Bibel 2000 (B2000)
36

361Folket i landet gjorde Josias son Joachas till kung efter honom i Jerusalem.

Joachas kung över Juda

2

36:2–4
2~Kung 23:31–34
36:2 Joachas Kung i Juda 609 f.Kr.Joachas var tjugotre år då han blev kung, och han regerade tre månader i Jerusalem. 3Kungen av Egypten avsatte honom i Jerusalem och utkrävde av landet en skatt på 100 talenter silver och en talent guld. 436:4 ändrade hans namn till Jojakim Kung i Juda 608–598 f.Kr.; se not till 2 Kung 23:34.Kungen av Egypten insatte hans bror Eljakim som kung över Juda och Jerusalem och ändrade hans namn till Jojakim. Neko förde hans bror Joachas till Egypten.

Jojakim kung över Juda

5

36:5–8
2~Kung 23:36–24:6
Jojakim var tjugofem år då han blev kung, och han regerade elva år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens, sin Guds, ögon. 6Den babyloniske kungen Nebukadnessar drog i krig mot honom, slog honom i bojor och förde honom till Babylon. 7
36:7
Dan 1:2
36:7 Nebukadnessar Regerade 605–562 f.Kr.; se not till 2 Kung 24:1.Nebukadnessar tog också med sig föremål från Herrens hus till Babylon och ställde upp dem i sitt tempel där. 8Jojakims historia i övrigt, det avskyvärda han gjorde och befanns skyldig till, har nedtecknats i boken om Israels och Judas kungar. Hans son Jojakin blev kung efter honom.

Jojakin kung över Juda

9

36:9 f.
2~Kung 24:8–17
36:9 f. Avsnittet svarar mot 2 Kung 24:8–17, där framställningen är mer detaljerad.36:9 Jojakin Kung i Juda 598–597 f.Kr.Jojakin var arton år då han blev kung, och han regerade tre månader i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. 10
36:10
1~Krön 3:15
36:10 hans bror Sidkia Enligt 1 Krön 3:15 f. hade Jojakin såväl en farbror som en bror med namnet Sidkia. Vem av dem som avses här är osäkert; jfr 2 Kung 24:17, där det entydigt är farbrodern som avses.Vid årsskiftet lät kung Nebukadnessar hämta honom och förde honom till Babylon tillsammans med de dyrbara föremålen i Herrens hus. Han insatte hans bror Sidkia som kung över Juda och Jerusalem.

Sidkia kung över Juda. Jerusalem erövras av Nebukadnessar

11

36:11–13a
2~Kung 24:18–20
Jer 37:152:1–3
36:11–21 Avsnittet svarar mot 2 Kung 24:18–25:21. Här sägs ingenting om kungens öde, och förstöringen av templet och staden skildras mycket mer summariskt än i 2 Kung.36:11 Sidkia Kung i Juda 597–587 f.Kr.Sidkia var tjugoett år då han blev kung, och han regerade elva år i Jerusalem. 12Han gjorde det som var ont i Herrens, sin Guds, ögon; han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia, som talade på Herrens uppdrag. 13
36:13
Hes 17:13
Ja, han bröt också med kung Nebukadnessar, som hade låtit honom svära en ed vid Gud, och han var styvnackad och omedgörlig och ville inte vända om till Herren, Israels Gud. 14Och alla de ledande bland prästerna och folket blev mer och mer trolösa och tog efter de avskyvärda bruken hos andra folk, och de orenade Herrens hus, som han hade helgat i Jerusalem. 15
36:15 f.
Jer 7:24
Gång på gång sände Herren, deras fäders Gud, varningar till dem genom sina sändebud, eftersom han ville skona sitt folk och sin boning. 16Men de förolämpade Guds sändebud, föraktade hans ord och förhånade hans profeter, tills Herrens vrede mot sitt folk blev så stor att den inte längre kunde hejdas. 17
36:17
2~Kung 25:1Klag 2:21
Då sände han den kaldeiske kungen mot dem och dräpte deras unga män med svärd i helgedomen; han skonade varken ynglingar och flickor eller den som var gammal och svag – alla gav han i Nebukadnessars våld. 18Och alla föremålen i Guds hus, både stora och små, och templets skatter och kungens och furstarnas skatter – allt förde han till Babylon. 19Man brände ner Guds hus och rev ner Jerusalems stadsmur; alla dess borgar stacks i brand och alla dess dyrbarheter förstördes.

20

36:20 ff.
Jer 25:11
Den rest som undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babylon. Där fick de vara slavar åt honom och hans efterträdare tills det persiska riket uppstod – 21
36:21
3~Mos 26:34Jer 29:10
Dan 9:2
36:21 för att Herrens ord … skulle uppfyllas Det är oklart om dessa ord syftar på det tidigare sagda (v. 20) eller på det följande. Jeremia hade förutsagt att fångenskapen skulle vara i sjuttio år; se Jer 25:11 och jfr not till Jes 23:15.för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas – och tills landet tagit igen sina uteblivna sabbater. Hela den tid landet låg öde hade det sabbat, tills sjuttio år hade gått.

Tillägg

[ 22

36:22 f.
Esr 1:1–3a

36:22
Jes 44:28–45:6
36:22 f. V. 21 utgör det egentliga slutet på 2 Krön. V. 22 och 23 är identiska med början av Esr (1:1–3a); de avslutande punkterna i v. 23 markerar att texten avbryts. I den hebreiska bibeln utgör 2 Krön den sista boken i hela GT. 1 och 2 Krön följer där efter Esr och Neh, trots att dessa båda böcker innehållsligt utgör en fortsättning på 2 Krön. Orden från Esr 1:1–3a kan ha fogats till slutet av 2 Krön för att markera sambandet mellan böckerna.Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren – för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas – Kyros tanken att sända ut en förordning, och han tillkännagav i hela sitt rike, både muntligt och skriftligt: 23»Så säger Kyros, konung av Persien: Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk – må er Gud vara med er – skall bege sig …«]