Bibel 2000 (B2000)
23

Davids sista ord

231Detta är Davids sista ord.

Så talar David, Jishajs son,

så talar han som den Högste har upphöjt,

han som Jakobs Gud har smort till konung

och som Israels värn håller kär.

2Herrens ande talar genom mig,

hans ord är på min tunga.

3Jakobs Gud har talat,

Israels klippa har sagt mig:

Den styr sitt folk rättvist

som styr det i fruktan för Gud.

423:4 f. Grundtextens innebörd osäker.När dagen gryr och solen går upp,

en morgon utan moln,

då spirar gräset efter regnet

i solens strålar.

5

23:5
2~Sam 7:11–16
Så väl är det ställt med min ätt inför Gud,

med mig har han slutit ett evigt förbund,

vars löften han troget håller.

Min välgång och allt jag har lust till

skall Gud låta spira som gräset.

6Men ogärningsmän är som törnet man kastar:

man tar inte i det med handen,

7bara med redskap av järn eller trä,

och bränner det sedan i elden.

Davids kämpar och deras bedrifter

8

23:8–39
1~Krön 11:11–41
23:8 Han svängde sin stridsyxa Rättelse; MT obegriplig.Detta är namnen på Davids kämpar:

Jishboshet av Hakmons släkt var den främste av de tre. Han svängde sin stridsyxa över 800 fiender, fällda på en och samma gång. 9Därnäst kom Elasar, son till Dodo av Achoachs släkt; han var en av de tre kämparna. Han var med David vid Pas Dammim, där filisteerna hade samlats till drabbning. Israeliterna drog sig tillbaka, 10men Elasar höll stånd och högg in på filisteerna ända tills hans hand domnade och var som fastvuxen vid svärdet. Herren gav dem en stor seger den dagen, och när hären vände tillbaka och följde Elasar var det bara för att plundra. 11Den siste av de tre var Shamma, Ages son, från Harar. Filisteerna hade en gång samlats vid Lechja, och där fanns det ett fält med ärter. Israeliterna flydde för filisteerna, 12men Shamma fattade posto mitt på fältet och försvarade det och nedgjorde fienderna. Så gav Herren en stor seger.

13

23:13
1~Sam 22:1
23:13 Adullams grotta Se not till 1 Mos 38:1.23:13 Refaimdalen Se not till 5:18.En gång i början av skörden gick de tre ner till David i Adullams grotta, samtidigt som en avdelning filisteer var lägrad i Refaimdalen. 14David var då i sitt bergfäste, medan filisteerna hade en förpost vid Betlehem. 15David greps av längtan och sade: »Den som ändå kunde få lite vatten från brunnen vid stadsporten i Betlehem!« 16De tre kämparna tog sig då igenom filisteernas läger, hämtade upp vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport och tog med tillbaka till David. Men han vägrade att dricka det och utgöt det som dryckesoffer åt Herren. 17»Herren bevare mig för att göra något sådant«, sade han. »Inte kan jag dricka de mäns blod som har satt sina liv på spel!« Och han ville inte dricka. – Detta var de tre kämparnas bedrifter.

18Avishaj, son till Seruja och bror till Joav, var ledare för de trettio. Han svängde sitt spjut över 300 fällda fiender. Han hade stort anseende bland de trettio; 19han var mer berömd än någon av dem och blev deras anförare. Ändå kunde han inte mäta sig med de tre. 20

23:20 ff.
2~Sam 8:18
Benaja, Jojadas son, från Kavseel var en tapper man som utförde stora bragder. Han högg ner de båda sönerna till Ariel från Moab, och det var också han som en snöig dag steg ner i en brunn och dödade ett lejon. 21Vidare fällde han en jättelik egyptisk man. Egyptern var beväpnad med ett spjut, men Benaja gick emot honom med en påk, ryckte från honom spjutet och dödade honom med det. 22Detta var Benajas, Jojadas sons, bedrifter, och han vann stort anseende bland de trettio kämparna 23och var mer berömd än någon av dem. Ändå kunde han inte mäta sig med de tre. David gav honom befälet över sin livvakt.

24

23:24
2~Sam 2:18–23
Asael, Joavs bror, hörde till de trettio, liksom Elchanan, Dodos son, från Betlehem, 25Shamma från Harod, Elika från Harod, 26Heles från Pelet, Ira, Ickeshs son, från Tekoa, 27Avieser från Anatot, Sibbekaj av Hushas släkt, 28Salmon av Achoachs släkt, Mahraj från Netofa, 29Helev, Baanas son, från Netofa, Ittaj, Rivajs son, från Giva i Benjamin, 30Benaja från Piraton, Hiddaj från Nachale Gaash, 31Avi-Alvon från Arava, Asmavet från Bachurim, 32Eljachba från Shaalvon, Jashen från Gison, Jonatan, 33Shammas son, från Harar, Achiam, Sharars son, från Arar, 34Elifelet, Achasbajs son, från Maaka, Eliam, Achitofels son, från Gilo, 35Hesro från Karmel, Paaraj från Arav, 36Jigal, Natans son, från Sova, Bani av Gads stam, 37Selek från Ammon, Nachraj från Beerot, som var väpnare åt Joav, Serujas son, 38Ira av Jeters släkt och Garev av Jeters släkt 39
23:39
2~Sam 11
23:39 Trettiosju man allt som allt Kanske har man lagt samman de tre i v. 8–17, de två i v. 18–23 och de trettioen i v. 24–39 samt till dessa lagt Davids överbefälhavare Joav (nämnd i v. 18 och 24).samt hettiten Uria. Trettiosju man allt som allt.