Bibel 2000 (B2000)
25

251Om två män råkar i tvist och vänder sig till domstol, skall de som dömer fria den oskyldige och fälla den skyldige. 2Om den skyldige döms till spöstraff, skall domaren befalla honom att lägga sig ner och själv övervaka att han får så många slag som hans brott förtjänar. 3Fyrtio slag kan han få, inte fler. Man skall inte ge honom fler slag; din broder får inte vanäras genom att straffas hårdare.

4Du skall inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar.

Svågerplikt

5Om två bröder bor tillsammans och den ene dör utan att lämna någon son efter sig, skall änkan inte gifta om sig med någon utanför släkten, utan hennes svåger skall ligga med henne, han skall ta henne till hustru och göra sin svågerplikt mot henne. 6Den förste son hon föder skall räknas som den döde broderns, så att hans namn inte utplånas i Israel. 7Men om svågern inte är villig att gifta sig med sin svägerska, skall hon uppsöka de äldste i stadsporten och säga: »Min svåger vägrar att se till att hans brors namn bevaras i Israel. Han vill inte göra sin svågerplikt mot mig.« 8Då skall de äldste i staden kalla till sig mannen och tala med honom. Om han framhärdar och säger att han inte är villig att gifta sig med henne, 9skall svägerskan i de äldstes åsyn gå fram till honom, dra av honom skon, spotta honom i ansiktet och utropa: »Så gör man med den som inte vill föra sin brors släkt vidare.« 10Och i Israel skall sedan hans egen släkt få heta »Barfot«.

Rättvisa och vedergällning

11Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, 12skall du utan förskoning hugga av hennes hand.

13Du skall inte ha dubbla vikter i påsen, större och mindre. 14Du skall inte ha dubbla mått i huset, större och mindre. 15Rätta och riktiga vikter skall du ha, liksom rätta och riktiga mått. Då får du leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig. 16Herren, din Gud, avskyr var och en som gör orätt i sådana ting.

17Kom ihåg vad amalekiterna gjorde mot dig när ni drog ut ur Egypten. 18När de mötte dig på din väg och du var trött och utmattad, högg de ner alla dina eftersläntrare utan att frukta Gud. 19När Herren, din Gud, har låtit dig få ro för alla fiender runt omkring, i det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom och låta dig ta i besittning, skall du utplåna minnet av amalekiterna från jorden. Glöm aldrig detta!

26

Gudstjänstordning vid första skörden

261När du kommer till det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom och du tar det i besittning och bosätter dig där, 2skall du ta en del av det första du skördar av markens gröda i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, lägga det i en korg och bege dig till den plats som Herren, din Gud, väljer ut och där han vill låta sitt namn bo. 3Du skall gå till den präst som då kommer att finnas där och säga till honom: »I dag bekräftar jag för Herren, din Gud, att jag har kommit till det land som Herren med ed lovade våra fäder att ge oss.« 4Prästen skall ta emot din korg och ställa den framför Herrens, din Guds, altare.

5Inför Herren, din Gud, skall du sedan säga: »Min fader var en nödställd aramé, som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Där bodde de och blev ett stort, starkt och talrikt folk. 6Men egypterna behandlade oss illa, förtryckte oss och tvingade oss till tungt arbete. 7Då åkallade vi Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde våra rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. 8Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt, med tecken och under. 9Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. 10Och nu kommer jag med det första av skörden från den mark som du, Herre, har gett mig.«

Du skall ställa korgen inför Herren, din Gud, och du skall falla ner inför honom. 11Och över allt det goda som Herren, din Gud, har gett dig och din familj skall du sedan glädja dig tillsammans med de leviter och invandrare som du har hos dig.

Bön när fattigtiondet har lämnats

12När du det tredje året, året för tiondet, har samlat ihop allt tionde av din skörd och gett det till leviterna, invandrarna, de faderlösa och änkorna, så att de har kunnat äta sig mätta i dina städer, 13skall du säga inför Herren, din Gud: »Nu har jag tagit ut det heliga ur mitt hus, och jag har gett det till leviterna och invandrarna, de faderlösa och änkorna, alldeles som du har befallt mig. Jag har inte överträtt eller försummat något av dina bud. 14Jag har inte ätit av tiondet när jag haft sorg, jag har inte varit oren när jag tog ut det och jag har inte gett något av det som gravgåva. Jag har lytt Herren, min Gud, jag har gjort allt som du har befallt mig. 15Se ner från din heliga boning, från himlen, och välsigna ditt folk Israel och den mark du har gett oss, så som du med ed lovade våra fäder, ett land som flödar av mjölk och honung.«

Förbundet mellan Herren och Israel

16I dag befaller dig Herren, din Gud, att lyda dessa stadgar och föreskrifter. Av hela ditt hjärta och med hela din själ skall du troget följa dem. 17Du har i dag försäkrat att Herren skall vara din Gud och att du skall vandra hans vägar, följa hans stadgar, bud och föreskrifter och lyda honom. 18Herren har i dag försäkrat att du skall vara hans dyrbara egendom, så som han har lovat dig. Du skall hålla alla hans bud, 19och han skall upphöja dig över alla andra folk han har skapat, till pris, berömmelse och ära, och du skall vara ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, så som han har lovat.

27

Stenarna och altaret på Evalberget

271Mose och Israels äldste gav folket dessa anvisningar: Följ hela den lag som jag i dag ger er. 2Så snart ni gått över Jordan, till det land som Herren, din Gud, vill ge dig, skall du resa stora stenar och kalka dem vita. 3När du gått över skall du på dem skriva varje ord i denna lag. Då får du komma in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig.

4När ni gått över Jordan skall ni på Evalberget resa de stenar som jag i dag ger er befallning om, och du skall kalka dem vita. 5Där skall du också bygga ett altare åt Herren, din Gud, ett altare av sten som inte bearbetats med järn. 6Av ohuggen sten skall du bygga Herrens, din Guds, altare, och på det skall du frambära brännoffer till Herren, din Gud. 7Du skall också offra gemenskapsoffer och äta dem där, och du skall glädja dig inför Herren, din Gud. 8På stenarna skall du klart och tydligt skriva varje ord i denna lag.

9Mose och de levitiska prästerna talade till Israels folk: Var stilla och hör, Israel! I dag har du blivit Herrens, din Guds, eget folk. 10Så lyssna till Herren, din Gud, och lyd hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig.

11Samma dag gav Mose följande anvisningar till folket: 12När ni gått över Jordan skall dessa stammar ställa sig på Gerisimberget för att välsigna folket: Simon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin. 13Och dessa skall ställa sig på Evalberget för att förbanna: Ruben, Gad, Asher, Sebulon, Dan och Naftali.

Förbannelse över lagbrytare

14Leviterna skall med hög röst rikta följande ord till alla män i Israel:

15Förbannelse över den man som tillverkar vad Herren avskyr, en snidad eller gjuten gudabild, ett hantverksalster, som han i hemlighet ställer upp. — Hela folket skall instämma och svara: Amen.

16Förbannelse över den som visar förakt för sin far eller mor. — Hela folket skall svara: Amen.

17Förbannelse över den som flyttar sin grannes gränsstenar. — Hela folket skall svara: Amen.

18Förbannelse över den som leder en blind vilse. — Hela folket skall svara: Amen.

19Förbannelse över den som vränger rätten för invandraren, den faderlöse eller änkan. — Hela folket skall svara: Amen.

20Förbannelse över den som ligger med sin fars hustru, ty han skändar sin fars bädd. — Hela folket skall svara: Amen.

21Förbannelse över den som har samlag med djur. — Hela folket skall svara: Amen.

22Förbannelse över den som ligger med sin syster, en som har samma far eller mor som han. — Hela folket skall svara: Amen.

23Förbannelse över den som ligger med sin svärmor. — Hela folket skall svara: Amen.

24Förbannelse över den som dräper i lönndom. — Hela folket skall svara: Amen.

25Förbannelse över den som mot betalning dräper en oskyldig. — Hela folket skall svara: Amen.

26Förbannelse över den som inte håller sig till orden i denna lag och lyder dem. — Hela folket skall svara: Amen.