Bibel 2000 (B2000)
28

281När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta. 2De infödda var ytterst vänliga mot oss; de tände ett bål och tog hand om oss alla, för det började regna och var kallt. 3Paulus drog ihop ett fång torrt ris, och då han lade det på elden kom en huggorm fram på grund av värmen och högg sig fast vid hans hand. 428:4 rättvisans gudinna Grekernas Dike; namnet betyder straff eller rättvisa.När de infödda såg ormen hänga från handen på honom sade de till varandra: »Den där mannen måste vara en mördare. Han har räddats från havet, men rättvisans gudinna ville inte att han skulle få leva.« 5

28:5
Mark 16:18
Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. 6
28:6
Apg 14:11
De andra trodde att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. När de sedan hade väntat en lång stund och sett att ingenting särskilt hände honom slog de om och sade att han var en gud.

728:7 öns främste man Grundtextens uttryck återfinns på inskriptioner om romerska ämbetsmän på Malta och kan vara en officiell titel. Mannen är okänd; Publius var ett vanligt romerskt namn.I närheten låg det gårdar som tillhörde Publius, öns främste man, och han tog emot oss och visade oss gästfrihet i tre dagar. 8Hans far låg till sängs med feberanfall och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. 9Efter det kom också de andra sjuka på ön dit och blev botade. 10De gav oss många bevis på sin uppskattning, och när vi skulle segla därifrån försåg de oss med allt vi behövde.

Till Rom

1128:11 Dioskurerna Dvs. tvillinggudarna Castor och Pollux, vilka räknades som sjöfartens beskyddare.Efter tre månader avseglade vi med »Dioskurerna«, ett fartyg från Alexandria som hade legat vid ön över vintern. 1228:12 Syrakusa Stad på Siciliens ostkust som fortfarande har samma namn.Vi gick in till Syrakusa och låg där i tre dagar. 1328:13 kom vi så småningom fram Den grekiska texten är oklar.28:13 Regium Det nutida Reggio di Calabria vid Messinasundet.28:13 Puteoli Det nutida Pozzuoli nära Neapel. Till denna hamn fördes Roms import från imperiets östra delar, bl.a. spannmål från Alexandria.Därifrån kom vi så småningom fram till Regium. Efter en dags väntan fick vi sydlig vind och nådde efter två dagar Puteoli. 14Där fann vi trosbröder och blev inbjudna att stanna hos dem en vecka. Och på det sättet kom vi till Rom. 1528:15 Forum Appii och Tres Tabernae Dessa platser («Appius torg« och »Tre krogar«) låg vid Via Appia, den ännu delvis bevarade huvudvägen söderut från Rom, på ca 65 resp. 50 kilometers avstånd från staden.Bröderna där hade fått besked om oss och kom ända ut till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. När Paulus såg dem tackade han Gud och fylldes med tillförsikt. 16Efter ankomsten till Rom fick han tillstånd att ha egen bostad tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom.

Tal till judarna i Rom

17

28:17–20
Apg 21:27–37
24:17–21
25:10
Tre dagar senare bad Paulus de ledande bland judarna att komma till honom, och när de var samlade sade han till dem: »Mina bröder. Fast jag inte har förbrutit mig mot vårt folk eller våra fäderneärvda seder och bruk blev jag i Jerusalem utlämnad till romarna och bortförd som fånge. 18Sedan de hade förhört mig ville de frige mig, eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänar döden. 19Men judarna satte sig emot det, och jag blev tvungen att vädja till kejsaren, dock inte för att anklaga mitt folk. 20
28:20
Apg 23:6
28:20 Israels hopp Jfr 23:6 och 26:6 med noter.Detta är bakgrunden till att jag har kallat er hit för att få träffa er och tala till er, ty det är Israels hopp som är anledning till att jag bär dessa bojor.« 21De svarade: »Vi har inte fått något brev om dig från Judeen, och inte heller har någon av de bröder som kommit hit haft något ont att säga om dig, vare sig öppet eller i enrum. 22
28:22
Apg 24:5
Men vi vill gärna höra av dig själv vad du har för åsikter. Om den här sekten vet vi ju att den möter motstånd överallt.«

23

28:23
Apg 9:22+
De kom överens om en viss dag, och då infann sig ännu fler hos honom där han bodde. Från morgonen till sena kvällen vittnade han om Guds rike och utlade vad det innebär, och utgående från Moses lag och profeterna sökte han vinna dem för tron på Jesus. 24Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. 25I stor oenighet bröt de upp sedan Paulus tillagt detta enda: »Det var med rätta som den heliga anden 26
28:26 f.
(Matt 13:14+);
Hes 12:2
28:26
Luk 8:10+
28:26 genom profeten Jesaja Citatet från Jes 6:9 f. tillämpas i evangelierna (Matt 13:14 med par.; Joh 12:40) på Jesu förkunnelse och dess mottagande. Här åberopas det för en av huvudtankarna i Apg; se not till 3:26.sade till era fäder genom profeten Jesaja: Gå till detta folk och säg: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå, och se med era ögon men ingenting uppfatta. 27Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron, och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. 28
28:28
Apg 13:46Rom 1:15
28:28 De kommer att lyssna I senare handskrifter tillfogas som v. 29: »När han hade sagt detta gick judarna sin väg under livligt diskuterande.« Text.Därför skall ni veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen. De kommer att lyssna.«

Paulus vistelse i Rom

3028:30 två år Ingenting sägs om hur denna period avslutades. Enligt traditionen blev Paulus frikänd, företog flera resor och led först därefter martyrdöden. Olika teorier har anförts som förklaring till att boken slutar här: att den skrivits innan mer fanns att berätta; att författaren nöjt sig med att skildra kristendomens väg till Rom; att han förtigit senare konflikter för att kunna betona kristendomens politiska ofarlighet.Där stannade han i hela två år på egen bekostnad. Han tog emot alla som kom för att besöka honom, 31och han förkunnade Guds rike och undervisade om herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad.