Bibel 2000 (B2000)
8

Judas Mackabaios och hans första framgångar

81

8:1
2~Mack 5:27
Judas, som kallades Mackabaios, och hans män smög sig obemärkt in i byarna och värvade anhängare bland sina stamfränder. De tog med alla som hade förblivit judendomen trogna och samlade på så vis ungefär 6 000 man. 2De bönföll Herren att vända sin blick till folket som led under allas förtryck, att ta sig an templet som hade besudlats av de gudlösa, 3
8:3
1~Mos 4:10
att förbarma sig över staden som höll på att förödas och jämnas med marken och höra när de mördades blod ropade till honom, 4
8:4
1~Mack 1:61
2~Mack 6:10
att minnas hur brottslingar hade dräpt oskyldiga spädbarn och hur hans eget namn hade hädats och att visa sin avsky för ondskan.

58:5 Herrens vrede hade förbytts i barmhärtighet Orden markerar en vändpunkt i berättelsen: Gud har låtit sig försonas, martyrens bön är hörd; jfr 7:33, 38. Vrede.När nu Mackabaios hade en styrka samlad var det omöjligt för hedningarna att stå emot honom, ty Herrens vrede hade förbytts i barmhärtighet. 6När man minst väntade det kom han till städer och byar och stack dem i brand. Han besatte strategiska punkter genom att driva bort manstarka fiendestyrkor från dem, 7och för sådana anfall tog han oftast nätterna till hjälp. Ryktet om hans skicklighet spred sig åt alla håll.

Nikanors anfall och nederlag

8

8:8–29
1~Mack 3:38–4:25
8:8
2~Mack 5:22
6:11
8:8 Filippos Se 5:22 med not; 6:11.8:8 f. Ptolemaios … Koilesyrien och Fenikien … Nikanor … Gorgias Se 1 Mack 3:38; 10:69; 2 Mack 4:45 med noter.När Filippos märkte att mannens ställning gradvis förbättrades och att han allt oftare nådde framgångar genom lyckosamma företag, skrev han till Ptolemaios, ståthållaren över Koilesyrien och Fenikien, och bad honom komma kungens sak till hjälp. 9Ptolemaios utsåg Nikanor, Patroklos son, som räknades till de främsta bland kungens vänner, gav honom befälet över inte mindre än 20 000 man av alla möjliga hedniska folkslag och sände honom att utrota hela befolkningen i Judeen. Vid dennes sida ställde han Gorgias, en officer med lång erfarenhet av krigföring.

10

8:10
1~Mack 8:7
8:10 krigsskulden till romarna Vid ett fredsslut med Rom 188 f.Kr. ålades Antiochos III att betala 3 000 talenter direkt, därefter 1 000 talenter årligen under 12 år. Skulden tyngde länge hans efterträdare men var i verkligheten slutbetald vid detta tillfälle.Nikanor avtalade med kungen att betala krigsskulden till romarna, som uppgick till 2 000 talenter, genom att sälja judiska krigsfångar. 11Han skickade genast ut en inbjudan till invånarna i kuststäderna att komma och köpa judiska slavar, som han lovade att sälja till ett pris av en talent för 90 stycken, utan att ana att allhärskarens rättvisa skulle följa honom i hälarna.

12När Judas nåddes av budskapet om Nikanors framryckning och meddelade sina män att hären var i antågande, 13

8:13
5~Mos 20:5–8
Dom 7:3
avvek de räddhågade, som inte litade på Guds rättvisa, och flydde åt alla håll. 14De andra sålde allt som fanns kvar, och de vände sig till Herren i gemensam bön om att bli räddade från den gudlöse Nikanor, som hade sålt dem redan före drabbningen – 15
8:15
1~Mos 15:18
2~Mos 34:10
Vish 18:22
Rom 9:45~Mos 28:10
2~Krön 7:14
Jer 14:9
8:15 Förbund.om inte för sin egen skull, så för de förbund som Herren hade slutit med deras fäder, och därför att folket hade fått bära hans höga och heliga namn.

16Sedan samlade Mackabaios sitt folk, som uppgick till 6 000 man, och manade dem att inte tappa fattningen inför fienderna och inte skrämmas av att det var sådana massor av hedningar som marscherade mot dem med brottsliga avsikter, utan kämpa tappert 17och se för sig fiendernas rättsvidriga övergrepp mot den heliga platsen, den grymma och förnedrande behandlingen av staden och upplösningen av de fäderneärvda sedvänjorna. 18

8:18
1~Sam 17:45
Ps 20:8
»De förlitar sig på vapen och djärva bedrifter«, sade han, »men vi förlitar oss på Gud, allhärskaren, som med en enda åtbörd kan tillintetgöra våra angripare, ja, hela världen.«

19

8:19
2~Kung 19:35
Tob 1:18+
8:19 på Sanheribs tid Se 2 Kung 19:35.Han påminde dem också om hur deras fäder i sin tid hade blivit hjälpta: hur 185 000 fiender hade förintats på Sanheribs tid, 208:20 striden i Babylonien med galaterna Man vet inte vilken händelse som åsyftas, men legotrupper från Galatien i Mindre Asien deltog vid ett par tillfällen i det seleukidiska rikets inre strider. Jfr 1 Mack 11:44 ff.och hur striden i Babylonien med galaterna hade förlöpt, då de måste gå till verket med en styrka om bara 8 000 man tillsammans med 4 000 makedonier. Makedonierna stod handfallna, men de 8 000 förintade de 120 000 fienderna, tack vare den hjälp de fick från himlen, och tog rikt byte.

21Sedan han med sina ord hade ingett dem mod, så att de stod beredda att dö för lagen och fosterlandet, formerade han hären i fyra avdelningar. 22

8:22
1~Mack 2:1–5
8:22 f. Josef … Elasar Den grekiska texten är osäker. Någon Josef nämns inte bland Judas bröder i 1 Mack 2:2 ff. Eventuellt har texten från början handlat om samma personer som 1 Mack 5:17 f.: Judas verkliga bröder Simon och Jonatan samt de två vapenbröderna Josef och Asarja.Han gav sina bröder befälet över var sin avdelning: Simon, Josef och Jonatan fick 1 500 man var under sig, 23
8:23
2~Mack 13:15
likaså Elasar. Efter att ha läst högt ur den heliga boken gav han dem fältropet »Med Guds hjälp«, tog själv befälet i främsta linjen och gick till anfall mot Nikanor.

24Eftersom allhärskaren kämpade på deras sida kunde de hugga ner över 9 000 fiender, såra och lemlästa större delen av Nikanors här och slå hela styrkan på flykten. 25De lade beslag på pengarna som köpmännen hade fört dit för att köpa dem själva med, och de förföljde fienderna ett gott stycke men vände tillbaka när tiden blev för knapp. 26Det var nämligen dagen före sabbaten, och därför kunde de inte fortsätta förföljandet länge. 27Men sedan de hade samlat upp vapnen från fienderna och dragit av dem rustningarna firade de sabbat under jublande tacksägelser och lovsånger till Herren, som hade räddat dem och bestämt att de den dagen skulle få ett första prov på hans barmhärtighet.

288:28 tortyrens offer Dvs. de som hade misshandlats under religionsförföljelsen.Efter sabbaten delade de ut en del av bytet till tortyrens offer, till änkorna och till de faderlösa barnen. Återstoden fördelade de mellan sig själva och sina barn. 29Sedan detta var gjort bad de alla tillsammans om skydd och bönföll den barmhärtige Herren att låta sig försonas fullständigt med sina tjänare.

Strider mot Timotheos och Bakchides

30

8:30
1~Mack 5:6,9–44
7:8–20
2~Mack 10:24–37
12:2,10–25
8:30 Timotheos och Bakchides Båda förekommer i andra sammanhang i 1 Mack (5:9–44; 7:8 ff.). Här avbryter deras uppträdande berättelsen om Nikanor. Kanske är v. 30–33 ett brottstycke från fälttågsskildringen i 2 Mack 12:10 ff.Sedan drabbade de samman med Timotheos och Bakchides folk, dödade över 20 000 av dem och erövrade ett antal befästa städer med mycket höga murar. När de fördelade sitt stora byte gav de lika stora andelar åt tortyroffren, de faderlösa, änkorna och de gamla som de gav åt sig själva. 31De samlade upp fiendernas vapen och lagrade omsorgsfullt alltsammans på lämpliga platser, men det övriga bytet förde de till Jerusalem. 32Befälhavaren för Timotheos rytteri dödade de; det var en genomfördärvad människa som hade gjort judarna mycket ont.

33

8:33
1~Mack 4:38
2~Mack 1:84:26+
8:33 satt eld på de heliga portarna Någon berättelse om denna händelse är inte bevarad, men den nämns antydningsvis också i 1 Mack 4:38; 2 Mack 1:8.När de höll segerfest i huvudstaden brände de inne dem som hade satt eld på de heliga portarna, bland dem Kallisthenes, sedan de alla hade stuckit sig undan i ett litet hus. Så fick de den rätta lönen för sitt trots mot Herren.

Nikanors flykt

34Men ärkeskurken Nikanor, som hade lockat dit de tusen köpmännen för att sälja judarna till dem, 35var nu med Herrens hjälp förödmjukad av dem som han själv ansåg obetydligast av alla. Han måste lägga av sin praktfulla dräkt och ensam, på förrymda slavars vis, ta sig fram genom inlandet. Med tanke på härens undergång kunde han skatta sig mer än lycklig att han alls kom fram till Antiochia. 36

8:36
2~Mos 23:222~Mack 3:36
Och han, som hade åtagit sig att täcka hela krigsskulden till romarna genom att sälja fångarna från Jerusalem, måste nu rapportera att judarna hade en försvarare och att de därmed var osårbara, därför att de följde de lagar som han hade stiftat.