Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

111:1 Från Simon Petrus Av många skäl anses det osannolikt att aposteln Petrus har författat detta brev. Det skiljer sig i uttryckssättet från 1 Pet men anknyter till omvärldens religiösa filosofi och liknar kristna skrifter från urkyrkans senare tid. Innehållet visar också att kristendomen har utvecklats långt; se t.ex. not till 3:4. Kap. 2 bygger sannolikt på Jud. Brevet är utformat som ett andligt testamente från Petrus; en okänd författare kan ha velat tillämpa hans läror på sin tids förhållanden.1:1 hos vår gud och frälsare Jesus Kristus Se not till Joh 1:1. – Eller »hos vår Gud och hos frälsaren Jesus Kristus«. Rättfärdig.Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.

Maning till ett kristet liv

2

1:2
1~Pet 1:2
Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre. 3
1:3
Joh 17:3
1~Tim 4:7Tit 1:1
Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. 4
1:4
Rom 8:14–17
Ef 4:22–24
1~Joh 3:2
1:4 bli delaktiga av gudomlig natur Ett av de uttryck som författaren tycks ha lånat från samtida religiös filosofi. I sak menas detsamma som då Paulus säger att de kristna skall få dela Kristi härlighet (Rom 8:17). Värld.Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. 5
1:5–7
Rom 5:31~Kor 13
2~Kor 6:6
Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, 6till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, 7
1:7
Rom 12:10
till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. 8Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. 9
1:9
1~Joh 2:9,11
Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet; han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder.

10

1:10 f.
2~Tim 4:18
Gör i stället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall, 11ty då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike.

12

1:12 f.
Rom 15:14
Därför tänker jag ständigt påminna er om allt detta, även om ni känner till det och är befästa i den sanning som har blivit er. 13
1:13 f.
Joh 21:182~Kor 5:1
Jag ser det som min plikt att hålla er vakna med mina påminnelser så länge jag bor i detta kroppens tält. 14Jag vet nämligen att jag snart måste lämna det, det har vår herre Jesus Kristus gjort klart för mig. 15Men jag vill göra mitt bästa för att ni även efter min bortgång alltid skall kunna minnas dessa ting.

Förkunnelsen om Kristi ankomst

16

1:16–18
Matt 17:1–13+
1:16 jag Grundtexten har flertal, »vi«, troligen med syftning på författaren enligt antik brevstil (se not till 2 Kor 2:14), möjligen med tanke på de två andra som var med »på det heliga berget« (v. 18; se Matt 17:1 med par.).Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. 17
1:17
Matt 3:17+
Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: »Detta är min älskade son, honom har jag utvalt.« 18Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. 19
1:19
Ps 119:105
Upp 2:28
1:19 ännu mer lita på profetorden De kristna vet att Kristi härlighet redan uppenbarats på jorden; därmed ökas deras visshet om »hans ankomst« (v. 16), dvs. att han skall återvända med synlig makt enligt Dan 7:13 f. och andra GT-ställen som NT:s skrifttolkning tillämpar på honom.Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. 21
1:21
2~Tim 3:16
1~Pet 1:11
Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.