Bibel 2000 (B2000)
2

212:1 Dokumenten visar En mängd legendartade skrifter om bibliska gestalter växte fram under århundradena f.Kr. (jfr uppgifterna om Nehemja i 1:18–36; 2:13). Bara en del av dem är bevarade i dag. Dit hör Jer br, som v. 2 anspelar på.Dokumenten visar att det var profeten Jeremia som befallde de förvisade att gömma undan en del av elden, så som ovan har berättats. 2

2:2
Jer br v. 3–5

De beskriver också hur profeten överlämnade lagen åt dem som skulle föras bort. Han inskärpte att de inte fick glömma Herrens bud och inte låta sig vilseföras när de fick se gudabilder av guld och silver med praktfull utsmyckning. 3
2:3
5~Mos 6:6
Också med andra liknande ord förmanade han dem att alltid bevara lagen i sitt hjärta.

4

2:4
5~Mos 34:1–4
2:4 Uppenbarelsetältet. Ark.Det stod också antecknat hur profeten efter en uppenbarelse befallde att tältet och arken skulle bäras efter honom, och hur han gick ut till det berg som Mose besteg för att få se Guds eget land. 5När Jeremia kom dit fann han ett utrymme i en grotta; han lät bära in tältet, arken och rökelsealtaret och spärrade sedan ingången. 6Några av dem som hade varit med honom gick för att märka ut vägen, men de kunde inte finna den. 7
2:7
Jer 3:17Sak 8:710:6,8
Då Jeremia fick veta detta tillrättavisade han dem. »Platsen skall vara okänd«, sade han, »till dess Gud åter samlar folket och låter barmhärtigheten komma. 8
2:8
2~Mos 24:16
40:34
4~Mos 9:15–23
1~Kung 8:10–53
2~Krön 5:136
2:8 Härlighet.Då skall Herren låta dessa ting komma i dagen, och Herrens härlighet skall visa sig i molnet, liksom den uppenbarades på Moses tid och när Salomo bad att templet skulle helgas på ett överväldigande sätt.« 9
2:9 f.
1~Kung 8:62–64
2~Krön 7:1–73~Mos 9:23
Där berättades också hur den vise Salomo bar fram invigningsoffret vid templets fullbordan. 10Liksom Mose bad till Herren och eld kom ner från himlen och förbrände offergåvorna, så bad också Salomo, och elden kom ner och förtärde brännoffren. ( 11
2:11
3~Mos 10:16–18
2:11 Mose sade Versen bryter sammanhanget och är troligen en avskrivares kommentar till bibelanspelningen i v. 10 i anslutning till 3 Mos 9:24; 10:2, 16–18.Mose sade att syndoffret förbrändes därför att man inte hade ätit det.) 12
2:12
1~Kung 8:652~Krön 7:8
2:12 de åtta högtidsdagarna Salomos tempelinvigning inföll enligt 1 Kung 8:2, 65 vid lövhyddefesten. Med denna högtid som mönster utformades tempelinvigningsfesten, vars främjande är brevets huvudsyfte (v. 16).På samma sätt firade också Salomo de åtta högtidsdagarna.

13I skrifterna och anteckningarna om Nehemja gavs också redogörelser för allt detta, och även för hur han upprättade ett arkiv där han samlade böckerna om kungarna och profeterna, Davids psalmer och kungliga brev angående gåvor till templet. 14

2:14
1~Mack 1:56
På samma sätt samlade också Judas för vår räkning de skrifter som skingrats till följd av det senaste kriget, och de finns nu hos oss. 15Om ni behöver dem, så skicka hit folk att hämta dem till er.

16

2:16
2 Mack 1:8 f.+, 18

Vi skriver sålunda till er inför firandet av templets rening och uppmanar er att fira dessa festdagar. 17
2:17
2~Mos 19:5
2:17 arvlandet Dvs. Israels land. Arv. Egendom.Gud har räddat hela sitt folk och gett arvlandet åt oss alla, liksom kungaväldet, prästämbetet och heligheten, 18
2:18
Tob 13:52~Mack 1:27
så som han hade lovat i lagen. Och till honom står vårt hopp: han skall snart visa oss barmhärtighet och samla oss från jordens alla länder till den heliga platsen, ty han har räddat oss ur stora olyckor och låtit platsen renas.

FÖRETAL OM BOKENS TILLKOMST (2:19–32)

19

2:19
1~Mack 2:1–5
2~Mack 5:27
8:1
10:1–8
Om Judas Mackabaios och hans bröder, om det höga templets rening och altarets invigning, 20
2:20
2~Mack 10:9
2:20 hans son Eupator Anthiochos V Eupator; jfr 1 Mack 3:33; 6:17. I 2 Mack uppträder denne kung från och med 10:10. Seleukider.om krigen mot Antiochos Epifanes och hans son Eupator, 21
2:21
2~Mack 10:2911:8
12:22
15:27
och om de himmelska uppenbarelser som visade sig för de tappra kämparna i striden för judendomen, så att de kunde erövra hela landet, fast de var få, och driva ut de utländska horderna, 22återta det över hela världen berömda templet, befria staden och rädda lagarna undan en hotande upplösning, tack vare den nåd som Herren i sin stora godhet bevisade dem – 232:23 har Jason från Kyrene skrivit fem böcker Jason är för oss okänd, men namnet tyder på att han var grekisktalande; i motsats till 1 Mack är 2 Mack från början en grekisk text. Att tidfästa de olika stadierna i verkets tillkomsthistoria är svårt. Sammandraget, som i huvudsak gett boken dess nuvarande form, har kanske gjorts omkring år 100 f.Kr. – Den ursprungliga berättelsens indelning i fem böcker kan ha satt spår i den nuvarande texten. På fem ställen ges sammanfattande återblickar (3:40; 7:42; 10:9; 13:26; 15:37).om allt detta har Jason från Kyrene skrivit fem böcker, som jag här skall försöka sammanfatta i en enda. 24Jag har nämligen insett hur oöverskådlig hans långa skrift är och vilka svårigheter stoffets rikedom vållar dem som vill göra sig förtrogna med vad som berättas i verket, 25och jag har därför föresatt mig att underhålla dem som tycker om att läsa, underlätta för dem som gärna vill återuppliva det lästa i minnet och vara till nytta för alla som får boken i sin hand.

26För mig som har åtagit mig mödan med detta sammandrag blir uppgiften inte lätt utan innebär både svett och nattvak, 27

2:27
Syr 32:1
på samma sätt som det kräver ansträngning när man ordnar en fest och försöker göra det behagligt för andra. Ändå skall jag gärna stå ut med denna möda, därför att många kommer att tacka mig. 28Den detaljerade framställningen av enskilda händelser betraktar jag som den ursprunglige författarens sak, och själv bemödar jag mig om de stora linjerna i mitt sammandrag. 29Den som bygger ett nytt hus måste ju tänka på hela konstruktionen, men den som åtar sig arbetet med målningar och inbrända dekorationer behöver bara se till vad utsmyckningen kräver. Så finner jag också att det är i mitt fall. 30Att fördjupa sig i ämnet, göra långa utläggningar och syssla utförligt med enskildheter är den egentlige historieskrivarens sak, 31medan den som utför en bearbetning kan tillåtas att göra framställningen kortfattad och att avstå från en uttömmande behandling av ämnet.

32Jag skall nu gripa mig an med berättelsen utan att lägga något mer till det som redan har sagts. Det vore ju befängt att dra ut på bokens inledning när man förkortar själva boken.