Bibel 2000 (B2000)
3

Den gamla och den nya människan

31Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. 2Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. 3Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. 4Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

5Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. 6Sådant framkallar Guds vrede, 7och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. 8Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. 9Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor 10och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. 11Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

12Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. 14Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. 15Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. 16Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. 17Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Den kristna familjen

18Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna. 19Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem. 20Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna. 21Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet.

22Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren. 23Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor: 24tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er herre, och ni skall tjäna honom. 25Ty den som gör orätt skall få sitt straff för vad han har gjort, och då tas ingen hänsyn till person.

4

41Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en herre — i himlen.

Förmaningar

2Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. 3Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan predika hemligheten med Kristus — det är för den jag är fängslad — 4och göra den känd och tala som jag bör. 5Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. 6Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara var och en.

Personliga hälsningar

7Tychikos, en kär broder och trogen medarbetare i Herrens tjänst, skall berätta allt om hur jag har det. 8Jag sänder honom till er just för att ni skall få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. 9Han har sällskap med vår trogne och käre broder Onesimos, som ju är en av er, och de kommer att berätta om allting här.

10Min medfånge Aristarchos hälsar er, och likaså Markus, Barnabas kusin. För hans del har ni redan fått anvisningar: ta väl emot honom om han kommer. 11Jesus, han som kallas Justus, hälsar också. Av de omskurna är dessa de enda som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har gett mig stöd och uppmuntran. 12Hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att ni skall stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. 13Jag kan vittna om hur han arbetar för er och för dem i Laodikeia och Hierapolis. 14Vår käre Lukas, läkaren, hälsar liksom Demas.

15Hälsa till bröderna i Laodikeia och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. 16När mitt brev har blivit uppläst hos er, ordna då så att det blir uppläst också i församlingen i Laodikeia och att ni får läsa det brev som de har fått. 17Och säg åt Archippos: »Se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig.«

18Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor. Nåd åt er alla.