Bibel 2000 (B2000)
11

111som stöder mig och ger hjälp och skydd. 211:2 Men nu skall … sanningens bok Den jordiska historien är i förväg upptecknad i den himmelska världen.11:2 f. ytterligare tre kungar … en fjärde Vilka tre perserkungar efter Kyros (10:1) som avses är osäkert. Den fjärde torde vara Dareios III (336–331) som 331 f.Kr. besegrades av Alexander den store, »en stark kung«.Men nu skall jag säga dig vad som är skrivet i sanningens bok.

Sedan ytterligare tre kungar innehaft makten i Persien kommer en fjärde, och han blir rikast av dem alla. Med den styrka hans rikedom skänker kommer han att uppbjuda alla krafter till kamp mot Grekland. 3

11:3 f.
1~Mack 1:2–6
Då träder det fram en stark kung som skall härska med stor makt och göra som han behagar. 411:4 delas efter de fyra väderstrecken Efter Alexander den stores död 323 f.Kr. delades hans rike mellan hans generaler; jfr 2:41; 7:7; 8:8 med noter.Men knappt har han framträtt förrän hans rike krossas och delas efter de fyra väderstrecken. Det skall inte tillfalla någon av hans efterkommande och inte förbli lika mäktigt som under hans välde. Det skall störtas över ända och andra skall ta det i besittning. 511:5 Kungen i söder Den förste kungen av den ptolemeiska dynastin i Egypten, Ptolemaios I (323–283 f.Kr.).11:5 en av hans furstar Den förste kungen av den seleukidiska dynastin i Syrien, Seleukos I (311–280 f.Kr.).Kungen i söder blir mäktig, men en av hans furstar blir ännu mäktigare och utövar sitt herravälde med stor makt. 611:6 inleder de förbindelser Troligen det fördrag som Antiochos II (261–246) omkring 252 f.Kr. ingick med Ptolemaios II (285–246); han gifte sig också med dennes dotter Berenike.Efter några år inleder de förbindelser med varandra, och dottern till kungen i söder kommer till kungen i norr för att stadfästa ett fördrag. Men hon kan inte bevara sitt inflytande och ätten utslocknar: hon själv, hennes följeslagare, hennes far och hennes make kommer med tiden att bli prisgivna. 711:7 Av samma ätt … en efterträdare Berenikes bror, Ptolemaios III (246–221), trängde norrut ända till Eufrat; han intog år 246 f.Kr. seleukidernas huvudstad Antiochia.Av samma ätt som hon kommer en efterträdare. Han skall anfalla nordkungens styrkor, bryta in i hans fästning och vinna en avgörande seger över hans folk. 811:8 nordkungen Troligen Antiochos II:s äldste son, Seleukos II (246–226 f.Kr.).Deras gudar och deras gjutna bilder och dyrbara kärl av silver och guld skall han föra bort som byte till Egypten. Sedan skall han under några år lämna nordkungen i fred. 9Denne kommer däremot att tränga in i sydkungens rike men återvänder sedan till sitt land.

1011:10 hans söner Seleukos III (226–223 f.Kr.) och Antiochos III (223–187).Därefter inlåter sig hans söner i strid och drar samman en väldig här. Den kommer att svepa fram som en stormflod och åter föra striden ända fram till sydkungens fästning. 11I vredesmod drar denne i strid mot nordkungen, som uppbådar en stor här, men den dukar under för sydkungens makt. 12När den hären är borta blir segraren övermodig; han fäller tiotusenden men förmår inte behålla makten. 1311:13 Kungen i norr Antiochos III.Kungen i norr samlar ett större uppbåd än förut, och efter några år rycker han fram med en mäktig här och stor tross. 14Samtidigt skall många sätta sig upp mot sydkungen, och några våldsmän i ditt folk skall resa sig, för att en syn skall besannas. Men de skall komma på fall. 15Så skall kungen i norr rycka fram, kasta upp en belägringsvall och inta en befäst stad. Styrkorna i söder kan inte hålla stånd mot honom, inte ens de bästa soldaterna förmår det. 16Angriparen gör vad han behagar, utan att någon kan stå emot honom. Han sätter sig fast i det härliga landet och underkuvar det. 1711:17 en ung kvinna För att vinna inflytande i Egypten gifte Antiochos III bort sin dotter Kleopatra med Ptolemaios V (205–181 f.Kr.).Hans avsikt är att lägga motståndarens hela rike under sig med våld. Han sluter ett fördrag med honom och skänker honom en ung kvinna för att bringa riket i fördärv, men förgäves, det lyckas inte. 18Då kommer han att gå mot kustländerna och inta flera av dem. Men en härskare skall göra slut på hans hån och vända det mot honom själv. 19Slutligen återvänder han till fästningarna i sitt eget land, vacklar, faller och är borta. 2011:20 en som sänder en skatteindrivare Seleukos IV (187–175) sände sin minister Heliodoros att lägga beslag på skatterna i Jerusalems tempel (omkring 176 f.Kr.; se 2 Mack 3). Något senare mördades han av Heliodoros.I hans ställe uppträder sedan en som sänder en skatteindrivare genom det land som är rikets smycke. Men efter någon tid blir han krossad, dock varken genom vrede eller genom krig.

21

11:21
Dan 8:23+
11:21 en föraktlig människa Antiochos IV Epifanes (175–164 f.Kr.), som efterträdde sin bror Seleukos IV, grep makten i stället för Seleukos son.Därpå intas hans plats av en föraktlig människa. Han saknar kungavärdighet, han dyker upp i tysthet och tillskansar sig makten med list. 2211:22 förbundsfursten Möjligen avses Onias III, en tidigare överstepräst som mördades 170 f.Kr.De fientliga stridskrafterna skall han svepa undan fullständigt; till och med förbundsfursten krossas. 23Så snart någon blivit hans bundsförvant handlar han svekfullt, får övertaget och behåller det, fast hans folk är fåtaligt. 24Oförmärkt skall han tränga in i de rikaste bygderna av en provins och göra vad varken hans fäder eller förfäder har gjort; han skall fördela erövrat gods, byte och utrustning bland sina män. För en tid planerar han angrepp mot fästningar. 25Han samlar sin kraft och sitt mod till ett angrepp med stor härsmakt mot kungen i söder. Denne skall då inlåta sig i strid med en oerhört stor och slagkraftig styrka men förmår inte hålla stånd, på grund av förrädiska anslag; 26de som äter vid hans bord kommer att krossa honom. Hans här skall svepas undan och många skall stupa.

2711:27 De två kungarna Ptolemaios VI Filometor (180–145 f.Kr.) och Antiochos IV Epifanes.De två kungarna har onda avsikter. De skall sitta vid samma bord och ljuga för varandra, men utan att vinna något med det, ty slutet dröjer ännu, intill den bestämda tiden. 2811:28 fiendskap i sinnet mot det heliga förbundet När Antiochos IV Epifanes återvände från sitt egyptiska fälttåg, intog Jerusalem och plundrade templet 169 f.Kr.; se 2 Mack 5:15–21.11:28 det heliga förbundet Dvs. den judiska religionen. Samma uttryck används i 1 Mack 1:15, 63. Förbund.Den ene vänder tillbaka till sitt land med stora rikedomar och med fiendskap i sinnet mot det heliga förbundet. När han satt sin vilja i verket återvänder han till sitt land. 29Vid den bestämda tiden skall han åter dra in i sydlandet, men denna gång går det inte som den förra. 3011:30 Kitteiska skepp Beteckningen kitteer avser här romare. Folknamn.Kitteiska skepp skall komma emot honom, och han måste modlös ge vika. Då återvänder han och låter sin vrede gå ut över det heliga förbundet. Och på återvägen lyssnar han till dem som övergett detta förbund. 31

11:31
Dan 9:27+
11:31 kränka tempelborgen Jerusalems tempel invigdes i december 168 f.Kr. åt den grekiske överguden Zeus; se även not till 9:27.11:31 den vanhelgande skändligheten Det hedniska altare som Antiochos IV Epifanes 168 f.Kr. lät sätta upp i Jerusalems tempel; se 1 Mack 1:54, 59; 2 Mack 6:2.Trupper som han har sänt ut kommer att gå in och kränka tempelborgen, avskaffa det dagliga offret och sätta upp den vanhelgande skändligheten. 32De som är beredda att kränka förbundet, dem lockar han till avfall med sina ränker, men de som känner Gud skall stå fasta, också i handling.

33

11:33
Dan 12:3
De av folket som nått insikt skall vägleda många men själva under en kort tid falla offer för svärd och eld, fångenskap och plundring. 34I sina prövningar blir de inte helt utan hjälp, men många som stöder dem skall göra det med svek i sinnet. 35
11:35
Dan 12:10
Några av de insiktsfulla kommer på fall för att andra skall luttras, rensas och renas, ända till den sista tiden. Ty den utsatta tiden är ännu inte inne. 36
11:36–39
Upp 13:5–8
11:36
2~Thess 2:4
Kungen kommer att handla som han behagar. Han skall upphöja sig själv och göra sig större än alla gudar. Han skall uttala oerhörda ord mot den högste Guden och ha framgång, tills vredens tid är ute, ty det som är beslutat måste ske. 3711:37 den gud som kvinnorna älskar Fruktbarhetsguden Tammuz (se Hes 8:14 med not), av grekerna kallad Adonis, eller vinguden Dionysos (Bacchus), som dyrkades, särskilt av kvinnor, under vilda och lössläppta former.Han frågar inte efter sina fäders gudar eller den gud som kvinnorna älskar, han bryr sig inte om någon gud utan menar sig stå över dem alla. 3811:38 fästningarnas gud Troligen Zeus.I gengäld skall han ära fästningarnas gud. En gud som var okänd för hans fäder skall han ära med guld och silver, ädelstenar och dyrbarheter. 39Han skall ta hand om de starka fästningarna i förlitan på en främmande gud. Alla som bekänner sig till honom skall han visa stor ära. Han skall ge dem myndighet över många och utdela jordlotter som belöning. 40I den sista tiden skall kungen i söder drabba samman med honom. Kungen i norr skall gå till storms mot sin fiende med vagnar, rytteri och många skepp, han skall tränga in i flera länder och svepa fram som en stormflod. 4111:41 tiotusenden Med en grekisk översättning (Symmachos); MT har »många länder«. Text.Han skall dra in i det härliga landet, och tiotusenden skall falla. Men Edom, Moab och huvuddelen av ammoniterna skall rädda sig undan honom. 42Han skall bemäktiga sig andra länder, och inte heller Egypten kommer undan. 4311:43 libyer och kushiter Folk väster och söder om Egypten; Kush.Så blir han herre över skatter av guld och silver, ja, över alla Egyptens dyrbarheter. Även libyer och kushiter skall följa honom. 44Men rykten från öster och från norr skrämmer honom, och han drar ut i stor vrede för att tillintetgöra många och viga dem åt förintelse. 45Men när han har slagit upp sina kungliga tält mellan havet och den heliga härlighetens berg går han mot sin undergång, och ingen hjälper honom.