Bibel 2000 (B2000)
11

111Därför skall du älska Herren, din Gud, och alltid rätta dig efter vad han befallt, hans stadgar, lagar och bud.

211:2 att jag inte talar till era barn Grundtextens innebörd osäker.Nu skall ni veta att jag inte talar till era barn, ty de känner inte till och har inte erfarit Herrens, er Guds, fostran och hans storhet, hans starka hand och lyftade arm. 3De har inte sett de tecken och storverk som han gjorde bland egypterna, mot farao, den egyptiske kungen, och hela hans land, 4

11:4
2~Mos 14
inte heller vad han gjorde med den egyptiska hären, dess hästar och stridsvagnar, hur han lät Sävhavets vatten välla in över dem när de förföljde er – Herren gjorde slut på dem för alltid. 5De har inte sett vad han gjorde med er i öknen, innan ni kom hit, 6
11:6
4~Mos 16
eller vad han gjorde med Datan och Aviram, sönerna till Rubens son Eliav, hur jorden öppnade sitt gap och slukade dem och deras familjer och tält och varje levande varelse i deras följe – och detta skedde mitt bland alla israeliterna. 7Det är ni som med egna ögon har sett den väldiga gärning som Herren har utfört. 8Följ därför hela den lag som jag i dag ger er. Då får ni styrka att inta det land som ni går över till och skall ta i besittning, 9och då får ni leva länge på den mark som Herren med ed har lovat att ge era fäder och deras efterkommande, ett land som flödar av mjölk och honung.

10Landet som ni skall komma till och ta i besittning liknar inte Egypten, det land som ni drog ut ur, där du måste gå och vattna den säd du sått, liksom i en köksträdgård. 11

11:11 f.
5~Mos 6:10
Nej, det land som ni går över till och skall ta i besittning är ett land där berg och dalar vattnas av himlens regn. 12Det är ett land som Herren, din Gud, vårdar sig om; Herrens, din Guds, ögon vakar ständigt över det, från årets början till årets slut.

13

11:13 ff.
3~Mos 26
5~Mos 28
Om ni lyder mina bud, som jag i dag ger er, så att ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och med hela er själ, 14
11:14
Jer 5:24
Joel 2:23
11:14 då skall jag ge ert land regn Moses tal övergår oförmedlat i Herrens; jfr 7:4.då skall jag ge ert land regn i rätt tid, både höstregn och vårregn, och du skall få skörda din säd, ditt vin och din olja. 15Jag skall låta din boskap ha gräs att beta, och du skall få äta dig mätt. 16Men akta er så att ni inte låter er dåras och avfaller, tjänar andra gudar och tillber dem. 17Då vredgas Herren på er och stänger till himlen, så att inget regn faller och marken inte ger någon gröda, och då utplånas ni snart från det rika land som Herren vill ge er.

18

11:18 ff.
5~Mos 6:6–9+
11:18 ff. tecken, dörrposter Se not till 6:8 f.Dessa mina ord skall ni ta till er och lägga på hjärtat. Ni skall binda dem som ett tecken kring er arm, och de skall vara ett kännemärke på er panna. 19Lär ut dem till era barn genom att tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. 20Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. 21Då kommer ni och era ättlingar att få leva länge i det land som Herren med ed lovade att ge era fäder, lika länge som himlen välver sig över jorden.

22Om ni troget följer hela denna lag som jag ger er, om ni älskar Herren, er Gud, alltid vandrar hans vägar och håller er till honom, 23skall Herren driva undan alla dessa folk för er; ni kommer att fördriva folk som är större och mäktigare än ni själva. 2411:24 öknen … havet i väster Landets utsträckning från söder (öknen) till norr (Libanon) och från öster (Eufrat) till väster (Medelhavet); jfr 1:7 med not.Varje fotsbredd mark ni trampar skall bli er. Från öknen och Libanon, från floden, floden Eufrat, ända till havet i väster skall ert område sträcka sig. 25Ingen kommer att kunna hålla stånd mot er. Herren, er Gud, skall sprida skräck och fruktan för er över hela det land ni beträder, så som han har lovat er.

Välsignelse och förbannelse

26

11:26–28
5~Mos 11:1330:15,19
Se, jag ställer er i dag inför välsignelse och förbannelse: 27välsignelse om ni lyder Herrens, er Guds, bud, som jag i dag ger er, 28förbannelse om ni inte lyder Herrens, er Guds, bud utan lämnar den väg jag i dag befaller er att gå och i stället följer andra gudar, som ni inte känner.

29

11:29
5~Mos 27:12
11:29 Gerisimberget, Evalberget Mellan dessa berg, nära det nuvarande Nablus, låg staden Shekem, ett gammalt religiöst centrum. Traditionerna därifrån bevarades i första hand inom det israelitiska nordriket; jfr not till 1 Kung 12:1.När Herren, din Gud, för dig in i det land som du skall ta i besittning skall du uttala välsignelsen på Gerisimberget och förbannelsen på Evalberget. 3011:30 Gilgal.11:30 Orakellunden Kanske detsamma som »Orakelträdet«; på flera ställen nämns ett stort träd, som stod på heligt område nära Shekem (1 Mos 12:6; 35:4; Jos 24:26; Dom 9:37).Dessa berg ligger på andra sidan Jordan bortom Västvägen i det land som tillhör kanaaneerna, de som bor i Jordandalen, nära Gilgal, invid Orakellunden.

31Ni skall nu gå över Jordan för att komma till det land som Herren, er Gud, vill ge er, och ta det i besittning. När ni intar det och bosätter er där 32skall ni troget följa alla de stadgar och föreskrifter som jag i dag ger er.