Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11

1:1 f.
Kol 1:1
1:1 Från Paulus Brev. Apostel. Helig.1:1 Efesos Se Apg 18:19 med not. Orden »i Efesos« saknas i en läsart. Brevet, som innehåller få konkreta uppgifter om mottagarna, har kanske ursprungligen varit en rundskrivelse utan bestämd adressort eller det brev till Laodikeia som nämns i Kol 4:16. Det räknas till de s.k. fångenskapsbreven; se not till 3:1.Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. 2Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Inledande lovprisning

3

1:3
Ef 2:6
1:3–14 Den inledande lovprisningen är skriven på ett högtidligt språk och utgör i grundtexten en enda invecklad mening.1:3 Välsigna.Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, 4
1:4
Rom 8:28–30
Ef 5:27
Kol 1:22
2~Thess 2:13
2~Tim 1:9
1:4 i honom Uttrycket »i Kristus« är vanligt i detta brev och karakteristiskt för dess tankevärld.1:4 f. fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt Eller »fläckfria inför sig. I sin kärlek har han förutbestämt«.liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. 5
1:5
Rom 8:23
Gal 4:5
1:5 Son.Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom – det var hans viljas beslut – 6
1:6
Matt 3:17
Kol 1:13
till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. 7
1:7
Rom 3:24Kol 1:14,20Ef 2:7
1:7 friköpts Jfr Matt 20:28 med not.I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd 8
1:8
Kol 1:9
med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. 9
1:9
1~Kor 2:75:32
6:19
1~Pet 1:19
1:9 Hemlighet.Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början 10
1:10
Ef 3:2,9
Kol 1:25
1~Tim 1:4Gal 4:4Kol 1:16,20
och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. 11
1:11
Rom 8:28Kol 1:12
1:11 Arv.I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: 121:12 vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade Eller »vi skall, Gud till pris och ära, vara de som redan på förhand har«. Enligt den första tolkningen menas att de judekristna («vi«) hade hoppats på Messias redan innan Jesus kom, i motsats till de hednakristna («också ni«, v. 13; jfr 2:11). Enligt den andra menas att alla kristna bör vänta på Kristi återkomst.vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. 13
1:13 f.
2~Kor 1:22+
1:13 sigill Se not till 4:30.I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning – i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. 141:14 friköpt Uttrycket, som i v. 7 gäller frälsningen genom Jesu död, syftar här på de kristnas slutgiltiga befrielse vid hans återkomst.Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Tack till Gud och förbön

15-16

1:15
Kol 1:4
1:16
Kol 1:9
Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. 17
1:17
Filem v. 6

Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. 18
1:18
Kol 1:27Ef 4:4Kol 1:12
Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, 19
1:19 f.
2~Kor 13:4
Kol 2:12
hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt 20
1:20
Ps 110:1
Apg 2:34Kol 3:1
Heb 1:3+
lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21
1:21
Fil 2:9
Kol 2:10
1:21 Makter. Namn.högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. 22
1:22 f.
1~Kor 12:12–27Ef 4:4,155:23
Kol 1:18,24
2:17
3:15
1:22
(1 Kor 15:27)

1:22 Allt lade han under hans fötter Jfr 1 Kor 15:27 med not.1:22 kyrkan Församling.Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, 23
1:23
Ef 4:10
Kol 1:19
1:23 som helt uppfyller allt Eller »som är helt fylld med allt«. Enligt den första tolkningen uppfyller Kristus himmel och jord, liksom Gud gör det; jfr Jer 23:24. Se även 4:10. Enligt den andra har Gud uppfyllt Kristus med hela sin fullkomlighet; jfr Kol 1:19; 2:9. Fullhet.som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.