Bibel 2000 (B2000)
3

Daniels tre vänner i den brinnande ugnen

31

3:1–6
Vish 14:12–16
3:1 Duraslätten Förekommer bara här i GT och kan inte med säkerhet identifieras.Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld, trettio meter hög och tre meter bred, och den reste han på Duraslätten i provinsen Babylon. 23:2 till satraperna, guvernörerna och ståthållarna, till rådgivarna, skattmästarna, domarna, uppsyningsmännen Satraperna stod i spetsen för det persiska rikets huvudenheter, satrapierna; se not till 6:1. Guvernörerna var direkt underställda satraperna. Ståthållarna hade ansvaret för rikets mindre distrikt (t.ex. Judeen, Samarien). De fyra lägre befattningshavarnas uppgifter kan inte klart definieras.Han sände sedan en kallelse till satraperna, guvernörerna och ståthållarna, till rådgivarna, skattmästarna, domarna, uppsyningsmännen och alla andra makthavare i provinserna att komma till invigningen av den staty som han låtit resa. 3Då samlades satraperna, guvernörerna och ståthållarna, rådgivarna, skattmästarna, domarna, uppsyningsmännen och alla andra makthavare i provinserna för att inviga statyn. När de nu stod framför statyn som Nebukadnessar hade rest 4ropade en härold med hög röst: »Detta är befallningen till alla folk, nationer och språk: 5
3:5
Est 3:2
3:5 pipa En enkel flöjt. psaltare Ett stränginstrument.i samma stund som ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, luta, psaltare, säckpipa och andra instrument skall ni falla ner och tillbe den gyllene staty som kung Nebukadnessar har rest. 63:6 en brinnande ugn En typ av smältugn med en öppning upptill, där männen kunde kastas ner, och en nertill på sidan, som kungen kunde se igenom.Den som inte faller ner och tillber kommer genast att kastas i en brinnande ugn.« 7Och så snart de hörde ljudet av horn, pipa, cittra, luta, psaltare, säckpipa och andra instrument, föll alla ner, alla folk, nationer och språk, och tillbad den gyllene staty som kung Nebukadnessar hade rest.

8Då trädde några stjärntydare fram och anklagade judarna. 9De sade till kung Nebukadnessar: »Konung, må du länge leva! 10Du har utfärdat befallningen att var och en som hör ljudet av horn, pipa, cittra, luta, psaltare, säckpipa och andra instrument skall falla ner och tillbe den gyllene statyn 11och att den som inte faller ner och tillber skall kastas i en brinnande ugn. 12Nu finns det några judiska män som du har gett uppdraget att förvalta provinsen Babylon: Shadrak, Meshak och Aved-Nego. Dessa män bryr sig inte om din befallning, de dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene staty som du har rest.« 13Nebukadnessar blev rasande och befallde att man skulle hämta Shadrak, Meshak och Aved-Nego. Och männen fördes fram inför kungen. 14Nebukadnessar frågade dem: »Shadrak, Meshak och Aved-Nego, är det sant att ni inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene staty som jag har rest? 15Alltså, är ni beredda att i samma stund som ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, luta, psaltare, säckpipa och andra instrument falla ner och tillbe den staty som jag har låtit göra? Om ni vägrar att tillbe kommer ni genast att kastas i en brinnande ugn. Vilken gud kan då rädda er ur mitt våld?« 16Shadrak, Meshak och Aved-Nego sade till kung Nebukadnessar: »Vi behöver inte ge dig något svar. 17

3:17
5~Mos 4:20
Ps 66:12
Jes 43:2
Om den Gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. 18
3:18
2~Mos 20:3–5
Om inte, skall du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest.« 19Då blev Nebukadnessar ursinnig på Shadrak, Meshak och Aved-Nego, och hans ansikte förvreds av raseri. Han gav order om att ugnen skulle göras sju gånger hetare än vanligt, 20och han befallde några kraftiga soldater att binda Shadrak, Meshak och Aved-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen. 213:21 mantlar, byxor, mössor De arameiska ordens betydelse osäker.De bands och kastades i den brinnande ugnen med mantlar, byxor, mössor och övriga kläder på sig. 22Eftersom kungen hade gett denna stränga befallning och ugnen hade blivit så fruktansvärt het, dödade lågorna de män som förde upp Shadrak, Meshak och Aved-Nego. 233:23 Efter denna vers följer i Septuaginta och Peshitta Asarjas bön och De tre männens lovsång, som återfinns i Tillägg till GT.De tre männen Shadrak, Meshak och Aved-Nego föll bundna ner i den brinnande ugnen.

24Plötsligt reste sig kung Nebukadnessar alldeles bestört och frågade sina rådgivare: »Var det inte tre män vi kastade bundna i elden?« – »Jovisst, konung«, fick han till svar. 253:25 Gudaväsen.»Men nu«, sade han, »ser jag fyra män fritt gå omkring mitt i elden, helt oskadda, och den fjärde liknar ett gudaväsen.« 26Så gick Nebukadnessar fram till öppningen på den brinnande ugnen och sade: »Shadrak, Meshak och Aved-Nego, ni som tjänar den högste Guden, kom ut!« Då steg Shadrak, Meshak och Aved-Nego ut ur elden. 27Och satraperna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådgivare flockades kring männen och fick se att elden inte hade haft någon makt över deras kroppar: deras hår hade inte blivit avsvett, deras mantlar hade inte tagit skada och ingen brandlukt kunde kännas. 28Då utbrast Nebukadnessar: »Välsignad är Shadraks, Meshaks och Aved-Negos Gud, han som har sänt sin ängel och räddat sina tjänare! De satte sin lit till honom, trotsade kungens befallning och vågade sina liv hellre än att dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen. 29Jag utfärdar nu den befallningen att var och en, oavsett folk, nation och språk, som smädar Shadraks, Meshaks och Aved-Negos Gud, han skall huggas i stycken och hans hus skall bli en avskrädeshög. Ty det finns ingen annan gud som kan ge en sådan räddning.« 30Sedan gav kungen Shadrak, Meshak och Aved-Nego höga ämbeten i provinsen Babylon.

Nebukadnessars dröm om världsträdet

31Budskap från kung Nebukadnessar till alla folk, nationer och språk i hela världen: Fred och välgång! 32Jag har funnit för gott att kungöra de tecken och de under som den högste Guden har låtit mig se.

33

3:33
Dan 6:27Ps 93:1
Väldiga är hans tecken,

mäktiga hans under!

Hans rike är ett evigt rike,

hans välde varar från släkte till släkte.