Bibel 2000 (B2000)
26

Gudstjänstordning vid första skörden

261

26:1 ff.
2~Mos 23:19
34:26
När du kommer till det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom och du tar det i besittning och bosätter dig där, 226:2 Först.skall du ta en del av det första du skördar av markens gröda i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, lägga det i en korg och bege dig till den plats som Herren, din Gud, väljer ut och där han vill låta sitt namn bo. 3Du skall gå till den präst som då kommer att finnas där och säga till honom: »I dag bekräftar jag för Herren, din Gud, att jag har kommit till det land som Herren med ed lovade våra fäder att ge oss.« 4Prästen skall ta emot din korg och ställa den framför Herrens, din Guds, altare.

5

26:5
1~Mos 11:31
26:5 Min fader var en nödställd aramé Folkets stamfar, Jakob eller Israel, levde enligt 1 Mos 28–31 som flykting hos sin morbror Laban. Denne räknades till arameerna liksom sin far, Jakobs morfar (1 Mos 25:20).Inför Herren, din Gud, skall du sedan säga: »Min fader var en nödställd aramé, som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Där bodde de och blev ett stort, starkt och talrikt folk. 6Men egypterna behandlade oss illa, förtryckte oss och tvingade oss till tungt arbete. 7Då åkallade vi Herren, våra fäders Gud, och Herren hörde våra rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. 8Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt, med tecken och under. 9Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. 10Och nu kommer jag med det första av skörden från den mark som du, Herre, har gett mig.«

Du skall ställa korgen inför Herren, din Gud, och du skall falla ner inför honom. 11Och över allt det goda som Herren, din Gud, har gett dig och din familj skall du sedan glädja dig tillsammans med de leviter och invandrare som du har hos dig.

Bön när fattigtiondet har lämnats

12

26:12 ff.
5~Mos 14:28
26:12 Tionde.När du det tredje året, året för tiondet, har samlat ihop allt tionde av din skörd och gett det till leviterna, invandrarna, de faderlösa och änkorna, så att de har kunnat äta sig mätta i dina städer, 13skall du säga inför Herren, din Gud: »Nu har jag tagit ut det heliga ur mitt hus, och jag har gett det till leviterna och invandrarna, de faderlösa och änkorna, alldeles som du har befallt mig. Jag har inte överträtt eller försummat något av dina bud. 1426:14 när jag haft sorg … gravgåva Tiondet uppfyllde lagens krav, det hade inte smittats av rituell orenhet.26:14 inte gett något av det som gravgåva Seden att sätta fram matgåvor på gravar var vanlig i antiken men sågs med misstro i Israel, då den kunde uppfattas som avgudadyrkan.Jag har inte ätit av tiondet när jag haft sorg, jag har inte varit oren när jag tog ut det och jag har inte gett något av det som gravgåva. Jag har lytt Herren, min Gud, jag har gjort allt som du har befallt mig. 15Se ner från din heliga boning, från himlen, och välsigna ditt folk Israel och den mark du har gett oss, så som du med ed lovade våra fäder, ett land som flödar av mjölk och honung.«

Förbundet mellan Herren och Israel

1626:16 dessa stadgar och föreskrifter Dvs. den lagsamling som upptar kap. 12–26. Här inleds de avslutande förmaningar som tillsammans med kap. 1–11 utgör dess inramning; jfr noter till 1:1; 4:44; 12:1. Förbund.I dag befaller dig Herren, din Gud, att lyda dessa stadgar och föreskrifter. Av hela ditt hjärta och med hela din själ skall du troget följa dem. 1726:17 f. Du har i dag försäkrat att Herren … Herren har i dag försäkrat Eller »Du har i dag hört Herren försäkra att han … Herren har i dag hört dig försäkra«. Det är alltså osäkert i vilken ordning parterna talar.Du har i dag försäkrat att Herren skall vara din Gud och att du skall vandra hans vägar, följa hans stadgar, bud och föreskrifter och lyda honom. 18

26:18 f.
2~Mos 19:5
Herren har i dag försäkrat att du skall vara hans dyrbara egendom, så som han har lovat dig. Du skall hålla alla hans bud, 19och han skall upphöja dig över alla andra folk han har skapat, till pris, berömmelse och ära, och du skall vara ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, så som han har lovat.