Bibel 2000 (B2000)
3

Människorna i de sista dagarna

31Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. 2Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, 3kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, 4svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. 5De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. 6Det är sådana som nästlar sig in i hemmen och skaffar sig makt över stackars kvinnor som är tyngda av sina synder och drivs av alla möjliga nycker, 7som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen. 8Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose, så trotsar dessa män sanningen. De har mist förståndet, deras tro håller inte måttet. 9Men det är snart slut på deras framgångar; deras galenskap kommer att stå klar för alla, så som det gick för de båda andra.

Fortsatt tjänst för Timotheos

10Men du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet, 11mina förföljelser och lidanden, som i Antiochia, Ikonion och Lystra, ja, alla de förföljelser som jag har fått utstå — Herren har räddat mig ur dem alla. 12Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. 13Onda människor och svindlare kommer att gå allt längre på vägen mot fördärvet, på en gång bedragare och bedragna. 14Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft 15och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. 16Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 17så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

4

41Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: 2förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja — tålmodigt och med ständig undervisning. 3Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. 4De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 5Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

6Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. 7Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

Personliga anvisningar

9Försök komma hit snart. 10Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. 11Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. 12Tychikos har jag skickat till Efesos. 13När du kommer, ha då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos, och så böckerna, framför allt mina häften.

14Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. 15Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. 16När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. 17Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, 18ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Sluthälsning

19Hälsa Prisca och Aquila och Onesiforos familj. 20Erastos stannade kvar i Korinth, och Trofimos som var sjuk lämnade jag i Miletos. 21Försök att komma före vintern. Euboulos och Pudens, Linos, Claudia och alla bröderna hälsar dig.

22Herren är med din ande. Nåd åt er alla.