Bibel 2000 (B2000)
6

61Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. 2Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: 3så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. 4Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja.

5Ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan så som ni lyder Kristus. 6Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. 7Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. 8Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri. 9Och ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem och använd inga hårda ord. Ni vet ju att de och ni har samme herre i himlen, och han tar inte hänsyn till person.

Guds rustning

10Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. 11Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. 12Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. 13Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. 14Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar 15och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. 16Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, 17och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. 19Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, 20vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör.

Slutönskan

21För att ni skall veta hur det står till här och hur jag har det kommer Tychikos, min käre broder och trogne medhjälpare i Herren, att berätta allt för er. 22Jag sänder honom till er just för att ni skall få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom.

23Frid och den kärlek som hör tron till åt er, bröder, från Gud fadern och herren Jesus Kristus. 24Nåd åt alla som älskar vår herre Jesus Kristus i hans oförgänglighet.