Bibel 2000 (B2000)
4

Den andliga enheten

41

4:1
Fil 1:71:27
Kol 1:10
1~Thess 2:12
Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, 2
4:2
Kol 3:12
alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. 3
4:3
Fil 1:27
Kol 3:14
Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: 4
4:4
Ef 1:221~Kor 12:13
Ef 2:182:12
4:4 en enda kropp Jfr 1:22 f. och 2:15 med not.en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. 5
4:5 f.
Joh 10:16
1~Kor 8:6
12:5
En är Herren, en är tron, ett är dopet, 6
4:6
1~Kor 8:4Rom 11:36
en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

Kristi kropp byggs upp

7

4:7
1~Kor 12:4+
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. 8
4:8
Ps 68:19
4:8 Därför heter det Ps 68:19 citeras i en form som avviker från den hebreiska texten. Orden om Guds seger över fienderna tillämpas på Kristi triumf. V. 9 f. är en motivering för denna skrifttolkning; jfr Rom 10:5–9. V. 11–13 utlägger ordet »gåvor« i citatet.Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. ( 9
4:9
Joh 3:13
Rom 10:6
4:9 ner i underjorden Enligt 1 Pet 3:19 fullföljde Kristus sin seger över döden genom att predika för andar som satt fångna i dödsriket.Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? 10
4:10
Ef 1:23
Kol 1:19
Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.) 11
4:11
Rom 12:7+
4:11 gjorde Eller »gav«; tjänandet i församlingen betraktas som en gåva (v. 7; jfr Rom 12:6–8). Beträffande tjänster i urkyrkan se Församlingsledare.Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. 12
4:12
2~Tim 3:171~Kor 10:23+
De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, 13
4:13
Kol 1:28
tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. 14
4:14
1~Kor 14:20Jak 1:6
Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. 15
4:15
Ef 1:22
5:23
Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. 16
4:16
Ef 2:21Kol 2:19
Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

Den gamla och den nya människan

17

4:17–19
Rom 1:18–32Ef 2:12
Kol 1:211~Pet 1:14
Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, 18deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. 19Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. 20Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus – 21såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. 22
4:22–24
Kol 2:11
3:8–10
4:22
Rom 6:6
Ef 2:2
4:22 den gamla människan Den del av personligheten som hör samman med det syndiga livet före omvändelsen; Kött. Enligt Rom 6:3 f. dör en kristen genom dopet bort från det livet och blir en ny människa, som liknar Kristus. Strävan att bli allt fullkomligare beskrivs här som en förnyelse av denna erfarenhet.Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. 23
4:23
Rom 12:2+
Se till att ni förnyas i ande och förstånd 24
4:24
1~Mos 1:262~Kor 5:17+
4:24 klär er i den nya människan Jfr Gal 3:27 med not.och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Föreskrifter för det nya livet

25

4:25–31
Kol 3:8
4:25
Sak 8:16
Kol 3:91~Kor 12:12–27+
Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. 26
4:26
Ps 4:5
Jak 1:19
Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. 27
4:27
Ef 6:11
1~Tim 3:7+
Ge inte djävulen något tillfälle. 28
4:28
1~Thess 4:11Luk 3:11
Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. 29
4:29
Matt 12:36
15:11
Ef 5:4
Kol 3:16
4:6
Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. 30
4:30
Jes 63:10
Matt 12:312~Kor 1:22
Ef 1:13
4:30 sigillet Bilden kan uppfattas på flera sätt. I 1:13 är Anden ett kännemärke som visar att de kristna tillhör Gud. Här är den en bekräftelse på hans löften till dem; Dag. I 2 Kor 1:22 är sigillet en bild för dopet.Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. 31Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. 32
4:32
Matt 6:14
Kol 3:121~Pet 3:8
Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.