Bibel 2000 (B2000)
33

Moses välsignelse

331

33
1~Mos 49
33:1–29 Välsignelseorden över Israels stammar framställs som förutsägelser om vad som skall hända dem i framtiden; jfr 1 Mos 49:1–27 med not. – MT är ställvis skadad och kan inte alltid med säkerhet rekonstrueras.Detta är den välsignelse som gudsmannen Mose gav israeliterna före sin död. 2
33:2
Hab 3:3
33:2 Seir.33:2 Kadeshöknen, Moabs branter Namnen rekonstruerade; MT skadad.Han sade:

Herren kommer från Sinai,

från Seir går han upp över sitt folk,

från berget Paran träder han fram i glans.

Han närmar sig från Kadeshöknen,

han går längs Moabs branter.

333:3 alla heliga Grundtextens innebörd osäker. De «heliga« kan avse israeliterna eller himmelska väsen; jfr 32:8. Söner.33:3 [---] Text.Du älskar stammarna

och har alla heliga i din hand.

[---]

433:4 Mose gav oss en lag Eftersom det är Mose som talar passar orden dåligt i sammanhanget. De kan vara en kommentar, till v. 5 eller till de skadade raderna i v. 3, som senare har förts in i texten.Mose gav oss en lag.

Jakobs församling är Herrens egendom.

5

33:5, 26
5~Mos 32:15+
33:5 Jeshurun Se not till 32:15.Han blev Jeshuruns konung

när folkets hövdingar samlades,

alla Israels stammar.

633:6 hans män skall inte bli många Rubens stam, som från början hade stor betydelse, trängdes efterhand tillbaka; jfr 1 Mos 49:4.Ruben skall leva och inte dö,

men hans män skall inte bli många.

733:7 låt honom förenas med sitt folk Judas stam hade tydligen isolerats från det övriga Israel, men det är osäkert vilken historisk situation som avses.Och om Juda sade han detta:

Herre, hör Judas rop,

låt honom förenas med sitt folk

som han har kämpat för.

Hjälp honom mot hans fiender!

8

33:8
4~Mos 27:212~Mos 17:1–7+
33:8 Åt Levi Med en Qumran-handskrift och Septuaginta; orden saknas i MT.33:8 Urim och tummim.33:8 din trofaste, som du satte på prov Mose tillhörde Levis stam, som varit trogen mot Herren under ökenvandringen. Massa och Meriva förekommer i 2 Mos 17:1–7; 4 Mos 20:2–13, där folket angriper Mose och Aron; se noter till 2 Mos 17:7. I berättelsen om guldkalven dödar leviterna avfällingarna bland folket utan hänsyn till sina anförvanter; se 2 Mos 32:25–29.Om Levi sade han:

Åt Levi dina tummim,

dina urim åt din trofaste,

som du satte på prov vid Massa

och utmanade vid Merivavattnet.

9

33:9
2~Mos 32:25Matt 10:37
19:29
Luk 14:26
»Jag har aldrig sett dem«,

sade han om sin far och mor.

Han kändes inte vid sina bröder

och ville inte veta av sina barn.

Nej, Levis stam har följt ditt ord

och hållit förbundet med dig.

10De lär Jakob dina föreskrifter,

de lär Israel din lag.

De låter offerrök stiga till din näsa

och lägger heloffer på ditt altare.

11Herre, välsigna hans kraft,

låt allt han gör behaga dig!

Krossa hans motståndares höfter,

hans fiender skall inte resa sig igen.

1233:12 han bor bland Benjamins kullar Grundtextens innebörd osäker. Troligen avses Jerusalem, som enligt Jos 18:21–28 tillhörde Benjamins stam.Om Benjamin sade han:

Den Herren älskar lever i frid.

Herren skyddar honom alltid,

han bor bland Benjamins kullar.

1333:13 djupet som vilar därnedan Jfr 1 Mos 49:25 med not.Om Josef sade han:

Herren har välsignat hans land

med rikedomar från himlen därovan

och från djupet som vilar därnedan,

14med rikedomar som mognar i solen,

som växer månad för månad,

15med det bästa från de urgamla bergen,

med de eviga höjdernas skatter,

16

33:16
2~Mos 3:2
33:16 honom som var i törnbusken Herren; se 2 Mos 3:1–6.med alla rikedomar jorden ger –

gåvor från honom som var i törnbusken.

Låt allt detta hopas över Josefs huvud,

över hjässan på fursten bland bröder.

17Ståtlig är han, tjurens förstfödde.

Hans horn är som vildoxens horn,

med dem kan han stånga folken,

alla som finns på jorden.

Så gör Efraims tiotusenden

och Manasses tusenden.

1833:18 när du ger dig ut Dvs. på Medelhavet; Sebulons område låg vid kusten, intill Karmel (jfr 1 Mos 49:13). Grannstammen Isaskar höll till längre in i landet.Om Sebulon sade han:

Gläd dig, Sebulon, när du ger dig ut,

och du, Isaskar, i dina tält!

1933:19 berget Om ett särskilt berg avses är det troligen Tabor, på gränsen mellan Sebulons och Isaskars stamområden.De bjuder stammarna till berget,

där de offrar rätta offer.

De närs av havets överflöd

och sandens gömda skatter.

20Om Gad sade han:

Lovad vare han som ger livsrum åt Gad!

Som ett lejon är Gad där han bor,

han söndersliter bog och huvud.

21

33:21
4~Mos 32:16
Han utsåg den bästa delen åt sig,

ett land som anstår en härskare.

När folkets hövdingar samlades

lät han Herrens rättvisa råda

och fällde domar i Israel.

2233:22 störtar fram från Bashan Dans område gränsade till Bashan men räknades inte dit.Om Dan sade han:

Dan är ett ungt lejon

som störtar fram från Bashan.

23Om Naftali sade han:

Naftali, mättad av nåd

och fylld av Herrens välsignelse,

får land i väster och söder.

24Om Asher sade han:

Mest välsignad av sönerna är Asher.

Må hans bröder älska honom,

må han få vada i olja.

25Dina reglar skall vara av järn och brons,

må din kraft bestå i alla dina dagar.

26Ingen är som Jeshuruns Gud.

Han rider över himlen för att hjälpa dig,

majestätiskt rider han på moln.

27Där uppe är urtidens Gud,

hit ner når den Eviges armar.

Han drev bort dina fiender

och sade: Förinta dem!

28Så fick Israel bo i trygghet,

Jakob fick leva i ostörd ro

i ett land med säd och vin,

under en himmel som skänker dagg.

29Lyckliga Israel, vem är som du?

Du är ett folk som får hjälp av Herren,

din skyddande sköld, ditt segrande svärd.

Dina fiender skall krypa för dig,

i triumf skall du gå fram över deras höjder.