Bibel 2000 (B2000)
12

En enda plats för gudstjänsten

12112:1 Detta är de stadgar och föreskrifter Här börjar en samling av konkreta lagbestämmelser (kap. 12–26; jfr noter till 1:1; 4:44). Sannolikt finns ett samband mellan denna lagsamling och berättelsen i 2 Kung 22:8–13 om en bok som hittades i templet på kung Josias tid (omkring 622 f.Kr.).Detta är de stadgar och föreskrifter som ni troget skall följa i det land som Herren, dina fäders Gud, har gett dig att ta i besittning. Följ dem så länge ni lever på jorden.

2

12:2 f.
5~Mos 7:5
2~Kung 23
Förstör alla de platser där folken ni fördriver har dyrkat sina gudar, på höga berg och kullar och under alla grönskande träd. 312:3 stenstoder, asherapålar Ashera.Bryt ner deras altaren, krossa deras stenstoder, bränn deras asherapålar och hugg sönder deras gudabilder – utplåna deras namn från dessa platser.

412:4 skall ni inte göra som de Kanaaneerna förrättade offergudstjänst på flera olika kultplatser, och även israeliterna dyrkade länge Herren på detta sätt. Påbudet att man bara fick offra på en enda plats (v. 5, 14), dvs. i Jerusalem, var ett led i kampen mot främmande inflytande på kult och tro; se 2 Kung 23.När ni dyrkar Herren, er Gud, skall ni inte göra som de 5

12:5 ff.
1~Kung 8:27
12:5
2~Sam 7:13
1~Kung 9:3
2~Krön 7:12,16
33:4,7
12:5 Namn.utan uppsöka den plats som Herren, er Gud, väljer ut hos någon av era stammar och gör till hemvist för sitt namn, där det skall bo. Dit skall du gå, 6och dit skall ni föra era brännoffer och slaktoffer, era tionden och offergärder, era löftesoffer och frivilliga offer liksom kornas och fårens förstfödda. 7Håll måltid där inför Herren, er Gud, och gläd er tillsammans med era familjer över allt vad era mödor gett, över Herrens, din Guds, välsignelse.

8Ni skall inte göra som vi gör här i dag, när var och en gör som han vill. 9Ni har ju ännu inte nått fram och kommit till ro i det land som Herren, din Gud, vill ge dig. 10

12:10 ff.
2~Sam 7:1
När ni har gått över Jordan och slagit er ner i det land som Herren, er Gud, vill göra till ert, och när ni har fått ro för alla fiender runt omkring och lever tryggt, 11skall Herren, er Gud, välja ut en plats där han vill låta sitt namn bo. Dit skall ni föra allt jag ålägger er: era brännoffer och slaktoffer, era tionden och offergärder, liksom alla de utvalda löftesoffer ni vill ge åt Herren. 12Där skall ni glädja er inför Herren, er Gud, tillsammans med era söner och döttrar, slavar och slavinnor, liksom med leviterna i era städer, som till skillnad från er inte har fått någon andel eller egendom.

13Akta dig för att offra dina brännoffer på vilken plats som helst. 14Bara på den plats som Herren, din Gud, väljer ut hos en av dina stammar får du offra dina brännoffer, och där skall du utföra allt vad jag ålägger dig.

1512:15 Däremot får du … slakta Slakt var i äldre tider en helig offerhandling; hebreiskan har samma ord för »slakta« och »offra«. När kulten centraliserades till Jerusalem och de lokala offerställena avskaffades blev slakten mestadels en profan handling, obunden av bestämmelserna för offer och heliga måltider; jfr 3 Mos 17:3–9 med not.Däremot får du i alla dina städer slakta och äta kött, så mycket du vill, allt efter vad Herren, din Gud, välsignar dig med. Då får både orena och rena äta, liksom när man äter gasell eller hjort. 16

12:16, 23 ff.
1~Mos 9:4+
Men blodet får du inte förtära. Du skall hälla ut det på marken som vatten.

17I städerna ute i landet är det inte tillåtet för dig att äta det tionde du tar från din säd, ditt vin och din olja eller kornas och fårens förstfödda, inte heller något av de löftesoffer du har lovat att ge eller dina frivilliga offer och dina offergärder. 18Det är inför Herren, din Gud, på den plats som Herren, din Gud, väljer ut, som du skall äta detta tillsammans med din son och din dotter, din slav och din slavinna, liksom med leviterna i dina städer, och du skall glädja dig inför Herren, din Gud, över allt vad dina mödor gett. 19Så länge du lever i ditt land skall du akta dig för att försumma leviterna.

20När Herren, din Gud, utvidgar ditt område, så som han har lovat dig, och du får lust att äta kött och säger: »Jag vill ha kött«, då får du äta så mycket du vill. 21Om du har långt till den plats som Herren, din Gud, väljer ut till hemvist för sitt namn, kan du i enlighet med mina befallningar slakta kor och får som Herren har gett dig och äta så mycket du vill av köttet i dina städer. 22Du får äta det så som man äter gasell eller hjort; både orena och rena får äta det. 23Men håll orubbligt fast vid att inte förtära blodet. Blodet är livet, och du får inte äta livet tillsammans med köttet. 24Ät det inte, häll ut det på marken som vatten. 25Ät det inte, så går det väl för dig och dina efterkommande, därför att du gör det som är rätt i Herrens ögon.

26Men de heliga gåvor som du skall ge och dina löftesoffer skall du ta med dig till den plats som Herren väljer ut. 27Dina brännoffer, köttet såväl som blodet, skall du offra på Herrens, din Guds, altare. Blodet från dina slaktoffer skall hällas ut över Herrens, din Guds, altare, men köttet får du själv äta.

28Lyd noga alla dessa föreskrifter som jag ger dig, så går det alltid väl för dig och dina efterkommande, därför att du gör det som är rätt och riktigt i Herrens, din Guds, ögon.

Varning för avgudadyrkan

29

12:29 ff.
3~Mos 18:245~Mos 18:9
När Herren, din Gud, krossar de folk du kommer till och driver undan dem för dig, och när du fördriver dem och slår dig ner i deras land, 30skall du akta dig för att gå efter dem i fällan sedan de själva har gått under och för att söka dig till deras gudar och säga: »Hur gjorde dessa folk när de dyrkade sina gudar? Så vill jag också göra.« 3112:31 De offrade till och med sina söner och döttrar Molok.Du skall inte göra som de när du dyrkar Herren, din Gud, ty allt som Herren avskyr och hatar gjorde de till sina gudars ära. De offrade till och med sina söner och döttrar i eld åt sina gudar.

32

12:32
5~Mos 4:2+
12:32–13:18 Motsvarar i MT 13:1–19; Kapitel- och versindelning.Alla de föreskrifter som jag ger er skall ni troget följa. Lägg inte till något och dra inte ifrån något.