Bibel 2000 (B2000)
1

SUSANNA

Susanna anklagas och döms

11I Babylon bodde en man som hette Jojakim. 2Han tog sig en hustru som hette Susanna, Hilkias dotter, en mycket vacker och gudfruktig kvinna. 3Hennes föräldrar var rättfärdiga människor och hade uppfostrat sin dotter efter Moses lag. 4Jojakim var mycket rik och hade en park i anslutning till sitt hus. Judarna brukade samlas hos honom eftersom han var den mest ansedde av dem alla.

5Detta år hade två av folkets äldste utsetts till domare. Det var om dem Härskaren sade: »Laglöshet kom från Babylon, från de äldste och domare som gällde för att styra folket.« 6Dessa båda höll alltid till i Jojakims hus, och alla gick till dem med sina rättstvister.

7Vid middagstid, när folket hade avlägsnat sig, brukade Susanna gå ut i sin mans park och promenera där. 8Dag efter dag såg de två äldste henne komma ut och promenera, och de greps av åtrå till henne. 9De hängav sig åt brottsliga tankar, de vände inte längre blicken mot himlen utan glömde vad rätt och rättfärdighet kräver. 10Båda våndades för hennes skull, men de avslöjade inte för varandra hur de led, 11ty de skämdes för att avslöja sin åtrå, sin önskan att ligga med henne. 12Men de väntade ivrigt varje dag på att få se henne.

13En dag sade de till varandra: »Nu går vi hem, det är dags för middag.« De gick därifrån, var och en åt sitt håll. 14Men sedan vände de tillbaka och möttes igen. De bad varandra om en förklaring, och då erkände de sin åtrå. Sedan kom de överens om en tidpunkt då de skulle kunna finna henne ensam.

15Medan de nu gick och väntade på ett lämpligt tillfälle, kom hon en dag ut som hon brukade, med bara två tjänsteflickor i sällskap, och hon fick lust att bada i parken eftersom det var hett. 16Det fanns ingen där utom de båda äldste, som låg gömda och tittade på henne. 17Och hon sade till flickorna: »Hämta hit olja och parfymer, och stäng porten till parken så att jag kan bada.« 18De gjorde som hon sade, stängde porten till parken och gick in genom bakdörren för att hämta det de hade fått befallning om. De märkte inte de äldste, eftersom de hade gömt sig.

19När flickorna hade gått reste sig de två gamla männen och rusade fram till Susanna 20och sade: »Porten till parken är stängd, och ingen ser oss. Vi vill ha dig — gör som vi vill och ligg med oss! 21Annars skall vi vittna mot dig och säga att en ung man var hos dig och att det var därför du skickade i väg flickorna.« 22Susanna jämrade sig och sade: »Jag har ingen utväg. Om jag gör som ni vill blir det min död, och om jag inte gör det kan jag ändå inte undkomma er. 23Men det är bättre för mig att inte göra det och råka i ert våld än att synda inför Herren.« 24Och hon började ropa högt, men de båda männen ropade de också, 25och den ene sprang och öppnade parkporten. 26När husfolket hörde skrikandet i parken rusade de ut genom bakdörren för att se vad som hade hänt henne. 27De gamla männen berättade sin historia, och slavarna blev djupt generade, ty aldrig hade något sådant sagts om Susanna.

28Nästa dag, då folket samlades hos hennes man Jojakim, kom de två gamla männen dit, fyllda av sitt brottsliga uppsåt att få Susanna dömd till döden. De tog till orda inför folket: 29»Skicka efter Susanna, Hilkias dotter, Jojakims hustru.« Man skickade efter henne, 30och hon kom tillsammans med sina föräldrar och sina barn och alla sina släktingar. 31Susanna var mycket vacker och behagfull, 32och skurkarna befallde att man skulle ta av henne slöjan — hon var nämligen beslöjad — för att de skulle få njuta av hennes skönhet. 33Hennes anhöriga grät liksom alla åskådarna. 34De två gamla männen ställde sig mitt bland folket och lade händerna på hennes huvud. 35Gråtande såg hon upp mot himlen, ty i sitt hjärta förtröstade hon på Herren. 36Männen sade: »Medan vi ensamma promenerade i parken kom denna kvinna ut i sällskap med två tjänsteflickor, lät stänga parkporten och skickade i väg flickorna. 37Då kom det fram en ung man ur ett gömställe och lade sig ner med henne. 38Vi befann oss i ett hörn av parken, och när vi såg den brottsliga gärningen sprang vi fram till dem, 39och vi såg att de var tillsammans. Mannen kunde vi inte få fast, han var starkare än vi och öppnade porten och var försvunnen, 40men kvinnan här grep vi och frågade vem den unge mannen var. 41Men det ville hon inte tala om för oss. Detta är vårt vittnesmål.« Eftersom de var folkets äldste och domare blev de trodda av de församlade, och Susanna dömdes till döden. 42Då ropade hon högt: »Evige Gud, du som ser det fördolda och känner till allt innan det sker, 43du vet att de har vittnat falskt om mig. Och nu skall jag dö fastän jag inte har gjort något av det som dessa män i sin ondska har beskyllt mig för.«

Susanna räddas av Daniel

44Herren hörde hennes bön. 45När hon fördes bort för att avrättas lät Gud den heliga anden vakna hos en ung pojke som hette Daniel, 46så att han gav till ett högt rop: »Jag är oskyldig till den här kvinnans blod.« 47Alla vände sig mot honom och frågade: »Vad är det du säger?« 48Då ställde han sig mitt bland dem och sade: »Vilka dårar ni är, israeliter! Utan förhör och utan att utröna sanningen har ni dömt en Israels dotter. 49Gå tillbaka till domstolen, de här männen har vittnat falskt mot henne.« 50Alla skyndade tillbaka, och de äldste sade till honom: »Kom och sätt dig här bland oss och låt oss höra vad du har att säga, ty Gud har gjort dig till en av de äldste.« 51Daniel svarade: »Skilj dem åt och håll dem på avstånd från varandra, så skall jag förhöra dem.« 52När man hade skilt dem åt kallade han till sig den ene av dem och sade: »Du som har åldrats i ondska, nu har dina gamla synder hunnit upp dig, 53de orättfärdiga domar du fällde när du dömde oskyldiga och frikände skyldiga, fastän Herren säger: Den oskyldige, den som har rätt, skall du inte sända i döden. 54Om det nu är så att du såg kvinnan, tala då om vad det var för träd de låg under när du såg dem.« Han svarade: »Under en pil.« — 55»Det var rätta ordet, den lögnen blev din död«, sade Daniel. »Guds ängel har redan fått befallning att genomborra dig med sin pil.« 56Sedan skickade han bort honom och lät föra fram den andre och sade: »Du som är ättling till Kanaan och inte till Juda, skönheten har dårat dig och begäret har fört dina tankar på avvägar. 57Så här har ni behandlat Israels döttrar, och de har gjort er till viljes av rädsla, men denna dotter av Juda fann sig inte i era lagbrott. 58Säg mig nu alltså vad det var för träd de låg under när du ertappade dem.« Han svarade: »Under en järnek.« — 59»Det var rätta ordet, den lögnen blev din död också«, sade Daniel. »Guds ängel står beredd att klyva dig med svärdets järn. Han skall göra slut på er båda.« 60Då ropade alla de församlade högt och prisade Gud, som räddar dem som sätter sitt hopp till honom. 61De vände sig mot de två gamla männen, eftersom Daniel med deras egna ord hade visat att de hade vittnat falskt, och lät dem lida det samma som de i sin ondska hade tänkt ut mot sin nästa, 62så att Moses lag blev uppfylld, och de avrättades. Så räddades ett oskyldigt liv den dagen.

63Men Hilkia och hans hustru prisade Gud för att man inte hade kunnat beslå deras dotter med någon skamlig handling, och hennes man Jojakim och alla släktingarna stämde in. 64Och Daniel blev högt ansedd bland folket från den dagen och för all framtid.

2

DEN BRINNANDE UGNEN

Asarjas bön

21Männen gick omkring mitt bland lågorna och lovsjöng Gud och prisade Herren. 2Asarja ställde sig hos de andra och bad omvärvd av elden denna bön. Han ropade:

3»Prisad och lovad är du, Herre, våra fäders Gud, ditt namn skall äras i evighet. 4Ty allt vad du har gjort oss är rättfärdigt, dina gärningar är de rätta, dina vägar är raka och i dina domslut finns alltid sanningen. 5Du har dömt till sanningens fördel i allt du har låtit drabba oss och våra fäders heliga stad Jerusalem. Ja, sanningen och rättvisan har du följt när du har lagt allt detta på oss för våra synders skull. 6Ty i synd och laglöshet avföll vi från dig, vi syndade i allt vad vi gjorde. 7Dina bud ville vi varken höra eller följa, vi gjorde inte som du har befallt för vårt eget bästa. 8I allt vad du har lagt på oss, i allt vad du har gjort oss har du följt den sanna rättvisan: 9du har utlämnat oss åt laglösa fiender, åt förhatliga avfällingar och åt en orättfärdig kung, den ondskefullaste på hela jorden.

10Nu har vi inte ett ord att säga. Skam och vanära har drabbat dem som tjänar och tillber dig. 11För ditt namns skull, överge oss inte för alltid, upphäv inte ditt förbund 12och ta inte din barmhärtighet från oss, för Abrahams skull, som du älskade, för din tjänare Isaks skull och för Israels, som var din helige! 13Dem lovade du att ge ättlingar lika talrika som himlens stjärnor och sandkornen på havets strand. 14Härskare, vi har blivit det minsta av alla folk; i dag är vi för våra synders skull obetydligast på hela jorden. 15I denna tid finns varken furste, profet eller ledare, varken brännoffer eller slaktoffer, matoffer eller rökelse, och ingen plats där vi kan offra inför dig och vinna nåd. 16Men ta emot oss när vi kommer med förkrossad själ och ödmjuk ande, 17som om detta vore brännoffer av baggar och tjurar och feta lamm i tiotusental. Må detta bli vårt offer inför dig i dag, och därtill en fullkomlig lydnad för dig, ty den som litar till dig skall aldrig stå med skam.

18Nu följer vi dig helhjärtat, vi fruktar dig och söker oss till dig. 19Låt inte skammen drabba oss, utan visa din mildhet och din stora nåd i allt vad du gör med oss. 20Rädda oss, du som har gjort så underbara ting, och vinn ära åt ditt namn, Herre. 21Och må alla som skadar dina tjänare få blygas, må de bli utskämda trots all sin makt, må deras styrka bli krossad. 22Låt dem märka att du är Herren, den ende Guden, ärad över hela världen.«

23Kungens tjänare, som hade kastat dem i ugnen, fortsatte utan uppehåll att hetta upp den med olja, tjära, blånor och kvistar. 24Lågan steg 49 alnar över ugnen; 25den bredde ut sig och brände ihjäl kaldeerna runt om så långt den nådde. 26Men Herrens ängel hade stigit ner i ugnen tillsammans med Asarja och hans kamrater. Han svepte undan den flammande elden 27och gjorde det så svalt inne i ugnen som om en daggfrisk vind hade blåst rakt igenom den. Elden rörde dem inte alls och vållade dem varken smärta eller obehag.

De tre männens lovsång

28Då började de tre männen med en röst lova, ära och prisa Gud inne i ugnen:

29Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,

lovad och upphöjd i evighet,

och prisat vare din härlighets heliga namn,

lovprisat och upphöjt i evighet.

30Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,

lovsjungen och förhärligad i evighet.

31Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ner i djupen,

lovad och upphöjd i evighet.

32Prisad vare du på din kungatron,

lovsjungen och upphöjd i evighet.

33Prisad vare du i himlens boningar,

lovsjungen och ärad i evighet.

34Prisa Herren, alla hans verk,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

35Prisa Herren, ni himlar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

36Prisa Herren, ni hans änglar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

37Prisa Herren, allt vatten ovan himlen,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

38Prisa Herren, himlens hela här,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

39Prisa Herren, sol och måne,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

40Prisa Herren, himlens stjärnor,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

41Prisa Herren, regn och dagg,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

42Prisa Herren, alla vindar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

43Prisa Herren, eld och solglöd,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

44Prisa Herren, köld och hetta,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

45Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

46Prisa Herren, nätter och dagar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

47Prisa Herren, ljus och mörker,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

48Prisa Herren, frost och köld,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

49Prisa Herren, rimfrost och snö,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

50Prisa Herren, blixtar och moln,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

51Prisa Herren, du jord,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

52Prisa Herren, berg och höjder,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

53Prisa Herren, allt som växer på marken,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

54Prisa Herren, hav och floder,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

55Prisa Herren, alla källor,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

56Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

57Prisa Herren, alla himlens fåglar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

58Prisa Herren, alla vilda och tama djur,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

59Prisa Herren, ni människor,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

60Prisa Herren, Israel,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

61Prisa Herren, ni hans präster,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

62Prisa Herren, ni hans tjänare,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

63Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

64Prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

65Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael,

lovsjung och upphöj honom i evighet,

ty han har låtit oss undkomma dödsriket

och befriat oss ur dödens våld,

han har räddat oss från ugnens flammande lågor,

ut ur elden har han räddat oss.

66Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd.

67Prisa Herren, gudarnas Gud, alla ni som fruktar honom,

lovsjung och tacka honom,

evigt varar hans nåd.