Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. 2Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Inledande lovprisning

3Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, 4liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. 5Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom — det var hans viljas beslut — 6till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. 7I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så rik är den nåd 8med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. 9Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början 10och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. 11I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: 12vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. 13I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. 14Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Tack till Gud och förbön

15-16Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. 17Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. 18Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, 19hur väldig hans styrka är för oss som tror — samma oerhörda kraft som han med sin makt 20lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. 22Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, 23som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

2

Levande genom Kristus

21Ni var döda genom era överträdelser och synder 2den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. 3Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. 4Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek 5att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus — av nåd är ni frälsta — 6och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. 7Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. 8Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. 9Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. 10Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits

11Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand, 12kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. 13Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.

14Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. 15Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. 16I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. 17Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. 18Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. 19Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. 20Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. 21Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; 22genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

3

Guds plan: evangeliet till hedningarna

31Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar … 2ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er; 3genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit. 4Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. 5För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter: 6tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. 7Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. 8Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus 9och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. 10Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. 11Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre. 12Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. 13Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull; mitt lidande är er härlighet.

Förbön för församlingen

14Därför vill jag falla på knä för Fadern, 15efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, 17så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, 18så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet 19och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. 20Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, 21hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.