Bibel 2000 (B2000)
22

221

22:1
2~Sam 12:6
Luk 19:8
22:1–31 Motsvarar i MT 21:37; 22:1–30; Kapitel- och versindelning.Om någon stjäl en oxe eller ett får och slaktar eller säljer djuret, skall han ersätta oxen med fem oxar och fåret med fyra får. – 222:2 Den som nattetid ertappar och dödar en inbrottstjuv ådrar sig ingen blodskuld, eftersom det i mörkret kan vara svårt att uppfatta och bedöma vad som händer.Blir en tjuv ertappad vid inbrottet och ihjälslagen, är det inte blodskuld, 3men hade solen gått upp, är det blodskuld. – Full ersättning skall lämnas. Om tjuven ingenting äger, skall han själv säljas som ersättning för det stulna. 4Om det stulna djuret, det må vara oxe eller åsna eller får, påträffas levande hos honom, skall han ge dubbel ersättning.

522:5 bränner … låter elden sprida sig Annan tolkning »låter avbeta … släpper sin boskap att beta«.Om någon bränner en åker eller en vingård och låter elden sprida sig till en annans åker, skall han ge ersättning med det bästa från sin egen åker och vingård. 6Om elden kommer lös och sprider sig till törnbuskar och förstör kärvar eller växande gröda eller ett helt fält, då skall den som vållat branden ge full ersättning.

7Om någon lämnar pengar eller gods i förvar hos en annan och detta sedan blir stulet ur huset, skall tjuven, om han avslöjas, lämna dubbel ersättning. 822:8 inför Gud Se not till 21:6.Avslöjas inte tjuven, skall husets ägare föras fram inför Gud för att försäkra att han inte har tagit den andres egendom. 922:9 Den som Gud förklarar skyldig Det framgår inte på vilket sätt utslaget fälldes. Möjligen skedde det genom ett prov eller en gudsdom av det slag som beskrivs i 4 Mos 5:11 ff.; det är också tänkbart att prästen uttalade domen.Så snart det är fråga om tillgrepp, det må gälla en oxe, en åsna, ett får, ett klädesplagg eller något annat som har försvunnit, och någon påstår sig känna igen sin egendom, skall tvisten mellan de två komma inför Gud. Den som Gud förklarar skyldig skall ersätta den andre dubbelt. 10Om någon lämnar en åsna, en oxe, ett får eller något annat djur i förvar hos en annan och djuret dör eller skadas eller rövas bort utan att någon ser det, 11skall den som hade hand om djuret svära inför Herren att han inte har tagit den andres egendom, och det skall avgöra saken mellan dem. Ägaren skall godta eden, och ingen ersättning skall ges. 12

22:12 f.
1~Mos 31:39
Men om djuret har stulits från honom, skall han ersätta ägaren. 13Om det har rivits av vilddjur, skall kroppen företes som bevis; ett ihjälrivet djur behöver inte ersättas. 14Om någon lånar ett djur av en annan och det skadas eller dör i ägarens frånvaro, skall han ge full ersättning. 1522:15 Var djuret hyrt, har ägaren rätt till hyran Grundtextens innebörd osäker. Annan tolkning »Om det är en legodräng, dras det på hans lön«.Var ägaren närvarande, behöver ingen ersättning ges. Var djuret hyrt, har ägaren rätt till hyran.

16

22:16
5~Mos 22:28
22:16 brudpriset Se not till 1 Mos 34:12.Om någon förför en flicka som inte är trolovad och ligger med henne, skall han betala brudpriset och ta henne till hustru. 17Om hennes far vägrar att ge henne åt honom, skall han betala en summa som motsvarar brudpriset för en orörd flicka.

18

22:18
3~Mos 20:6,27
5~Mos 18:9
22:18 Även babyloniska och assyriska lagar stadgar dödsstraff för trolldom och svartkonst. Varför bestämmelsen här endast gäller kvinnor är oklart.En trollkvinna skall du inte låta leva.

19

22:19
3~Mos 18:23+
Var och en som har samlag med ett djur skall straffas med döden.

2022:20 vigas åt förintelse Förintelse.Den som offrar till andra gudar än Herren skall vigas åt förintelse.

21

22:21 ff.
2~Mos 23:9
3~Mos 19:335~Mos 10:1724:17Sak 7:10
En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten. 22Änkor och faderlösa får ni inte behandla illa. 23Om du behandlar dem illa och de ropar till mig, skall jag lyssna till deras klagorop. 24Min vrede skall väckas, och jag skall döda er med svärd, så att era hustrur blir änkor och era barn blir faderlösa.

25

22:25
3~Mos 25:355~Mos 23:19Ps 15:5
Hes 18:8+
Om du lånar ut pengar till en landsman, till en nödlidande i mitt folk, skall du inte göra som ockrarna och kräva ränta av honom. 26
22:26 f.
5~Mos 24:10Job 22:6
Tar du din nästas mantel som pant, skall du lämna tillbaka den före solnedgången, 27eftersom den är det enda täcke han har. Vad skall han annars svepa om sig när han sover? Om han ropar till mig, skall jag lyssna, ty jag är barmhärtig.

28

22:28
Apg 23:5
Gud skall du inte smäda, och en hövding i ditt folk skall du inte förbanna. 29
22:29 f.
2~Mos 13:2+
22:29 Du skall … olja Grundtextens innebörd osäker.22:29 Den förstfödde … ge åt mig Först.Du skall inte dröja att offra av din skörd av vin och olja. Den förstfödde av dina söner skall du ge åt mig. 30
22:30
3~Mos 22:27
På samma sätt skall du göra med dina kor och får: sju dagar skall de vara hos modern, och på åttonde dagen skall du ge dem åt mig. 31
22:31
3~Mos 11:40
17:1522:8
5~Mos 14:21
Hes 4:14
44:31
Apg 15:20
Ni skall vara mina heliga. Köttet av ett ihjälrivet djur skall ni inte äta utan kasta åt hundarna.