Bibel 2000 (B2000)
13

13113:1 Antiochia Se not till 6:5.13:1 profeter och lärare Kristna förkunnare av olika slag. Gränserna mellan deras uppgifter är för oss inte klart urskiljbara. Församlingsledare.13:1 Barnabas Se not till 4:36; Symeon, Lucius och Manaen är i övrigt okända; tillnamnet Niger är latinskt och betyder »den svarte«.13:1 Kyrene Jfr 11:20 med not.13:1 tetrarken Herodes Jfr Matt 14:1 med not. – Att kallas »uppfostrad tillsammans med« en furste kunde vara en ren hederstitel. Vän.I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. 2

13:2
Apg 9:15
13:2 Fasta.Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem: »Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.« 313:3 lade de sina händer på dem Välsigna.Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.

På Cypern. Saul blir Paulus

413:4 Seleukia Antiochias hamnstad, belägen drygt 2 mil västerut.Dessa båda, som alltså sändes ut av den heliga anden, for ner till Seleukia, och därifrån seglade de till Cypern. 513:5 Salamis Cyperns viktigaste handelsplats i nytestamentlig tid. Den låg på öns ostkust, strax intill det nutida Famagusta.13:5 Johannes Som framgår av v. 13 och 15:37 avses Johannes Markus (12:12 med not).I Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som hjälp.

6

13:6–12
Apg 8:9–13
13:6 Pafos Cyperns administrativa huvudstad, belägen på öns sydvästra kust.Sedan tog de sig tvärs över ön till Pafos, där de träffade på en judisk trollkarl vid namn Barjesus, som påstod sig vara profet. 713:7 ståthållaren Sergius Paulus Cypern var från år 22 f.Kr. en »senatsprovins« med ståthållare, »prokonsuler«, som tjänstgjorde ett år. Sergius Paulus är känd från inskrifter, men hans ämbetstid kan inte tidfästas.Han umgicks hos den romerske ståthållaren Sergius Paulus, som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad att få höra Guds ord. 813:8 Elymas – namnet kan översättas med »trollkarl« Eller »trollkarlen Elymas, som hans namn lyder i översättning«. Möjligen menas att mannen förutom sitt judiska namn också hade ett grekiskt, Elymas.Men Elymas – namnet kan översättas med »trollkarl« – motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro. 913:9 Saul, som även kallades Paulus Det latinska namnet Paulus («den lille«) var ett tillnamn som användes i icke-judisk miljö; jfr 1:23 med not. Att Apg här övergår till det har inte med Paulus omvändelse att göra utan markerar att han i fortsättningen rör sig på grekiskt-romerskt område.Saul, som även kallades Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom 10
13:10
Hos 14:10
och sade: »Du djävulens son, full av list och fräckhet, du fiende till allt rättfärdigt, skall du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga? 1113:11 Herrens hand Jfr 2:33 med not.Nu slår dig Herrens hand. Du skall vara blind en tid och inte se solen.« I detsamma föll töcken och mörker över mannen, och han gick runt och famlade efter någon som kunde leda honom. 12När då ståthållaren såg vad som hade hänt kom han till tro, överväldigad av Herrens lära.

Paulus tal i Antiochia i Pisidien

1313:13 Pamfylien Landskap vid Mindre Asiens sydkust med hamnstaden Attaleia (14:25), det nutida Antalya. Perge låg ca 1 mil inåt landet.Från Pafos seglade Paulus och hans följeslagare till Perge i Pamfylien. Där övergav Johannes dem och återvände till Jerusalem. 1413:14 Pisidien Landskap i Mindre Asiens inland, norr om Pamfylien. Antiochia (att skilja från Antiochia i Syrien, 6:5) låg vid dess nordgräns mot grannlandskapet Frygien. Administrativt hörde staden till den romerska provinsen Galatien.Själva fortsatte de från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbatsdagen gick de till synagogan och satte sig där. 1513:15 Efter läsningen Jfr Luk 4:16 med not.Efter läsningen ur lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa: »Bröder, om ni har något att säga till folkets uppbyggelse, så gör det.« 1613:16 Gudfruktig.Paulus reste sig, gav tecken till tystnad och sade: »Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna på mig. 17

13:17
2~Mos 6:6–8
13:17 med lyftad arm Dvs. med överväldigande makt. Jfr t.ex. 5 Mos 4:34; Ps 136:12.Vårt folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten, och med lyftad arm förde han dem ut därifrån. 18
13:18
2~Mos 16:35
I omkring fyrtio år sörjde han för dem i öknen, 19
13:19
5~Mos 7:1
13:19 sju folk Jfr 5 Mos 7:1; fler folknamn förekommer i andra uppräkningar.och sedan utrotade han sju folk i Kanaan och lät dem ta deras land i besittning. 20
13:20
Dom 2:16
13:20 Allt detta tog omkring fyrahundrafemtio år Beräkningen tycks förutsätta fyrahundra år i Egypten (1 Mos 15:13), fyrtio år i öknen (v. 18; jfr 2 Mos 16:35) och tio avrundande år för Kanaans erövring. – Annan läsart »Därefter gav han dem domare för omkring fyrahundrafemtio år«.Allt detta tog omkring fyrahundrafemtio år. Därefter gav han dem domare, fram till profeten Samuels tid. 21
13:21
1~Sam 8:5
9:1510:1
Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, son till Kish och av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år. 22
13:22
1~Sam 16:12Ps 89:21
13:22 Vittna.Efter att ha avsatt denne upphöjde han David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Jishajs son, en man efter mitt sinne, som skall förverkliga alla mina planer. 23
13:23
2~Sam 7:12–14
Jes 11:1
Jer 23:5
Luk 2:4–6
Det är bland hans efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel: Jesus, 24
13:24
Matt 3:1–6+
vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk. 25
13:25
Joh 1:19–27+
Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: ’Jag är inte den som ni tror. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna.’

26Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts. 27

13:27
Apg 3:17+
13:27 «Västlig« läsart »Ty folket i Jerusalem och stadens ledande män förstod inte profeternas skrifter, som läses varje sabbat, men lät dem ändå gå i fullbordan«. Även i v. 28 f. förekommer avvikelser. Text.Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat. 28
13:28
Luk 23:13–25
Apg 3:13
Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. 29När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och lade honom i en grav. 30Men Gud uppväckte honom från de döda, 31
13:31
Matt 28:16–20Apg 1:3,8
och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. 32Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick 33
13:33
Rom 1:4Ps 2:7
13:33 åt oss, deras barn Annan läsart »åt våra barn«.13:33 i andra psalmen Andra läsarter »i psalmerna« (dvs. Psaltaren); »i första psalmen« (psalmernas indelning varierade i äldre tid). – Ps 2:7 spelade stor roll i urkyrkans skrifttolkning; jfr Heb 1:5; 5:5.har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag. 34
13:34
Jes 55:3
13:34 det har han sagt med dessa ord Citatet från Jes 55:3 skall stödja tolkningen av Ps 16, som ansågs författad av David, genom att Guds löften till David sägs gälla framtiden. Orden om »din trogne« (Ps 16:10), enligt den grekiska översättningen »din helige«, tillämpas därför på Jesus som Messias och på hans uppståndelse. Jfr 2:25–32.Och att han lät honom uppstå från de döda så att han aldrig mer skall återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag skall uppfylla åt er de heliga och oryggliga löften jag har gett David. 35
13:35
Ps 16:10
Ty på ett annat ställe säger han: Du skall inte låta din helige möta förgängelsen. 36
13:36
Apg 2:29+
David, som på sin tid tjänat Guds vilja, insomnade och förenades med sina fäder och mötte förgängelsen. 37Men han som Gud uppväckte har inte mött någon förgängelse. 38-39
13:38 f.
Apg 2:38Rom 3:28+
Ni skall alltså veta, mina bröder, att genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er, och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Moses lag. 4013:40 hos profeterna Dvs. i tolvprofetboken (jfr 7:42 med not). Citatet är från Hab 1:5 och följer Septuaginta.Se därför till att det som står hos profeterna inte slår in:

41

13:41
Hab 1:5
Se, föraktare, häpna och förintas:

jag utför en gärning i era dagar,

en gärning som ni inte kommer att tro på

när den berättas för er.«

42När de gick ut bad man dem att få höra mer om detta nästa sabbat. 43

13:43
Apg 11:23
13:43 Proselyt.Och när man skildes åt efter gudstjänsten gjorde många judar och gudfruktiga proselyter sällskap med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd.

Ordet om Herren sprids i Pisidien

44Följande sabbat samlades så gott som hela staden för att höra ordet om Herren. 45När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser. 46

13:46 f.
Apg 2:39
3:26
15:14–18
18:6
22:21
28:28
Rom 11:11
Men Paulus och Barnabas svarade frimodigt: »Det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömer er själva ovärdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. 47
13:47
Jes 49:6
Ty så har Herren befallt oss:

Jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna,

för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns.«

48När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro, 49och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten.

50Men judarna hetsade upp de gudfruktiga kvinnorna av förnäm familj och de ledande männen i staden. De fick i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från området. 5113:51 skakade dammet av sina fötter mot dem Se not till Matt 10:14.13:51 Ikonion Det nutida Konya ca 15 mil söder om Ankara. Staden var huvudort i Lykaonien (14:6), som låg öster om Pisidien (v. 14 med not); båda landskapen ingick i provinsen Galatien.De båda skakade dammet av sina fötter mot dem och gick till Ikonion. 52Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande.