Bibel 2000 (B2000)
1

Daniel vid Nebukadnessars hov

11

1:1 f.
2~Krön 36:6Dan 5:2
1:1 Under kung Jojakims tredje regeringsår 606 f.Kr. Detta årtal för belägringen stämmer dock inte med 2 Kung och andra historiska källor. Troligen syftar författaren på Nebukadnessars belägring och erövring av Jerusalem 598–597 f.Kr. Kung Jojakin, som nyss efterträtt sin far Jojakim, kapitulerade då och fördes till Babylonien tillsammans med en del av Jerusalems befolkning och dyrbarheter från templet och kungaborgen (se 2 Kung 24). Också på andra ställen i Dan (t.ex. 5:31) kan de uppgifter som ges vara svåra att förena med historiskt belagda händelser. Den tid som skildras ligger hundratals år före bokens slutgestalt. Dan har tillkommit under lång tid och är inte avsedd att vara historia i vår mening. Boken räknas till den typ av litteratur som kallas apokalyptik, men den har en särartad blandning av historiska, litterära och profetiska drag. Budskapet om hur Gud räddat sina trogna i gångna tider skulle styrka och trösta dem som höll fast vid judisk tro och gudstjänst under Antiochos IV Epifanes förtryck och förföljelser på 160-talet f.Kr.; jfr noter till 8:11; 11:31.1:1 Nebukadnessar Det nybabyloniska rikets kung 605–562 f.Kr. Tabell 1, Kronologisk översikt. Jfr 2 Kung 24:1 med not.Under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och belägrade Jerusalem. 21:2 Shinar Ålderdomligt namn på Babylonien; jfr 1 Mos 10:10; 11:2.Herren gav Jojakim, kungen av Juda, i hans våld, och även en del av tempelkärlen i Guds hus. Nebukadnessar tog med sig kärlen till Shinar och förde dem till sin guds skattkammare.

3

1:3 ff.
2~Kung 20:18
En dag gav kung Nebukadnessar i uppdrag åt Ashpenas, sin överste kammarherre, att välja ut några israelitiska prinsar och ädlingar: 41:4 Kaldeen.unga män utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka, väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. De skulle få undervisning i kaldeernas litteratur och språk. 5Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. De skulle utbildas i tre år och därefter träda i kungens tjänst. 61:6 Daniel Danielsgestalten i Dan kan gå tillbaka på de legender om en rättfärdig man med namnet Daniel som antyds i Hes 14:14, se not.Bland dessa befann sig Daniel, Hananja, Mishael och Asarja, alla från Juda. 7
1:7
Dan 5:12
10:1
1:7 Belteshassar Se not till 4:5.Överste kammarherren gav dem nya namn: Daniel fick heta Belteshassar, Hananja kallades Shadrak, Mishael Meshak och Asarja Aved-Nego.

8

1:8
3~Mos 11
Daniel var emellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Därför anhöll han hos överste kammarherren att slippa det orena. 9Och Gud lät Daniel möta välvilja och förståelse hos överste kammarherren, 10men han sade: »Jag är rädd att min herre och konung, som har bestämt vad ni skall äta och dricka, kan tycka att ni inte ser lika friska ut som de andra unga männen. Och då har ni satt mitt liv på spel.« 11Daniel vädjade då till den man som överste kammarherren hade satt till att ha uppsikt över honom själv och över Hananja, Mishael och Asarja: 12»Gör ett försök med oss i tio dagar, herre: låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka. 13Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat, och behandla oss efter vad du då får se.« 14Han samtyckte till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. 15När de tio dagarna hade gått såg de bättre och mer välnärda ut än de andra unga männen, de som fick sin mat från kungens bord. 16Deras övervakare lät dem då slippa kungens mat och dryck, och i stället gav han dem grönsaker att äta.

17Gud hade gett de fyra unga männen kunskap och insikt i skrifter och vishet av alla slag, och Daniel förstod sig på allt vad syner och drömmar heter. 18När den tid var inne som kungen själv hade bestämt fördes de av överste kammarherren inför Nebukadnessar, 19och då kungen talade med dem fann han att ingen kunde mäta sig med Daniel, Hananja, Mishael och Asarja. Så trädde de i kungens tjänst. 201:20 spåmän och besvärjare Se not till 2:2.Och varje gång han frågade dem till råds om något som krävde kunskap och insikt fann han dem tio gånger visare än alla spåmän och besvärjare i hela riket.

211:21 var kvar Grundtextens innebörd osäker.1:21 Kyros Kung i Persien 559–530 f.Kr. Han erövrade Babylon år 539.Daniel var kvar ända till Kyros första regeringsår.