Bibel 2000 (B2000)
8

Salomos fortsatta verksamhet

81

8:1–10
1~Kung 9:10–23
8:1–9:28 Avsnittet svarar mot 1 Kung 9:10–10:29. I 1 Kung saknas avsnittet om tempelpersonalens tjänstgöring (8:14 f.). Uppgifterna om Salomos städer och byggnadsverksamhet (8:2–6) avviker på flera punkter från förlagan (1 Kung 9:15–19).Efter de tjugo år som det tog för Salomo att uppföra Herrens hus och sitt eget hus – 28:2 de städer som Hiram gett honom Enligt 1 Kung 9:11 ff. var det Salomo som gav Hiram tjugo städer som betalning för virke till tempelbygget.han byggde också upp de städer som Hiram gett honom och lät israeliterna bosätta sig där – 38:3 Hamat Sova Tycks här uppfattas som en arameisk stad. Hamat och Sova är annars namn på arameiska riken i det nuvarande Syrien.drog Salomo ut mot Hamat Sova och lade det under sig. 48:4 Tadmor Stad mellan Damaskus och Eufrat, senare kallad Palmyra.Han befäste Tadmor i öknen och alla de förrådsstäder han byggt i Hamat. 58:5 Övre Bet-Horon, Nedre Bet-Horon Se not till 1 Krön 7:24.Han byggde också upp Övre Bet-Horon och Nedre Bet-Horon, befästa städer med murar, portar och bommar, 68:6 Baalat Stad inom Dans stamområde, se Jos 19:44; jfr även 1 Kung 9:18.och Baalat, alla sina förrådsstäder och alla städerna för vagnar och för hästar. Han byggde allt det han längtat efter att bygga i Jerusalem och på Libanon och överallt i det rike han härskade över. 78:7 hettiterna … jevuseerna Folknamn.Alla som var kvar av hettiterna, amoreerna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, dessa som inte hörde till Israel – 8de av deras efterkommande som var kvar i landet, därför att israeliterna inte hade gjort slut på dem – alla dessa satte Salomo till tvångsarbete; så är det än i dag. 9Av israeliterna däremot tog han inte några till slavar vid sina arbeten; de var i stället soldater, officerare, vagnskämpar och befälhavare för hans stridsvagnsstyrkor.

10Fogdarna hos kung Salomo hade under sig 250 förmän som befallde över arbetarna.

11

8:11
1~Kung 3:1
7:8
9:24
Salomo flyttade faraos dotter från Davids stad till det hus som han uppfört åt henne. »Jag kan inte låta en kvinna bo i Davids, Israels kungs, hus«, sade han, »det är en helig plats, eftersom Herrens ark har stått där.«

12

8:12
1~Kung 9:25
Salomo offrade brännoffer till Herren på Herrens altare, som han hade byggt framför förhallen. 13
8:13
3~Mos 23
4~Mos 28–29
5~Mos 16
Enligt ordningen för varje dag offrade han, så som Mose befallt, på sabbaterna, på nymånadsdagarna och på de tre årliga högtiderna: det osyrade brödets högtid, veckohögtiden och lövhyddefesten. 14
8:14
1~Krön 24:326:1
8:14 dörrvaktarna Se not till 1 Krön 26:1.I enlighet med sin far Davids anvisningar inrättade han avdelningarna för prästerna och deras tjänstgöring, för leviterna som utförde sin uppgift att lovsjunga och att göra tjänst under prästerna, enligt ordningen för varje dag, och för dörrvaktarnas avdelningar vid varje port, ty så hade gudsmannen David befallt. 15Man avvek inte i något avseende från vad kungen befallt prästerna och leviterna, inte heller när det gällde förråden.

16Nu var alla Salomos arbeten slutförda, från templets grundläggning till dess fullbordande. Herrens hus var färdigt.

17

8:17 f.
1~Kung 9:26
8:17 Esjon-Gever Se 1 Kung 9:26 med not.8:17 Elot Se not till 1 Kung 9:26.Sedan for Salomo till Esjon-Gever och till Elot vid kusten i Edom. 18Genom sina underlydande sände Hiram honom skepp med erfaren besättning. De seglade tillsammans med Salomos män till Ofir och hämtade därifrån 450 talenter guld till kung Salomo.