på arken och får inte tas bort. 16I arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig.

17Du skall göra ett lock av rent guld, två och en halv aln långt och en och en halv aln brett. 18Du skall också göra två keruber av hamrat guld, en vid varje ända av locket, 19en kerub vid den ena ändan och en vid den andra. Du skall göra keruberna i ett stycke med locket. 20Keruberna skall hålla vingarna lyftade och utbredda, så att de skyler locket. De skall vara vända mot varandra, med ansiktena ner mot locket. 21Du skall lägga locket ovanpå arken, och i arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig. 22Där skall jag uppenbara mig för dig: från platsen ovanför locket skall jag tala till dig, mellan de båda keruberna som står på arken med förbundstecknet, och ge dig alla mina befallningar till Israels folk.

Bordet för skådebröden

23Vidare skall du göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt. 24Du skall belägga det med rent guld, och runt omkring det skall du fästa en guldkant. 25Du skall göra en handsbred list runt omkring det och en guldkant på listen. 26Du skall göra fyra ringar av guld och fästa dem i de fyra hörnen vid de fyra benen. 27Intill listen skall ringarna sitta, som hållare för bärstänger, så att man kan bära bordet. 28Du skall göra bärstängerna av akacieträ och belägga dem med guld, och med dem skall man bära bordet. 29Till bordet skall du också göra fat och skålar, kannor och bägare för dryckesoffren; av rent guld skall du göra dem. 30Se till att det alltid ligger skådebröd inför mig på bordet.

Lampstället

31Du skall göra ett lampställ av rent guld. Det skall göras i hamrat arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och blommorna skall göras i ett stycke med lampstället. 32Sex armar skall gå ut från lampstället, tre på den ena sidan och tre på den andra. 33På den första armen skall det sitta tre skålar med kulor och blommor och likaså på den andra; det skall vara likadant på alla sex armarna som går ut från lampstället. Skålarna skall vara formade som blommor på ett mandelträd. 34På själva lampstället skall det vara fyra skålar med kulor och blommor, och skålarna skall vara som mandelträdsblommor. 35Under vart och ett av de tre paren armar som går ut från lampstället skall det sitta en kula, gjord i ett stycke med detta, under de sex armarna som går ut från lampstället. 36Kulorna och armarna skall vara i ett stycke med lampstället, alltsammans ett enda hamrat stycke rent guld. 37Du skall göra sju lampor till lampstället; de skall sättas så att platsen framför blir belyst. 38De tänger och brickor som hör till skall göras av rent guld. 39Lampstället med alla dessa tillbehör skall göras av en talent guld. 40Se till att du gör detta efter de förebilder som du har fått se på berget.