Bibel 2000 (B2000)
14

Amasja kung över Juda. Krig med Edom och Israel

141Under Joashs, Joachas sons, andra regeringsår i Israel blev Amasja, Joashs son, kung över Juda. 2Han var tjugofem år då han blev kung, och han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Joaddan och var från Jerusalem. 3Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, dock inte som sin fader David. Han gjorde i allt som Joash, sin far. 4Men offerplatserna fick vara kvar, och folket fortsatte att offra där och tända offereld.

5När Amasja hade kungamakten säkert i sin hand lät han döda dem av sina män som hade dräpt hans far kungen. 6Men dråparnas barn skonade han i enlighet med det som står skrivet i Moses lagbok, där Herren befaller: »Fäderna skall inte straffas med döden för barnens skull och inte barnen för fädernas skull, utan var och en skall dö för sitt eget brott.«

7Amasja slog edomeerna i Saltdalen, 10 000 man. Han intog Sela och gav staden det namn som den fortfarande bär, Jokteel. 8Därefter skickade han sändebud till Israels kung Joash, son till Joachas, son till Jehu, och utmanade honom: »Låt oss mötas öga mot öga!« 9Israels kung Joash skickade detta svar till kung Amasja av Juda: »Tisteln på Libanon sände bud till cedern på Libanon: Ge din dotter till hustru åt min son! Men de vilda djuren på Libanon kom förbi och trampade ner tisteln. — 10Du slog edomeerna, och detta har stigit dig åt huvudet. Nöj dig med den ära du vunnit och stanna hemma. Varför utmana olyckan? Du skulle gå under och Juda med dig.« 11Men Amasja lyssnade inte på honom. Israels kung Joash drog då ut, och vid Bet-Shemesh i Juda ställdes de öga mot öga, han och Judas kung Amasja. 12Judeerna besegrades av israeliterna och flydde var och en hem till sig. 13Israels kung Joash tillfångatog vid Bet-Shemesh Judas kung Amasja, son till Joash, son till Achasja, och tågade sedan vidare mot Jerusalem, där han rev ner 400 alnar av stadsmuren, från Efraimporten till Hörnporten. 14Han lade beslag på allt guld och silver och alla föremål som fanns i Herrens hus och i kungapalatsets skattkammare. Dessutom tog han gisslan och återvände så till Samaria.

15Joashs historia i övrigt, hans bedrifter och framgångar och hans krig med kung Amasja av Juda, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. 16Joash gick till vila hos sina fäder och begravdes i Samaria bland Israels kungar. Hans son Jerobeam blev kung efter honom.

17Kung Amasja av Juda, Joashs son, levde i femton år efter det att kung Joash av Israel, Joachas son, hade dött. 18Amasjas historia i övrigt har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. 19Man stämplade mot honom i Jerusalem, och han flydde till Lakish, men de sammansvurna skickade dit folk som slog ihjäl honom. 20Sedan fördes han med hästspann till Jerusalem, där han begravdes bland sina fäder i Davids stad. 21Och folket i Juda tog Asarja, som då var sexton år, och utropade honom till kung efter hans far Amasja. 22Han befäste Elat och återförenade staden med Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder.

Jerobeam II kung över Israel

23Under Amasjas, Joashs sons, femtonde regeringsår i Juda blev Jerobeam, Joashs son, kung över Israel, och han regerade fyrtioett år i Samaria. 24Han gjorde det som var ont i Herrens ögon: han övergav inte de synder som Jerobeam, Nevats son, hade förlett Israel till. 25Han återerövrade de områden som tillhört Israel, från Levo-Hamat ända ner till Aravasjön; så blev det som Herren, Israels Gud, hade sagt genom sin tjänare, profeten Jona, Amittajs son, från Gat Hachefer. 26Ty Herren såg att israeliterna var i svår nöd: det var ute med dem alla, hög som låg, och ingen fanns som kunde hjälpa dem. 27Men eftersom Herren inte hade sagt att han skulle utplåna Israels namn från jorden räddade han dem genom Jerobeam, Joashs son.

28Jerobeams historia i övrigt, hans bedrifter och framgångar, hans krig och hur han återvann Damaskus och Hamat åt Israel, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. 29Jerobeam gick till vila hos sina fäder, Israels kungar. Hans son Sakarja blev kung efter honom.

15

Asarja kung över Juda

151Under Jerobeams tjugosjunde regeringsår i Israel blev Asarja, Amasjas son, kung över Juda. 2Han var sexton år då han blev kung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. 3Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans far Amasja. 4Men offerplatserna fick vara kvar, och folket fortsatte att offra där och tända offereld. 5Herren lät spetälska drabba kungen, som sedan ända till sin dödsdag måste bo i ett hus för sig. Under tiden var det kungens son Jotam som styrde över hovet och folket i landet.

6Asarjas historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. 7Asarja gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stad. Hans son Jotam blev kung efter honom.

Israels sista kungar

8Under Asarjas trettioåttonde regeringsår i Juda blev Sakarja, Jerobeams son, kung över Israel, och han regerade sex månader i Samaria. 9Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, liksom hans förfäder hade gjort: han övergav inte de synder som Jerobeam, Nevats son, hade förlett Israel till. 10Shallum, Javeshs son, stämplade mot honom och slog ihjäl honom i Jivleam och blev själv kung efter honom. 11Sakarjas historia i övrigt har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. 12Det ord som Herren talat till Jehu hade nu gått i fullbordan: »Dina ättlingar intill fjärde led skall sitta på Israels tron.«

13Shallum, Javeshs son, blev kung under Ussias trettionionde regeringsår i Juda, och han regerade en månad i Samaria. 14Menachem, Gadis son, kom från Tirsa upp till Samaria. Där slog han ihjäl Shallum och blev själv kung efter honom. 15Shallums historia i övrigt och hans sammansvärjning har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. 16Menachem ödelade Tappuach och allt som fanns där liksom de tillhörande områdena ända fram till Tirsa, eftersom staden inte hade öppnat sina portar för honom. Alla havande kvinnor skar han upp.

17Under Asarjas trettionionde regeringsår i Juda blev Menachem, Gadis son, kung över Israel, och han regerade tio år i Samaria. 18Han gjorde det som var ont i Herrens ögon: han övergav inte de synder som Jerobeam, Nevats son, hade förlett Israel till. 19Under hans tid ryckte Assyriens kung Pul in i landet. Då gav Menachem 1 000 talenter silver åt Pul, för att denne skulle stödja honom och befästa hans ställning som kung. 20Silvret utkrävde Menachem av israeliterna genom en pålaga: alla förmögna män måste betala 50 siklar silver till den assyriske kungen. Denne lämnade då landet och återvände hem. 21Menachems historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. 22Menachem gick till vila hos sina fäder. Hans son Pekachja blev kung efter honom.

23Under Asarjas femtionde regeringsår i Juda blev Pekachja, Menachems son, kung över Israel, och han regerade två år i Samaria. 24Han gjorde det som var ont i Herrens ögon: han övergav inte de synder som Jerobeam, Nevats son, hade förlett Israel till. 25Hans adjutant Pekach, Remaljas son, ledde en sammansvärjning mot honom och slog ihjäl honom i Samaria, i kungapalatsets torn; han hade med sig 50 man från Gilead. När han hade dödat Pekachja blev han själv kung efter honom. 26Pekachjas historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar.

27Under Asarjas femtioandra regeringsår i Juda blev Pekach, Remaljas son, kung över Israel, och han regerade tjugo år i Samaria. 28Han gjorde det som var ont i Herrens ögon: han övergav inte de synder som Jerobeam, Nevats son, hade förlett Israel till. 29Under kung Pekachs tid i Israel ryckte Assyriens kung Tiglat Pileser in i landet och erövrade Ijon, Avel Bet-Maaka, Janoach, Kedesh och Hasor, vidare Gilead och Galileen, hela Naftalis land. Och han förde bort befolkningen till Assyrien. 30Hosea, Elas son, ledde en sammansvärjning mot Pekach, Remaljas son. Han slog ihjäl honom och blev själv kung efter honom under Jotams, Ussias sons, tjugonde regeringsår. 31Pekachs historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar.

Jotam kung över Juda

32Under Pekachs, Remaljas sons, andra regeringsår i Israel, blev Jotam, Ussias son, kung över Juda. 33Han var tjugofem år då han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha, Sadoks dotter. 34Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans far Ussia. 35Men offerplatserna fick vara kvar, och folket fortsatte att offra där och tända offereld. Han byggde Övre porten i Herrens hus. 36Jotams historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. 37Vid den tiden släppte Herren lös kung Resin av Aram och Pekach, Remaljas son, mot Juda. 38Jotam gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i sin fader Davids stad. Hans son Achas blev kung efter honom.

16

Achas kung över Juda. Han söker hjälp hos assyrierna

161Under Pekachs, Remaljas sons, sjuttonde regeringsår, blev Achas, Jotams son, kung över Juda. 2Han var tjugo år då han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i Herrens, sin Guds, ögon, så som hans fader David hade gjort, 3utan följde i de israelitiska kungarnas spår. Han gick så långt att han offrade sin son på bålet enligt det vedervärdiga bruket hos de folk som Herren hade drivit undan för israeliterna. 4Han offrade och tände offereld på offerplatserna och kullarna och under alla grönskande träd.

5Arams kung Resin och Israels kung Pekach, Remaljas son, angrep Jerusalem och inneslöt Achas, men de lyckades inte besegra honom. 6Vid denna tid vann Edoms kung tillbaka Elat åt Edom; han fördrev judeerna från Elat, och edomeerna kom dit och har sedan dess varit bofasta i staden.

7Achas skickade nu sändebud till Tiglat Pileser, kungen av Assyrien, och lät hälsa: »Jag är din tjänare och son. Kom och rädda mig från kungen av Aram och kungen av Israel som angriper mig.« 8Och Achas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungapalatsets skattkammare och skickade det som gåva till den assyriske kungen. 9Denne gjorde som Achas begärde: han tågade mot Damaskus, erövrade staden och förde bort befolkningen till Kir och lät döda Resin.

10När kung Achas kom till Damaskus för att möta den assyriske kungen Tiglat Pileser fick han se det altare som fanns där. Han skickade en bild och en detaljerad beskrivning av det till prästen Uria. 11Denne byggde ett altare efter de anvisningar som han hade fått från Damaskus, och vid kung Achas återkomst var det färdigt. 12När kungen kom tillbaka från Damaskus och såg altaret gick han fram och steg upp till det. 13Så offrade han sitt brännoffer och sitt matoffer, utgöt sitt dryckesoffer och stänkte blodet från gemenskapsoffret på altaret. 14Kopparaltaret som stod inför Herren flyttade han bort från templets framsida, där det stått mellan altaret och Herrens hus, och ställde det vid sidan av altaret, mot norr. 15Sedan gav kung Achas följande anvisningar till prästen Uria: »På det stora altaret skall du offra morgonens brännoffer och kvällens matoffer, kungens brännoffer och matoffer, brännoffret för folket i landet samt deras matoffer och dryckesoffer, och på det altaret skall du stänka allt blodet från brännoffren och slaktoffren. Men kopparaltaret skall jag använda vid teckentydning.« 16Och prästen Uria gjorde i allt som kung Achas hade befallt honom.

17Kung Achas tog bort kittlarna och bröt loss listerna från stativen som de vilat på. Han lyfte ner Havet från bronstjurarna som det stod på och satte det på ett stenfundament. 18Den täckta sabbatsgången som man byggt i templet och kungens yttre ingång där ändrade han på av hänsyn till den assyriske kungen.

19Achas historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. 20Achas gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stad. Hans son Hiskia blev kung efter honom.