Bibel 2000 (B2000)
2

Kunskapen om Guds hemlighet, Kristus

21

2:1
Fil 1:30
Kol 4:13
2:1 Laodikeia En grannstad ca 2 mil väster om Kolossai. Jfr 4:13; Upp 3:14.Jag vill att ni skall veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen, 2
2:2
Ef 3:3–5
Kol 1:26
för att de skall styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus; 3
2:3
Jes 45:3
Ords 2:3–5
1~Kor 1:24,30
Ef 3:19
i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 4
2:4
Rom 16:18
Ef 4:14
5:6
Detta säger jag för att ingen skall kunna övertala er under falska förespeglingar. 5
2:5
1~Kor 5:3Fil 1:27
Kol 1:23
Ty även om jag är kroppsligen frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus.

Levandegjorda tillsammans med Kristus

6

2:6
Ef 4:1
1~Thess 4:1
Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, 7
2:7
Ef 2:20,22
3:17
med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. 8
2:8
Ef 2:4Jes 29:13
Matt 15:2,9Gal 4:3,9Ef 2:2
2:8 vishetsläror I den för tiden typiska religionsblandningen kunde filosofiska idéer om världsalltets uppbyggnad ofta kombineras med religiösa traditioner av olika slag, i Kolossai tydligen med judisk tro och sed (v. 16). Den antika världsbildens naturkrafter identifierades med änglar (v. 18). Makter.Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. 9
2:9 f.
Ef 1:21–23
Kol 1:19Ef 3:19
Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. 10Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. 11
2:11
Rom 2:29Ef 4:22–24+
2:11 Omskärelse.2:11 den syndiga kroppen Kött; jfr Ef 4:22 med not.I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen – det är omskärelsen genom Kristus – 12
2:12 f.
Rom 6:4Kol 3:1Ef 1:192:1–6
2:12 ni begravdes med honom i dopet Tolkningen av omskärelsen som ett smärtsamt avlägsnande av synden anknyts till läran om dopet som död och uppståndelse med Kristus (Rom 6:4). Både omskärelsen och dopet kunde förknippas med fara och död; jfr 2 Mos 4:24–26; 1 Kor 10:2 med not.när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. 13Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser 14
2:14
Ef 2:14
2:14 skuldebrev Liksom i Matt 18:23–35; Luk 7:41–47 jämförs den syndiga människan med en person som står i skuld och inte kan betala. Lagens straffregler (jfr Gal 3:10) motsvarar indrivningshotet mot den skuldsatte.och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. 15
2:15
Luk 11:22
2~Kor 2:14
Ef 4:8
1~Pet 3:22
2:15 avväpnade härskarna och makterna Bildspråket är hämtat från romerska fältherrars segerparader. De besegrade fienderna motsvarar både den dömande lagen och de kosmiska krafter som brevets mottagare sysslade med i sin religiösa filosofi (v. 8).Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus.

Kroppen och dess skugga

16

2:16–22
Rom 14:1–23Gal 4:10
2:16 högtider eller nymånar eller sabbater Se not till Gal 4:10.Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. 17
2:17
Heb 8:5
10:1Ef 1:22
2:17 själva kroppen är Kristus GT:s regler tolkas som symboler för den rättfärdighet som Kristus förmedlar; jfr Heb 8:5; 10:1. Kristus förhåller sig till dem som en kropp till sin skugga. Samtidigt antyds bilden av den kristna kyrkan som Kristi kropp (v. 19; jfr 1:18).Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus. 18
2:18
1~Kor 8:1
2:18 självförnekelse och ängladyrkan Författarens motståndare tycks ha förenat sin vördnad för kosmiska krafter med en asketisk livsföring (v. 21–23).2:18 fördjupar sig i sina syner Grundtextens uttryck anspelar på invigningar i hemliga riter; sådana förekom i många samtida religioner. Annan läsart »fördjupar sig i sådant som de inte har sett« (dvs. i teoretiska spekulationer).Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar 19
2:19
Ef 2:21+
och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor, så att den växer som Gud vill.

20

2:20
Kol 2:12Gal 2:19
4:3,9
2:20 dött bort från de kosmiska makterna Den symboliska döden i dopet (v. 12) befriar från allt som binder och tvingar människan (Rom 6:7; 7:4; jfr Gal 4:3). Den döpte lever inte längre i den värld som »makterna« behärskar.Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som: 21
2:21
1~Tim 4:3
Låt bli! Smaka inte! Rör inte! 22
2:22
Kol 2:8+
Det gäller ju saker som skall förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror, 232:23 förakt för kroppens behov Grundtexten är oklar och troligen skadad; Text. Andra tolkningar »men det är värdelöst som medel mot kroppens begär«; »men det är värdelöst och underblåser bara det själviska sinnelaget«.låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov.