Bibel 2000 (B2000)
24

24124:1 Nebukadnessar Kung av Babylonien 605–562 f.Kr. och grundare av det nybabyloniska riket, som blev den dominerande stormakten i Främre orienten efter det assyriska väldets fall (612 f.Kr.). Jojakim måste underkasta sig Nebukadnessar 601 f.Kr.På hans tid drog den babyloniske kungen Nebukadnessar i krig, och Jojakim måste underkasta sig honom men avföll efter tre år. 2Då sände Herren mot honom rövarband av kaldeer, arameer, moabiter och ammoniter. Han sände dem mot Juda rike för att krossa det, så som han förutsagt genom sina tjänare, profeterna. 3

24:3 f.
2~Kung 21:10–16
Ja, det var på Herrens befallning som detta drabbade judeerna; han ville driva dem bort ur sin åsyn på grund av alla de synder Manasse hade begått, 4särskilt då han låtit så mycket oskyldigt blod flyta att det fyllde Jerusalem. Det ville Herren inte förlåta. 5Jojakims historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. 6Jojakim gick till vila hos sina fäder. Hans son Jojakin blev kung efter honom.

724:7 Egyptens gränsflod Se not till 4 Mos 34:5.Kungen av Egypten drog nu inte ut på fler krigståg utan stannade i sitt land, eftersom han till kungen av Babylonien hade förlorat vad som hade tillhört honom, från Egyptens gränsflod till Eufrat.

Jojakin kung över Juda. Nebukadnessar plundrar Jerusalem

8

24:8–17
2~Krön 36:9
Jojakin var arton år då han blev kung, och han regerade tre månader i Jerusalem. Hans mor hette Nechushta, Elnatans dotter, från Jerusalem. 9Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, alldeles som hans far gjort. 10Vid denna tid drog den babyloniske kungen Nebukadnessars trupper upp mot Jerusalem, och staden belägrades. 11Nebukadnessar kom sedan själv efter, medan hans trupper ännu omringade staden. 1224:12 i sitt åttonde regeringsår 598 f.Kr.Då överlämnade sig Jojakin, kungen av Juda, åt den babyloniske kungen tillsammans med sina rådgivare, ämbetsmän och hovmän. Det var i sitt åttonde regeringsår som kungen av Babylonien gjorde Jojakin till sin fånge. 13
24:13
2~Kung 20:16
Han förde bort alla skatter både i Herrens hus och i kungens palats. Han plundrade Herrens tempel på allt av guld som Salomo, Israels kung, hade låtit tillverka, så som Herren hade sagt. 14Han förde bort hela Jerusalem i fångenskap, alla ämbetsmän och besuttna, tillsammans 10 000, och vidare alla hantverkare och smeder. Bara de fattigaste i landet blev kvar. 15
24:15
Jer 22:24
Jojakin förde han bort till Babylon. Också kungens mor, hans hustrur och hovmän och hövdingarna i landet deporterade han från Jerusalem till Babylon, 16
24:16
Jer 52:28
därtill alla besuttna, 7 000, och 1 000 hantverkare och smeder, allesammans stridsdugliga. Den babyloniske kungen förde dem med sig i fångenskap till Babylon. 1724:17 ändrade hans namn Se not till 23:34.Han insatte Jojakins farbror Mattanja som kung efter honom och ändrade hans namn till Sidkia.

Sidkia kung över Juda. Jerusalem erövras av Nebukadnessar

18

24:18–25:21
Jer 52:1–27
24:18–20
2 Krön 36:11–13a;
Jer 52:1–3
Sidkia var tjugoett år då han blev kung, och han regerade elva år i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal, Jeremias dotter, från Livna. 19Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, alldeles som Jojakim gjort. 20Och i sin vrede mot Jerusalem och Juda stötte Herren dem till sist ifrån sig.