Bibel 2000 (B2000)
20

De tio budorden

201Detta är vad Gud sade: 2

20:2–17
5~Mos 5:6–22
20:2–17 Avsnittet svarar i stora drag mot 5 Mos 5:6–21. Uttrycket »de tio budorden« förekommer inte i texten, men de många bestämmelserna kan ordnas som tio bud eller grupper av bud; gruppering och ordningsföljd varierar dock i olika traditioner. Jfr not till 34:27 f.20:2 jag är Herren, din Gud Eller »jag, Herren, är din Gud«.Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. 3
20:3–5a
5~Mos 4:15–31
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 4Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 5
20:5b–6
2~Mos 34:7
4~Mos 14:18b
5~Mos 7:924:16
Jer 31:2932:18
Hes 18
20:5 en svartsjuk Gud Svartsjuka.Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig 6men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. 7
20:7
3~Mos 19:1224:16
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. 8
20:8 ff.
1~Mos 2:22~Mos 31:1234:21
35:1Jes 58:13Jer 17:21Hes 20:12,20
Matt 12:1–14+
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 9Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, 10men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. 11Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. 12
20:12
Matt 15:4+
Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. 13
20:13
Matt 5:21
20:13 dräpa Grundtexten använder inte något av de två vanliga hebreiska orden för »döda«. Förbudet gäller mord men inte avrättning av brottslingar (se t.ex. 21:12), dödande av fiender i krig eller slakt av djur.Du skall inte dräpa. 14
20:14
Matt 5:2719:9
20:14 begå äktenskapsbrott Grundtextens ord avser samlag med en kvinna som tillhör en annan man, alltså inte alla former av utomäktenskapliga förbindelser; jfr 3 Mos 18:20.Du skall inte begå äktenskapsbrott. 15Du skall inte stjäla. 16Du skall inte vittna falskt mot din nästa. 17Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

18När folket blev vittne till åskan och flammorna, till hornstötarna och röken från berget darrade de av fruktan och höll sig på avstånd. 19

20:19
5~Mos 5:23–31
18:16–20
Och de sade till Mose: »Tala till oss du, så skall vi lyda. Men Gud får inte tala till oss; då kommer vi att dö.« 20Mose svarade: »Var inte rädda! Det är för att sätta er på prov som Gud har kommit, och för att ni alltid skall frukta honom och inte synda.« 21Och folket stod på avstånd medan Mose gick upp mot töcknet där Gud var.

Lagar

22Herren sade till Mose:

Så skall du säga till israeliterna: Ni har själva sett att jag talade till er från himlen. 23Ni skall inte göra någon gud att ha vid sidan om mig; gudar av silver och guld skall ni inte göra er. 24Ett altare av jord skall du göra åt mig, och på det skall du offra dina brännoffer och gemenskapsoffer, din småboskap och din nötboskap. På varje plats där jag låter mitt namn bli nämnt skall jag komma till dig och välsigna dig. 25

20:25
5~Mos 27:5Jos 8:301~Kung 5:17
6:7
Och om du vill göra ett altare av sten åt mig, skall du inte bygga det av huggen sten, ty om du bearbetar stenen med mejsel, vanhelgar du den. 26
20:26
2~Mos 28:42
Stig inte upp till mitt altare på trappsteg, så att ditt kön blottas vid altaret.