Bibel 2000 (B2000)
26

26126:1–23 Avsnittet svarar mot 2 Kung 15:1–7 men är utförligare. Notisen om Ussias sjukdom har försetts med detaljer och en utförlig motivering.Och folket i Juda tog Ussia, som då var sexton år, och utropade honom till kung efter hans far Amasja. 226:2 Elot Se not till 1 Kung 9:26.Han befäste Elot och återförenade staden med Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder.

Ussia kung över Juda

3

26:3–23
2~Kung 15:1–7
26:3 Ussia Kung i Juda 787–744 f.Kr.; kallas i 2 Kung Asarja.Ussia var sexton år då han blev kung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. 4Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans far Amasja. 5Han dyrkade Gud så länge Sakarja levde, han som lärt honom gudsfruktan, och så länge han dyrkade Herren lät Gud honom ha lyckan med sig.

626:6 Javne Stad i Filisteen, senare känd under sitt grekiska namn Jamnia.Han drog ut i strid mot filisteerna och rev ner stadsmurarna i Gat, Javne och Ashdod. 7

26:7 f.
2~Krön 20:1
26:7 meuniterna Se not till 20:1.Gud hjälpte honom mot filisteerna, mot araberna som bodde i Gerar och mot meuniterna, 8som fick erlägga tribut till Ussia. Ryktet om honom spreds ända ner till Egypten, så mäktig var han. 926:9 Hörnporten, Dalporten och murvinkeln De båda portarna är kända från den mur som omgav Jerusalem från slutet av 500-talet f.Kr. Hörnporten (Sak 14:10) låg i stadsmurens nordvästra hörn och Dalporten (Neh 2:13) på murens västsida. Vilken del av muren som avses med »murvinkeln« är osäkert; jfr Neh 3:19 med not.I Jerusalem byggde Ussia torn vid Hörnporten, Dalporten och murvinkeln och befäste dem. 10Han byggde också torn ute i ödemarken och högg ut många vattencisterner, för han ägde stora hjordar. Han hade bönder i Låglandet och på högslätten och vingårdsarbetare i bergen och i bördiga trakter. Ja, han ivrade för jordbruk.

11Ussia hade en krigshär, som drog ut i strid indelad enligt den mönstring som gjorts av sekreteraren Jeiel och förmannen Maaseja. Den stod under befäl av Hananja, en av kungens generaler. 12Familjeöverhuvudena som anförde de tappra krigarna var 2 600, 13och den här de förde befäl över bestod av 307 500 man, som med kraft och styrka hjälpte kungen i striden mot fienden. 14Ussia utrustade hela hären med sköldar och lansar, hjälmar och harnesk, bågar och slungstenar, 15och i Jerusalem byggde han sinnrikt uttänkta krigsmaskiner. De skulle stå på tornen och murhörnen, och man kunde skjuta pilar och stora stenar med dem. Ryktet om honom spreds vida omkring; på ett underbart sätt blev han hjälpt så att han fick stor makt.

16Men när han hade fått denna makt blev han så högmodig att han gjorde något förfärligt. Han handlade trolöst mot Herren, sin Gud: han trädde in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. 17Då gick prästen Asarja in efter honom, åtföljd av Herrens präster, åttio modiga män. 18

26:18
2~Mos 30:74~Mos 18:7
De ställde sig i vägen för kung Ussia och sade: »Ussia, det är inte din sak att tända rökelse åt Herren, det får bara prästerna göra, Arons söner, som har helgats för detta. Gå ut ur helgedomen! Du har varit trolös, detta ger dig ingen ära inför Herren Gud.« 19Ussia blev rasande där han stod med rökelsekaret i handen, beredd att tända. Och när han rasade mot prästerna slog spetälska ut i hans panna inför prästerna vid rökelsealtaret i Herrens hus. 20Översteprästen Asarja och de andra prästerna vände sig mot honom och såg att han hade fått spetälska i pannan, och de jagade ut honom därifrån. Även han själv ville snabbt komma ut, eftersom Herren slagit honom med sjukdom. 21Kung Ussia var sedan spetälsk ända till sin dödsdag och måste som spetälsk bo i ett hus för sig; han var utestängd från Herrens hus. Under tiden var det hans son Jotam som styrde över hovet och folket i landet.

22Ussias historia i övrigt, från början till slut, blev nedtecknad av profeten Jesaja, Amos son. 23Ussia gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem, men ute på det kungliga gravfältet, med hänvisning till att han var spetälsk. Hans son Jotam blev kung efter honom.